Portál DTinfo.sk ponúka priestor pre regionálne spravodajstvo a teraz aj pre vaše názory. Hlavným zámerom je vytvorenie priestoru pre blogy s lokálnou tematikou a problémami mesta Detva. 

Vaše blogy nám posielajte na e-mailovú adresu: dtinfo.sk@gmail.com

Bloger má právo na slobodu prejavu musí sa však riadiť kódexom blogera.

Kódex Blogera:

– Bloger má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme.

– Bloger nesie pri svojej publikačnej činnosti plnú zodpovednosť za dodržiavanie platných zákonov Slovenskej republiky. Bloger berie na vedomie, že portál DTinfo.sk nepreberá zodpovednosť za obsah jeho príspevkov.

– Bloger je povinný publikovať pod vlastným menom. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ povoliť publikovanie pod pseudonymom, v prípade, že si to vyžaduje charakter zverejňovaných informácií. Publikovať pod iným ako vlastným menom môže bloger iba po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom.

– Bloger sa vyvaruje urážlivých výrokov a nezverejňuje nepravdivé informácie.

– Bloger nemôže využívať blog na priamu alebo skrytú propagáciu výrobkov, firiem a služieb, z ktorých by mal bloger prospech.(Za skrytú reklamu sa vo všeobecnosti nepovažuje zmienka o vlastných aktivitách či aktivitách vlastnej alebo cudzej firmy v článku, pokiaľ je relevantná k téme článku, alebo uvedená v profile autora).

– Bloger neporušuje autorský zákon a nevyužíva fotografie, videá, texty a iné materiály, ku ktorým nemá súhlas autora alebo nie sú jeho dielom.

DTinfo.sk