Budova rozostavaného okresného úradu v Detve víta návštevníkov už roky. Budova sa začala stavať v roku 1997 za primátorovania Ing. Jozefa Krnáča (ĽS-HZDS) a terajšieho poslanca bývalého poslanca MsZ. Dalo by sa povedať, že tento pomník Vladimíra Mečiara, do ktorého sa investovali milióny, sa nám rozpadá pred očami, tak ako sláva jeho politickej éry. Avšak jeden z najvážnejších problémov je, že budova stojí na súkromných pozemkoch, čo vytvára skoro neriešiteľný problém. K tomu, ako je možné stavať na nevysporiadaných pozemkoch a ako je možné vydať stavebné rozhodnutie, by sa mal vyjadriť práve spomínaný Ing. Jozef Krnáč.

Aký postoj zaujali kompetentní? Majú záujem tento problém riešiť?Je vôbec spôsob, ako tento problém riešiť? Občas sa zdá, že snaha riešiť problém v tomto štáte je „boj s veternými mlynmi.“

K tejto téme Vám prinášame vyjadrenie Oddelenia správy majetku: 

„Uvedená budova nie je vlastníctvom Mesta Detva, ale je majetkom štátu a spravuje ju Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Centra podpory v Banskej Bystrici. Práce na výstavbe budovy boli zastavené pred 16 rokmi a budova odvtedy chátra.  Primátor mesta Ing. Ján Šufliarský vynaložil v minulosti nemalé úsilie a inicioval množstvo pracovných stretnutí s cieľom doriešiť vzniknutú situáciu. Napriek mnohým sľubom zo strany štátu sa situácia dodnes nezmenila. Dňa 25.4.2012 Mesto Detva vyzvalo listom ministra vnútra Róberta Kaliňáka na dostavbu rozostavanej stavby a dôrazne upozornilo na skutočnosť, že uvedená budova ako rozostavané a zarastené stavenisko, kazí vzhľad vstupnej časti mesta a je zlou vizitkou štátu a jeho starostlivosti o svoj majetok. Dňa 20.7.2012 bola Mestu Detva doručená odpoveď generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, v ktorej uviedol, že vzhľadom na úsporné opatrenia vo verejných financiách sa neuvažuje s dostavbou rozostavaného úradu. Ďalej uviedol, že rozostavaná stavba bola v minulosti viackrát predmetom ponukového konania, avšak bezvýsledne a prisľúbil, že Ministerstvo vnútra SR sa bude snažiť o doriešenie problémov týkajúcich sa predmetnej stavby. Dňa 3.6.2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Ing. Jána Šufliarského s pracovníkmi Ministerstva vnútra SR a Centra podpory v Banskej Bystrici ohľadne riešenia poškodzovania rozostavanej budovy zanedbaním údržby a poveternostnými vplyvmi.  Primátor vyzval Ministerstvo vnútra k nevyhnutným opravám na rozostavanej budove, nakoľko sú na budove poškodené žľaby a krytina a dochádza k zatekaniu vody po obvodových múroch a do vnútra budovy, čím sa budova neustále znehodnocuje. V ďalšej časti pracovného stretnutia sa prejednávala možná dostavba, prípadne rôzne spôsoby využitia rozostavanej budovy v budúcnosti. Pracovníčka Ministerstva vnútra navrhla dve alternatívy, ktoré predloží na Ministerstve vnútra SR a o výsledkoch bude Mesto Detva následne informovať. Keďže sa do dnešného dňa situácia s rozostavanou budovou nezmenila a taktiež sme neboli informovaní o ďalšom postupe Ministerstva vnútra, primátor mesta dňa 14.1.2014 opätovne písomne oslovil Centrum podpory a dôrazne žiadal zabezpečenie opráv na uvedenej budove z dôvodu chátrania a znehodnocovania stavby. Súčasne oddelenie správy majetku Mestského úradu v Detve telefonicky oslovilo Centrum podpory v Banskej Bystrici s otázkou ďalšieho postupu pri riešení poškodenej krytiny a žľabov. Pracovníčka Centra podpory sa vyjadrila, že minulý rok boli z ich strany vykonané kroky k náprave uvedeného zlého stavu, ale  nakoľko ku žľabom nie je možný iný prístup, ako postavením lešenia, nie je táto možnosť z dôvodu značných finančných prostriedkov pre Centrum podpory prijateľná. Vzhľadom ku všetkým uvedeným skutočnostiam, je potrebné si uvedomiť, že Mesto Detva nie je vlastník rozostavanej budovy Okresného úradu v Detve a nevlastní ani pozemky pod touto budovou a v jej okolí a preto ani nemôže reálne vzniknutú situáciu vyriešiť. Jedinou možnosťou je opakovane vyzývať Ministerstvo vnútra SR k zjednaniu nápravy, tak ako sa to deje už viac rokov a dúfať, že štát konečne nájde spôsob ako uvedený problém definitívne a ku spokojnosti všetkých zúčastnených strán vyriešiť.“

Redakcia DTinfo.sk

Nedostavaný okresný úrad v Detve