SCVČ Majačik v spolupráci s riaditeľmi základných škôl a Mestom Detva pripravilo pre 42 talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú základné školy a okres Detvu na mnohých vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach exkurziu v regióne Podpoľania.

Výsledky, ktoré žiaci dosahujú svedčia o tom, že v Detve vyrastajú veľmi šikovné deti, ktoré robia pekné meno  nášmu mestu v krajských aj celoslovenských súťažiach. Treba poďakovať nielen žiakom, ktorí  voľný čas venujú vzdelávaniu, ale aj pedagogickým zamestnancom a vedúcim krúžkov, ktorí s deťmi pracujú. Odmenou pre žiakov bola exkurzia pod názvom : „Spoznaj svoj región“ s nasledovným programom :

  1. Prehliadka  zámku Vígľaš, ktorý bol zrekonštruovaný na kongresový hotel.
  2. Masarykov dvor kde bola nameraná najnižšia teplota v SR – 41 stupňov. Krátky prednáškový vstup o podnebí Slovenskej republiky.
  3. Biely vrch – prednáška o ťažbe zlata  – pozitíva a negatíva ťažby.
  4. R2 – informácie o stavbe rýchlostnej cesty. Diskusia o doprave na Slovensku.
  5. Prednáška  a návšteva  teplárne na biomasu, bioplynovej stanice a družstva.
  6. Návšteva historického jadra Detvy.

Poďakovanie patrí Mestu Detva, p. Bc. J. Pavlovovi poslancovi MsZ v Detve, ktorý bol lektorom projektu, učiteľom ZŠ a SCVČ Majačik za vypracovanie a organizačné zabezpečenie projektu. Cieľom organizátorov bolo, aby žiaci unikátnou exkurziou spoznali  región  Podpoľanie, kde okrem vizuálneho kontaktu s regiónom si odnesú plno zážitkov a hodnotných informácii.

deti

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva

text: Mgr. Mária Lešáneková  SCVČ Majačik