Poslanci napriek tomu, že primátor nesúhlasil odvolali členov Dozornej rady Bytesu, ktorí boli proti zvýšeniu ceny tepla. Poslanci napriek tomu zvolili nových členov dozornej rady, ktorí už v novom zložení odsúhlasili zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov na rok 2015.

Výsledok je už na stole. Táto nová dozorná rada prijala odporúčanie pre valné zhromaždenie, kde navrhuje zvýšenie ceny tepla pre obyvateľov o 1,67€/Gj (50,31 SK/Gj). Takto poslanci výmenou dozornej rady jasne deklarovali svoj postoj, že sú za zvýšenie ceny tepla. Nakoľko už dopredu vedeli, že p. Baculíková ako aj poslanec Kulišiak už v minulom volebnom období boli jednoznačne za zvyšovanie ceny tepla a preto poslanci nesú plnú zodpovednosť za tento návrh dozornej rady na zvyšovanie ceny tepla pre obyvateľov.

OZ proti zvyšovaniu ceny tepla

Po tejto informácii sa začala na sídlisku v Detve prejavovať veľká nespokojnosť a nevôľa obyvateľov. Na základe iniciatívy niektorých občanov vzniklo občianské združenie proti neoprávnenému zvyšovaniu ceny tepla. OZ prichádza s vyhlásením zásadne nesúhlasíme so zvyšovaním ceny tepla na úkor obyvateľov sídliska“ OZ ďalej navrhuje aj riešenie, ktoré by zabránilo zvyšovaniu ceny tepla a zároveň by pomohlo k ozdraveniu ekonomickej situácie spoločnosti Bytes s.r.o

OZ navrhuje riešenie formou navýšenia základného imania podľa percentuálneho vlasníctva mesta Detva a druhého vlastníka BIOMASS-ENERGY s.r.o tj. mesto Detva 34 000€ a BiomasEnergy 66 000€. To znamená, že uznesenie by potom primátorovi mesta na valnom zhromaždení neodporúčalo zvyšovať cenu tepla pre obyvetaľa, ale len navýšenie základného imania.

Bod o zdražovaní ceny tepla bol zaradený už na zastupiteľstve, ktoré sa malo konať 25. 6 2015. Toto zastupiteľstvo sa však nekonalo nakoľko zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné. Bod o zdražovaní ceny tepla je tak zaradený na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa koná v pondelok 6.7. 2015.

„Už sme sa naučili, že len tlak verejnosti dokáže poslancov usmerniť. A tak  dúfame, že páni poslanci tento bod znovu nestiahnu z programu bez jeho definitívneho vyriešenia. Dúfame, že poslanci prehodnotia svoj postoj a tento bod vyriešia v prospech obyvateľov navrhovaným spôsobom čo by znamenalo, že teplo pre obyvateľov nezdražie.“ 

Text: OZ – proti zvyšovaniu ceny tepla pre obyvateľov