Už rok všade počúvam, ako som rozdelila Ratolesť. Dovtedy mnohí ani netušili, že nejaký súbor v našom meste pôsobí. Budú všetci hovoriť, ohovárať, ale nik sa ani nezamyslí, prečo? Chýry o rozdelení sa rozniesli aj za hranice nášho mesta, už aj do Lučeneckého okresu. Aj zlá reklama je reklama. Vo februári 2014 bol na internetovej stránke článok, kde zavádzali, uvádzali polopravdy a samozrejme sa to skončilo jednostrannou diskusiou. Je pravda, že som bola oslovená redaktorom, ale až po týždni, keď už nemali čo písať, a potrebovali svoju publicitu. Je smutné, že každý aj z bývalých členov rieši Ratolesť, ale kde boli, keď súbor tri roky nevystupoval v žiadnom programe na slávnostiach, potom dva roky sme robili len „křoví“. Nik si ani nespomenul, ani to nikoho netrápilo. Každý si pamätá tú svoju Ratolesť, keď súbor bol popredným detským folklórnym kolektívom v republike. Ale idem na začiatok, kde vznikla príčina.

DFS Ratolesť pracuje ako krúžok Centra voľného času Trend. Do roku  2012 bolo financované z podielových daní mesta. Peniaze centrum dostávalo  na počet detí v krúžkoch.  Mohli byť zamestnané viaceré pracovníčky, centrum organizovalo neskutočný počet akcií, súťaží… Centrum žilo. V roku 2012 prišla zmena financovania záujmovej činnosti detí. Štát prispieva mestu na záujmovú činnosť detí, žijúcich v meste, vo veku od 5 – 15 rokov. Pri počte asi  1440 detí mesto dostávalo sumu ročne asi 80 640,-€.  Z toho vyplýva, že na jedno dieťa je suma je 56,-€ (môže byť odchýlka 1-2€).  Tu nastal ďalší problém, dieťa mohlo navštevovať už iba 1 krúžok, ktorému odovzdal prihlášku s čestným prehlásením, že pracuje práve v tomto záujmovom útvare. Financie klesli, rozpočet nevychádzal a začal sa boj o peniaze a existenciu.  I napriek mimoriadnym dotáciám mesta sa CVČ dostalo do existenčných problémov, muselo prepúšťať zamestnancov. Počet detí v školskom roku 2013/2014 klesol na 196, na ktoré mohlo mesto prispieť. Hovorilo sa o jeho zrušení. V marci 2013 sme sa my rodičia postavili za zachovanie Centra, a boli sme to práve My (takmer všetci pracujeme v OZ DFS Ratolesť), ktorí sme spisovali petíciu, chodili na rokovania mesta a nakoniec sme išli v sprievode na Mestské zastupiteľstvo, aby sme existenciu CVČ obhájili. Ale prišiel ďalší bod rokovania zastupiteľstva, kde sa prijalo uznesenie, že dotáciu na záujmovú činnosť mesto môže poskytnúť nielen CVČ, ale aj občianskym združeniam, klubom,  ktoré pracujú s deťmi vo veku od 5-15 rokov. Schválenie uznesenia naštartovalo občianske združenia, aby začali pracovať samostatne, s vlastným rozpočtom.  To sa všetko udialo v prvej polovici roka 2013. Naďalej sme všetci pracovali pod CVČ Trend a rodičia pomáhali zvládnuť  zložitú situáciu. Už v tomto období sa zvažovalo, čo bude lepšie. Nedalo sa donekonečna spoliehať na mesto, že deravý rozpočet centra zapláta, a bude centrum stále dotovať. Aj mesto hľadalo riešenie, a preto celú budovu, energie, prevádzku si zobralo na seba. Takže všetky peniaze už išli iba na mzdy zamestnancov. Tak sa stalo, že normatív na dieťa nebol 65,- € ako ho schválilo zastupiteľstvo, mimoriadne dotácie  po výške 9500,-€ a 24 600,-€. A to podotýkam Centrum neplatilo si žiadnu prevádzku /energie,údržbu…/. V meste máme aj Súkromné centrum, ktoré pri počte 335 našich detí dostalo mimoriadnu dotáciu v sumách 6361,-€ a 16 472,-€.  Ostatné deti, ktoré pracujú pod občianskymi združeniami alebo v kluboch , dostali normatív iba 57,20 € na dieťa na 1 rok. Pritom aj tieto združenia platia prevádzkové náklady. A tu je tiež problém, každé dieťa je „rovnaký chlieb“.

To som Vás chcela v krátkosti uviesť do problematiky financovania CVČ a Súkromného centra a celkového financovania mládeži v meste. A už teraz k nám k Ratolesti.

V rokoch 2006-2010 som bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Detve, kde som pracovala ako predseda komisie kultúry. Tu som zistila, že CVČ Trend je málo podporované z dotácií mesta. S poslancom Mariánom Fekiačom sme rozmýšľali ako  pomôcť súboru Ratolesť, ktoré malo veľmi slabé materiálne vybavenie – chýbali kroje, hudobné nástroje. Už  v roku 2007 sme poskytli centru poslaneckú dotáciu vo výške 40 000,-SK, na nákup čižiem a opaskov pre Ratolesť. V roku 2008 sme rodičia a pracovníci CVČ Trend založili občianske združenie s názvom Detský folklórny súbor Ratolesť. Cieľom združenia bolo pozdvihnúť úroveň detského súboru, materiálne ho vybaviť. K tomu bolo potrebné získať finančné prostriedky z grantov, projektov, 2% daní, ktorých žiadateľom nemohlo byť CVČ. Združenie nebolo o Borákovej. Združenie je o kolektíve ľudí, ktorí chcú pracovať, stretávať sa, pomáhať a riadiť sa stanovami združenia.

Začali sme aktívnejšie spolupracovať s vedúcimi súboru, podieľať sa v organizovaní podujatí, vystúpení. Podotýkam v organizačnej zložke /priestory, nájom, kroje,…./, do vystúpenia detí, samotného programu sme sa nikdy nestarali. Tak sme spoločne založili tradíciu Fašiangov, Súborových chodníčkov. To boli podujatia, ktoré boli pre širokú verejnosť. Ale začali sme sa stretávať pri svojom stavaní a váľaní májov, záver roka… Boli to naozaj neskutočné akcie…, kde vtedy nik nenamietal na nič. V roku 2009 sa nám v komisii kultúry podarilo presvedčiť ostatných poslancov o mimoriadnu dotáciu pre všetky folklórne kolektívy v Detve. Celková dotácia bola 1 milión korún. FS Detva a FS Podpoľanec dostali po 300 000,-Sk. A DFS Ratolesť a DFS Slniečko po 200 000,-Sk. Financovanie v meste je riadené určitými pravidlami. O dotáciu sa môže uchádzať len právny subjekt. (Krúžok nie je subjekt) O financovanie sa mohlo uchádzať CVČ Trend, ale každý súbor už vtedy mal občianske združenie (boli právnym subjektom – a nie krúžkom). A bola to vyslovene účelová dotácia pre súbory. Zmluva bola podpísaná medzi mestom a občianskymi združeniami. Pre Ratolesť sme zakúpili cimbal a doplnili sa kroje. Všetko fungovalo, spoločne sme sa stretávali, zabávali, pracovali. Až kým neprišiel rok 2013 a zmenilo sa financovanie. V tom roku som pracovala v Rade školy pri CVČ Trend, kde sme hľadali stratégie, aby sa centrum zachovalo. Ale popri tom, som zamestnancom navrhla, aby si aj oni založili občianske združenie, ktoré im pomôže pri získavaní finančných prostriedkov. CVČ Trend malo záväzky voči štátnym inštitúciám, nemohlo si žiadať žiadne dotácie, granty. Občianske združenie som pomohla založiť  a je zaregistrované dňa 4.7.2013, ako OZ Trend, so sídlom na adrese jednej zo zamestnankýň. V rokoch 2012-2013, nebola obsadená funkcia riaditeľa. V máji 2013 bola výberovým konaním vymenovaná riaditeľka Centra voľného času Trend Mgr.Yveta Unterfrancová.

Zamestnanci sa dohodli, že idú pracovať pod občianske združenie Trend /žiadosť už bola podaná, a čakalo sa na pečiatku Ministerstva vnútra/. Všetky krúžky, vrátane DFS Ratolesť mali prejsť pod spomínané občianske združenie Trend. Mali už vybavené priestory v bývalých priestoroch kobercov Trend, kde mala byť prevádzka. Ja som im povedala, že súbor má svoje občianske združenie, ktoré má svoje meno a pracuje dobre, že nepôjdeme pracovať pod nich. Ale budeme im pomáhať. O týždeň mi volajú znova, kde všetky krúžky chceli, aby prešli pod OZ DFS Ratolesť. Povedala som im, že nesúhlasím, nebude to „čisté“, keď pod OZ DFS Ratolesť bude hokej, šach, volejbal…. A od vtedy je problém. Nevyšlo im to tak, ako si predstavovali. Nakoniec sme sa spoločne dohodli, že v Centre pri nízkom počte detí neprežijú, že keď idú aj ostatné kolektívy samostatne, ideme aj my. Na plenárnom združení sme si odsúhlasili a následne prijali uznesenie, že ideme samostatne. Tu sa už vedúca nezúčastnila, že vraj ona mala prvá vedieť o stretnutí. A pozvánku dostala ako posledná. Nastal problém v komunikácii a už to išlo. Bolo viacero stretnutí, kde som rodičom vysvetľovala, že Centrum musí mať minimálne 600 detí, aby prežilo s odretými ušami. Danke /vedúcej Ratolesti/ sme ponúkli prácu na plný pracovný úväzok  a odmenu v hrubom 860,-€. Tiež sme mali vyriešený čiastočný úväzok pre vedúceho hudobnej zložky. Samozrejme cena práce je úplne iná ako táto suma. Po dvoch stretnutiach /už iba vedúci a členovia výboru združenia/ bolo prvé rodičovské, kde všetci rodičia vypísali čestné prehlásenie a prihlášku svojho dieťaťa pre OZ DFS Ratolesť. Prehlásenia mám odložené, podpísala ho aj Danka aj Miška pre svoje deti. Zrazu na druhý deň sa situácia zmenila. Neviem, prečo sa začali vypisovať nové prihlášky pre CVČ Trend. Do konca týždňa si zvolala Danka rodičovské, kde nás už neprizvali a k vzniknutej situácii a problémom  sme sa nemohli vyjadriť a obhájiť. Atmosféra sa vyhrotila  tak, že krok späť nebol možný. Tu chcem pripomenúť, neukradli sme nič, žiadnym deťom sme neurobili ujmu, všetky deti, ktoré ostali v centre sú so všetkými vedúcimi, neprešli do žiadneho iného prostredia, všetky kroje, materiál ostal v ich správe…  Ešte sú aj také názory, že sme sa mali volať inak. My sme organizácia, ktorá má svoje meno, IČO, DIČO. Pýtam sa, mali sme im aj tú na tácke podať? A spomínate si ešte na dátum 4.7.2013? Vznik OZ Trend. Verte mi, ak by som bola súhlasila s prechodom všetkým krúžkov, teda aj Ratolesti pod OZ Trend (tak ako to chceli zamestnanci), CVČ Trend by už nefungovalo a boli by sme v súkromnej budove. Súbor by fungoval nie pod CVČ Trend, ale pod OZ Trend. To by už bolo všetko v poriadku. Takže nerozdelila som súbor  ja (Boráková) , ale spoločne rodičia odsúhlasili zmenu pôsobenia súboru. Občianske združenie nie je o Borákovej, je o kolektíve, ktoré sa riadi stanovami združenia. Musíme mať na pamäti, že Detský folklóry súbor Ratolesť pri CVČ je len krúžok centra, ktorý má síce svoju históriu, ale jeho činnosť závisí od finančných prostriedkov, ktoré má v rozpočte CVČ Trend. A tie sú nedostatočné, nedokážu túto činnosť zabezpečiť.

Od októbra 2013 OZ DFS Ratolesť pracuje s deťmi a rodičmi, ktorí ostali s nami. My sme nikoho neosočovali, neohovárali, začali sme riadne pracovať. V Chudobienci nám boli poskytnuté priestory na nácvik. Tu sme si platili nájom 5,-€ na hodinu. Neostali nám žiadne kroje, pritom ich máme v majetku združenia, začali sme od nuly.  Deti neprežívali žiadne stresy, zaručím Vám, že nie sú nešťastné…. Na Katarínu, sme mali prvé vystúpenie, ktoré dopadlo nad očakávanie. Znova, tak ako pri centre sme sa stretli celé rodiny, zabavili, vznikli nové priateľstvá… V septembri sme sa prihlásili do výberového konania na prevádzku Turistickej ubytovni a Chaty na Kaľamárke. Mestské zastupiteľstvo nám následne odsúhlasilo prenájom spomínaných objektov.              Od 16.októbra 2013 máme podnikateľskú činnosť v oblasti ubytovania. Rodičia a samozrejme deti sme stále nadšení, že máme v prenájme uvedené priestory. Opäť sa potvrdilo, že v dobrom kolektíve sa pracuje ľahšie, lepšie a spoločne sa dajú zvládnuť aj prekážky. Vo februári 2014 sa na internete  objavili informácie o rozdelení DFS Ratolesť na dva súbory. Boli plné osočovania, ohovárania a neprávd. Každý čakal, že sa pridám a budem reagovať spôsobom im podobným. Keď sa tak nestalo, po týždni ma oslovili na reakciu. Vtedy čokoľvek by som povedala a napísala, všetko by sa otočilo proti mne. S rodičmi sme sa dohodli, že nebudeme reagovať, ale  prácou sa ukáže, kde bola pravda a snáď  potom každý pochopí, prečo sme to urobili. Naozaj sme chceli iba obnoviť Ratolesť, a vrátiť ju do povedomia širokej verejnosti svojimi tancami, programami a nie ohováraním, osočovaním… Som presvedčená, že nám sa to už aj podarilo svojim programom na amfiteátri, kde vedúci Michal Baláž s manželkou pripravili neskutočný program. Už tu sme dokázali, že naše rozhodnutie bolo správne, a pokračujeme v šírení dobrého mena Ratolesti. Vedúci dokázali od októbra do mája nacvičiť program s deťmi (mnohé netancovali vôbec), spolu s rodičmi sme ušili nové kroje. Keby ste to videli, desať žien prišívalo, šilo, žehlilo…. Som hrdá, že spolupracujem s takýmito ľuďmi, ktorí nedajú na reči, ale na výsledok. Dnes pracujeme so 75 deťmi a výsledky našej práce môže verejnosť vidieť na rôznych vystúpeniach.

Pevne verím, že som týmto článkom nikoho neurazila, ak áno, tak sa verejne ospravedlňujem, ale mala som za potrebné už napísať o Ratolesti.

Na záver: „ ja som súbor nerozdelila, iba zachránila“. To mnohí pochopia až po určitom čase. Som presvedčená, že svojou prácou Vám dokážeme, že znova sa bude rozprávať o Ratolesti, už len o jej úspechoch a vystúpeniach.

Ďakujem

Jana Boráková, predseda OZ DFS Ratolesť