Ján Šufliarský, primátor mesta Detva reaguje na článok s nepravdivými zavádzajúcimi tvrdeniami, ktorý publikoval portál DTonline dňa 11. novembra 2014 pod názvom „Blog: Prečo nebudem voliť terajšieho primátora, alebo prečo by nemal kandidovať.“

Milí čitatelia,

Zvykol som si už na to, že najmä pred voľbami portál DTonline uverejňuje rôzne nepravdivé články proti mestu alebo priamo proti mojej osobe so zámerom poškodiť mi vo voľbách.

Nie je tomu inak ani pred týmito komunálnymi voľbami. A tak mi dovoľte zareagovať na nepravdivý článok plný urážok a osočovania, teda dokázateľne nepravdivých informácií, uverejnených 11. novembra 2014 portálom DTonline. V tomto článku anonymného autora s názvom BLOG: Prečo nebudem voliť terajšieho primátora, alebo prečo by nemal kandidovať uverejňuje anonymný pisateľ rôzne polopravdy a klamstvá, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že sa hanbí pod článok podpísať. Objektívne a nestranné verejné médium by takýto článok ničím nepodložený nikdy neuverejnilo.

Týmito klamstvami pisateľ, a tým aj portál DTonline, očierňuje primátora, poslancov ale aj zamestnancov mestského úradu v Detve. Pokiaľ by tento anonymný pisateľ mal čisté svedomie, nebál by sa pod článok podpísať a ak by bola pravda, čo píše, prečo nepodal na primátora a ďalších, ktorí údajne všetko porušovali trestné oznámenie?

Prečo sa anonymný pisateľ ozýva až teraz, tesne pred komunálnymi voľbami, keď o údajných porušovaniach a šafárení vie už niekoľko rokov? Jeho občianskou povinnosťou bolo oznámiť to, a dať vyšetriť.

Pán pisateľ, Detva je prosperujúcim mestom, mesto nešafári, ako Vy píšete. Mesto skončilo hospodárenie za rok 2013 s prebytkom 1,2 milióna €. Za rok 2014 predpokladáme prebytok vo výške cca 500 tisíc €, aj napriek tomu, že realizujeme obyvateľmi žiadané a mestským zastupiteľstvom schválené investičné akcie, ktorými budujeme a skrášľujeme naše mesto.

Detva patrí medzi finančne zdravé mestá s dobrým ratingom a nízkym úverovým zaťažením. Detva patrí medzi okresné mestá Slovenska s najnižšími miestnymi daňami. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO ohodnotil hospodárenie mesta za rok 2013 na úrovni 4,4 zo 6 stupňov ako dobré, finančne zdravé mesto.

Mojim dlhoročným snažením je mesto nezadlžovať a čo najmenej finančne zaťažovať obyvateľov. Preto okrem nízkych daní mesto sledovalo aj náklady na výrobu tepla a nedovolilo neoprávnene zvyšovať cenu tepla z centrálneho tepelného zdroja, čím obyvatelia ušetrili nemalé finančné prostriedky, ktoré môžu použiť pre svoje rodiny.

Nechcem sa vyjadrovať k Vašim pocitom, pán pisateľ. Každý poslanec hlasuje na mestskom zastupiteľstve o všetkom samostatne podľa svojho svedomia. Aj schvaľovanie platu primátora patrí podľa zákona do kompetencie mestského zastupiteľstva, ktoré hodnotí jeho prácu a výsledky hospodárenia mesta a v roku 2013 všetci prítomní poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali za navrhnutý plat primátora.

Pán pisateľ klame, keď tvrdí, že od primátora niektorí poslanci dostali do správy mestský majetok alebo zamestnanie v mestských podnikoch. Primátor nie je štatutárom v mestských podnikoch a preto ani nemôže v týchto podnikoch nikoho zamestnávať. Túto právomoc má štatutár, teda konateľ tohto podniku. Primátor nemôže nikoho zamestnať na Zimnom štadióne. Lebo Zimný štadión patrí pod správu Technických služieb.

Taktiež nemá primátor kompetenciu dávať do správy rekreačné zariadenie Kostolná. Takúto kompetenciu má mestské zastupiteľstvo. V súčasnosti má v prenájme toto rekreačné zariadenie občianske združenie Detského folklórneho súboru Ratolesť zastúpené Janou Borákovou na dobu piatich rokov, počas tejto doby musí investovať do rekonštrukcie turistickej ubytovne 9 tisíc €. Predchádzajúci nájomca mal oproti súčasnému nájomcovi oveľa prísnejšie podmienky. Mal vyšší nájom o 4 300 €, teda musel investovať za obdobie piatich rokov 13 300 €. Predchádzajúci aj súčasný nájomca mal povinnosť prevádzkovať v tejto turistickej ubytovni predajňu potravín pre obyvateľov osady Stavanisko. Predchádzajúci nájomca túto predajňu prevádzkoval aj napriek tomu, že bola stratová. Súčasný nájomca túto predajňu doteraz neprevádzkuje. Z týchto skutočností vidieť, že nie je pravda, že mal predchádzajúci nájomca nejaké výhody, práve naopak, mal oveľa tvrdšie podmienky prenájmu ako v súčasnosti OZ Ratolesť.

Pravdivosť vyššie uvedených faktov si môže čitateľ overiť v uzneseniach mestského zastupiteľstva: Uznesenie č. 67/11 alebo Uznesenie č. 318/13.

Schváliť prenájom kúpaliska tiež nemá v kompetencii primátor, ale mestské zastupiteľstvo. Do roku 2010 prevádzkovali kúpalisko Technické služby, ktoré každoročne dostávali dotáciu na jeho prevádzku vo výške 20 tisíc €. Aj napriek týmto dotáciám z mesta Technické služby vykazovali na kúpalisku stratu a v roku 2010 dali mestu výpoveď nájomnej zmluvy. Mesto riešilo tento stav zverejnením ponuky na prenájom kúpaliska za čo najvýhodnejších podmienok a čo najnižšej dotácie z rozpočtu mesta na jeho prevádzku. Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom kúpaliska nájomcovi s najvýhodnejšou ponukou s dotáciou mesta na prevádzku v roku 2011 so sumou 10 tisíc € a v roku 2012 so sumou 13 tisíc €. Z tohto vidieť, že za dva roky mesto Detva ušetrilo na dotáciách oproti predchádzajúcemu nájomcovi 17 tisíc €.  Nájomca v roku 2011 túto dotáciu vyúčtoval v zmysle VZN. V roku 2012 túto dotáciu nevyúčtoval z dôvodu, že mu v aute, ktoré zhorelo, zhoreli aj príslušné doklady. Z dôvodu, že mesto poskytovalo nájomcovi nižšiu dotáciu ako Technickým službám, čím ušetrilo finančné prostriedky a zároveň mestské zastupiteľstvo uznalo, že nájomca použil túto dotáciu na prevádzku kúpaliska aj keď ju celú nevyúčtoval, odpustilo mu vzniknutú pohľadávku. Podobne postupovalo a odpustilo pohľadávku aj pre Centrum voľného času TREND Detva voči HC 07 Detva, s.r.o., vo výške 10.018,50 €. Viď Uznesenie č. 307/13.

Názor, že výstavba v meste sa realizuje netransparentne a bez verejného obstarávania je nepravdivý. Výber zhotoviteľa stavby na každú zákazku v predpokladanej hodnote nad 100 € bol vykonávaný verejným obstarávaním v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. Všetky stavebné akcie boli schválené mestským zastupiteľstvom. Kritérium vyhodnotenia každého verejného obstarávania bola najnižšia ponuková cena za podmienky splnenia súťažných podkladov. Môžem poukázať na skutočnosť, že v roku 2014 boli navrhnuté v pláne investičnej výstavby stavebné akcie v predpokladanej hodnote podľa projektovej dokumentácie vo výške 1 763 765 € podľa výsledku verejného obstarávania boli zákazky vysúťažené v celkovej hodnote 973 274 €, čím vzniklo ušetrenie finančných prostriedkov mestu v hodnote 790 491 €.

Taktiež je nepravdivé tvrdenie o údajnom predražení stavby parkoviska pred BAUM-som, nakoľko výber zhotoviteľa stavby bol vykonaný verejným obstarávaním. Predpokladaná cena podľa projektovej dokumentácie bola vo výške 234 285 € a bol vybratý zhotoviteľ s najnižšou ponukovou cenou 177 584 €. Zhotoviteľ stavbu zrealizoval v konečnej sume 177 737 €.

Pisateľ klame aj keď tvrdí, že mesto odmietlo zákazku za 437 047,97 € a uzavrelo zmluvu za 734 305,59 € na zákazku rekultivácie skládky. Na zhotoviteľa stavby bolo vypísané v zmysle zákona verejné obstarávanie. Prvé kolo verejného obstarávania bolo zrušené z dôvodu, že ani jeden z uchádzačov nesplnil súťažné podmienky. Ani jeden z uchádzačov voči rozhodnutiu výberovej komisie nepodal námietku a všetci si boli vedomí svojho pochybenia.

V druhom kole bol vybratý uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu a to 740 476,22 €. Kompletná dokumentácia z procesu verejného obstarávania bola skontrolovaná a následne akceptovaná zo strany poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku bez konštatovania pochybení zo strany verejného obstarávateľa.

Tvrdenie pisateľa o netransparentnom verejnom obstarávaní a predražení zákazky rekonštrukcie Námestia SNP je opäť nepravdivé, pretože rozpočet stavby prvej etapy podľa projektovej dokumentácie bol 1 270 823,85 € a na realizáciu tejto stavby bol v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vybratý dodávateľ stavby, ktorý ponúkol najnižšiu cenu za zrealizovanie týchto prác vo výške 879 909,26 €.

Mesto v programovom období 2007 – 2013 predložilo celkovo 20 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z toho bolo mestu z fondov EÚ podporených 11 projektov a 2 projekty sú v hodnotiacom procese. Mesto Detva na svoj rozvoj získalo v programovom období 2007 – 2013 nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ vo výške 2 941 000 € a zo štátneho rozpočtu SR nenávratný finančný príspevok vo výške 352 000 €. Okrem toho, mesto z fondov EÚ vybudovalo priemyselný park v areály PPS Detva o rozlohe 29 517,41 m2, na ktorý získalo nenávratné finančné prostriedky vo výške 6 649 853,92 €. V tomto priemyselnom parku bolo vytvorených 433 nových pracovných miest.

V tomto programovom období boli podporované rekonštrukcie nehnuteľností slúžiacich kultúre, podmienkou však bolo zaradenie nehnuteľnosti do zoznamu kultúrnych pamiatok.  Dom kultúry A. Sládkoviča nie je kultúrnou pamiatkou, to znamená, že na jeho rekonštrukciu nebolo možné predložiť žiadosť o nenávratný finančný prostriedok. Mesto Detva v tomto prípade teda nebolo oprávneným žiadateľom. Na digitalizáciu kina Marína však dostalo finančný príspevok z audiovizuálneho fondu vo výške 37 tisíc € a z programu MunSEFF Európskej banky pre obnovu a rozvoj, boli mestu Detva uznané náklady súvisiace s energetickou účinnosťou a následne priznaná stimulačná platba vo výške 15 % týchto nákladov čo predstavuje sumu 78 tisíc €.

Mesto získalo z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 finančnú podporu na realizáciu dvoch projektov Terénnej sociálnej práce. Z fondov EÚ boli podporené rekonštrukcie ZŠ Kukučínova a ZŠ Obrancov mieru s celkovou výškou oprávnených výdavkov projektov 1 826 000 €. V rámci výzvy na revitalizáciu verejných priestranstiev bolo zrekonštruované Námestie SNP, I. etapa s celkovými oprávnenými výdavkami projektu 916 000 €. Mesto získalo finančnú podporu na rekonštrukciu verejného osvetlenia ulíc M. R. Štefánika a Partizánska s celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 214 000 €. Projekt Rekultivácie regionálnej skládky odpadov Detva – Studienec, II. etapa s celkovými oprávnenými výdavkami projektu 768 000 €. Na podporu vzdelávania bol z fondov EÚ podporený projekt Základné školy v Detve „už on-line“ s celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 132 000 €.

V rámci výzvy Operačného programu LEADER boli mestu podporené projekty Sprístupnenie a skrášlenie pozoruhodností v Detve a Rekonštrukcia parku pri DK A. Sládkoviča s celkovými oprávnenými výdavkami projektov 68 000 €.

Pre seniorov mesto získalo nenávratný finančný príspevok na podporu projektu Vzdelávanie ako súčasť aktívneho starnutia vo výške 82 000 €. Projekt je v súčasnosti v realizácii.

Mesto sa uchádzalo o podporu projektov na rekonštrukciu a modernizáciu Liečebne dlhodobo chorých (LDCH), vybudovanie zberného dvora a kompostárne a revitalizáciu Detvianskeho potoka. Žiadosti mestu neboli podporené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa. V rámci vyhlásených výziev v roku 2014 mesto predložilo žiadosti  na realizáciu projektov Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Detviansky potok v Detve a Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ Detva. Obidve žiadosti sú v súčasnosti v procese hodnotenia poskytovateľmi nenávratného finančného príspevku.

Mesto realizovalo investičné akcie počas celého volebného obdobia:

Celkom za rok 2011: 1 371 100 €

Celkom za rok 2012: 1 294 500 €

Celkom za rok 2013: 1 751 000 €

Celkom za rok 2014: 2 535 700 €

Z vyššie uvedených faktov sa môže čitateľ presvedčiť, že Detva sa nemusí obávať zajtrajška a v zdravom finančnom hospodárení a rozbehnutých investíciách by mala pokračovať. Za týmito svojimi tvrdeniami v tomto článku si stojím a preto sa nebojím podpísať pod tento článok ako sa bál anonymný pisateľ, aj keď vlastník portálu pán Jozef Pavlov na predvolebnom stretnutí v Dome kultúry A. Sládkoviča dňa 11. novembra 2014 uviedol pred verejnosťou, že pisateľom tohto článku je bývalý prednosta mestského úradu. Nemôžem uveriť tomu, že by sa človek, ktorý sa podieľal na riadení mesta, hoci to bolo v minulom volebnom období, mohol znížiť k napísaniu takéhoto nepravdivého a osočujúceho listu a tým znevážil nielen prácu iných, ale aj svoju, a preto podám trestné oznámenie na tohto anonymného pisateľa a na redakciu DTonline.

Anonymnému pisateľovi dávam za pravdu, že si treba oživiť pamäť z predchádzajúceho volebného obdobia, a treba si spomenúť na pôsobenie „mocných“ v našom meste. Spomeňme si ako sa „mocní“ dostali za poslancov, ako horeli autá a bol vyvíjaný nátlak na viacerých v prospech mesta zmýšľajúcich poslancov. Veď práve niektorí súčasní kandidáti na primátora a poslancov MsZ s nimi spolupracovali a ako poslanci vtedajšieho MsZ s radosťou hlasovali za ich návrhy uznesení (napr. uznesenia č. 415/09, 416/09, kde sa poslanci pokúšali potvrdiť mnou pozastavené uznesenie a odpredať „nepotrebný“ majetok mesta) a aj dnes sú s nimi prepojení.

Ja som sa proti takémuto konaniu postavil. Hájil som záujmy mesta a nedovolil som nevýhodne rozpredávať mestský majetok. Vynaložil som nemálo úsilia odolať tlaku niektorých „mocných,“ aby som neuzatvoril nevýhodné zmluvy pre naše mesto. (Viď Spoločenská zmluva spoločnosti Bytes s.r.o., kde sa bez súhlasu mesta nemôže zvyšovať cena tepla.)

Ako primátor som nepodpísal viacero nevýhodných uznesení a vždy som zastával záujmy mesta a jeho obyvateľov pred záujmami „mocných“ tohto mesta.

Pri komunálnych voľbách pred štyrmi rokmi počas volebného moratória proti mne roznášali nepravdivé, osočujúce letáky. Túto protizákonnú činnosť na objednávku pre nich robil aj pán Schwarz, ktorého pri tom chytili a polícia ho vyšetrovala. Dnes je pán Schwarz vo väzbe za ťažké ublíženie na zdraví, čo je verejne známa skutočnosť. Mrzí ma, že takéto nekalé metódy používajú práve tí ľudia, ktorí chcú ako verejní funkcionári zastupovať obyvateľov nášho mesta. Dúfam, že sa k takýmto metódam neznížia moji protikandidáti aj v týchto komunálnych voľbách.

 

Ján Šufliarský, primátor mesta Detva

12. novembra 2014