Redakcia DTinfo.sk požiadala mesto o zverejnenie správ finančných kontrol rôznych subjektov pod správou mesta. Za najzaujímavejšiu považujeme kontrolu CVČ, nakoľko pred pár týždňami bolo preberané Centrum voľného času v rôznych médiách. Kontroly sú dostupné na meste všetkým občanom.

                                           SPRÁVA

O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY

 

Kontrolu vykonal:

Ing. Rastislav GONDA, hlavný kontrolor Mesta Detva

V Centre voľného času TREND a na Mestskom úrade v Detve

 

Kontrolovaný subjekt:        Centrum voľného času TREND

Obrancov mieru 7

962 12 DETVA

 

Predmet kontroly :

následná finančná kontrola:

používania služobného motorového vozidla

dodržiavania rozpočtových pravidiel v zmysle Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

dodržiavanie zákona č.502/2001 o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov hospodárenie so zvereným majetkom mesta

Kontrolované obdobie: rok 2012

Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: MsU Detva od 28.03.2013 do 24.04.2013 prerušovane

Zoznam kontrolovaných písomností:

 • Zriaďovacia listina
 • Organizačný poriadok
 • Dohody o hmotnej zodpovednosti Pracovný poriadok
 • Smernica o obehu účtovných dokladov
 • Schválený rozpočet na rok 2012 Čerpanie rozpočtu za rok 2012
 • Smernica o vykonávaní finančnej kontroly v zmysle zákona 502/2001 Z.z.
 • Kniha došlých faktúr za rok 2012
 • Pokladňa
 • Zmluva o prevode správy majetku mesta
 • Nájomné zmluvy na nebytové priestory uzatvorené CVČ TREND v roku 2012
 • Dohody o vykonaní práce za rok 2012
 • Evidencia motorového vozidla za rok 2012
 • Čiastočné úhrady nákladov spojených s činnosťou CVČ za rok 2012
 • Smernica o verejnom obstarávaní
 • Inventarizácia majetku

Kontrolné zistenia:

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina bola podpísaní primátorom Mesta Detva dňa 31.01.2006 s účinnosťou od 01.02.2006.

Organizačný poriadok

Rozpočtová organizácia má spracovaný organizačný poriadok, ktorý je podpísaný riaditeľkou CVČ TREND Detva 01.12.2012 s účinnosťou od dňa 01.12.2012.

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok má rozpočtová organizácia spracovaný a bol podpísaný dňa 01.09.2011 riaditeľkou CVČ TREND Detva s účinnosťou od 01.09.2011.

Smernica o obehu účtovných dokladov

Smernica pre obeh účtovných dokladov bola podpísaná riaditeľkou CVČ TREND Detva s účinnosťou od 01.09.2011.

Kontrola pokladničných operácií za rok 2012 zamerané na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle Zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole, vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti za rok 2012

Všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady vystavuje cez pokladňu hospodárka CVČ TREND Detva. Pokladničné doklady sú podpisované hospodárkou CVČ TREND Detva p.Monikou Marunčiakovou. Denný limit pokladne je stanovený vo výške 1.659 €. Čerpanie výdavkov z pokladne schvaľuje riaditeľka CVČ TREND Detva. Inventúra pokladne bola vykonaná štyri krát do roka v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Z roku 2012 sa náhodným výberom kontrolovali výdavkové pokladničné doklady:

– VPD č. – 155/12, 145/12, 127/12, 124/12, 112/12, 99/12, 107/12, 48/12, 35/12, 25/12, 21/12, 5/12,

Kontrolou bolo zistené, že na dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou, po novele zákona č. 502/2001 Z. z. platnej od 01.03.2012, chýbalo vyjadrenie, či pripravovaná finančná operácia bola alebo nebola v súlade s

a)  rozpočtom orgánu verejnej správy,

b)     rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu  v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c)  osobitnými predpismi,

d)    medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e)  uzatvorenými zmluvami,

f)  rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g)   internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Tým, že na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou chýbalo vyššie uvedené vyjadrenie CVC Detva nekonalo v súlade s § 9, ods. 1 zák. č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dohody o hmotnej zodpovednosti

Dohoda o hmotnej zodpovednosti za pokladničnú hotovosť v pokladni bola uzatvorená v zmysle Zákonníka práce §182 dňa 05.09.2011 medzi Centrom voľného času – TREND, ulica Obrancov mieru 7, Detva, v zastúpení nadriadeného a zamestnanca – hospodárka CVČ TREND Detva, p. Monikou Marunčiakovou.

Kontrola platových náležitostí

Pri kontrole Dohôd o vykonaní práce za rok 2012 bolo zistené, že Ivana Libiaková mala uzatvorené s CVC Detva dve dohody o vykonaní práce v časovom rozmedzí od 9.1.2012 do 31.8.2012 a od 1.9.2012 do 31.12 2012 s dojednaným rozsahom práce 45 hodín mesačne, pričom uvedená osoba v zmysle predloženého prehľadu vyplatených miezd odpracovala za rok 2012 v CVČ Detva 533 hodín, čím CVČ Detva porušilo § 226 ods. 1 Zákonníka práce, nakoľko, dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku.

Pri kontrole predloženého prehľadu vyplatených miezd za 12/2012 bolo zistené, žeu pracovníkov na dohodu o vykonaní práce bola vyplatená záloha na mzdu v rozsahu:

Roman Berky 100 hod. 305 €

Jaroslav Čemák 120 hod. 366 €

Július Houda 40 hod. 122 €

Slavomír Matuška 50 hod. 140 €

Ján Matuška 120 hod. 366 €

Ján Homola 40 hod. 112 €

Milan Oláh 80 hod. 244 €

Ernest Štibrániy 40 hod. 122 €

Vladimíra Masárová 40 hod. 112€

Ladislav Slahučka 40 hod. 122 €

Milan Olšiak 100 hod. 500 €

Radoslava Búdová 48 hod. 240 €

Vladimír Unterfranc 96 hod. 480 €

Elenóra Vachútová 48 hod. 240 €

Iveta Mišurová 48 hod. 240 €

Jarmila Hudáková 48 hod. 240 €

Zuzana Iglárová 48 hod. 240 €,

čím CVČ Detva porušilo § 226 ods. 4 Zákonníka práce, nakoľko odmena za vykonanie pracovnej úlohy pri Dohodách o vykonaní práce je splatná po dokončení a odovzdaní práce a vyplatením sumy 4.191 € CVČ Detva v rozpore splatnými Dohodami o vykonaní práce a platným znením Zákonníka práce, porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Kontrolou Dohody o vykonaní práce s Miroslavom Sujom bolo zistené, že odmena za vykonanie pracovnej úlohy v zmysle dohody bola splatná do konca roka 2012, pričom pracovná úloha sa má vykonávať až do 28.2.2013, čim CVČ Detva porušilo § 226 ods. 4 Zákonníka práce, nakoľko odmena za vykonanie pracovnej úlohy pri Dohodách o vykonaní práce je splatná až po dokončení a odovzdaní práce a vyplatením sumy 525 € CVČ Detva v rozpore s platným znením Zákonníka práce, porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Kontrolou Dohody o vykonaní práce s Stredoslovenským tanečno – športovým centom bolo zistené, že odmena za vykonanie pracovnej úlohy v zmysle dohody bola splatná do konca roka 2012, pričom pracovná úloha sa má vykonávať až do 28.2.2013, čim CVČ Detva porušilo § 226 ods. 4 Zákonníka práce, nakoľko odmena za vykonanie pracovnej úlohy pri Dohodách o vykonaní práce je splatná až po dokončení a odovzdaní práce a vyplatením sumy 1.025 € CVČ Detva v rozpore s platným znením Zákonníka práce, porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Kontrolou Dohody o vykonaní práce s Kamilom Mahdalíkom bolo zistené, že pracovná úloha bude vykonávaná od 1.9.2011 do 31.1.2012 za odmenu 1.000 € v rozsahu 250 hod. pri vedení korčuliarov v MS a ZS, pričom uvedená osoba vystavila CVČ Detva faktúru na sumu 1.000 € za obdobie od septembra 2011 do januára 2012, čim CVČ Detva konalo v rozpore s čl. V ods. 3 Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o. uzavretej dňa 22.11.2011, nakoľko uvedené činnosti malo zabezpečovať od januára 2012 bezodplatne HC 07 Detva s.r.o. a vyplatením sumy 200 € /pomerná časť za 01/2012/ CVČ Detva v rozpore s platným znením Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o., porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Pri kontrole bolo zistené, že za CVČ Detva od 13.2.2012 do 16.11.2012 uzatvárala Dohody o vykonávaní práce osoba, ktorá na to nemala poverenie, čím opätovne CVČ Detva vyplatením odmien vyplývajúcich z týchto dohôd, ktoré sú neplatné, porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Smernica o vykonávaní finančnej kontroly v zmysle Zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole

Smernica nadobudla účinnosť dňa 01.09.2011, pričom bol podpísaná riaditeľkou školy dňa 01.09.2011. Kontrolou bolo zistené, že v roku 2012 uvedená smernica nezohľadňovala platné znenie zákona č. 502/2001 Z. z. (výkon predbežnej finančnej kontroly).

Smernica o verejnom obstarávaní

Rozpočtová organizácia nemá vypracovanú vlastnú Smernicu o verejnom obstarávaní, riadi sa Smernicou o verejnom obstarávaní č. 1/2006 vypracovanou Mestom Detva.

Kniha došlých faktúr

Kontrolované náhodne vybraté faktúry v roku 2012:

– Fa č.: 12/005, 10/010, 12/011, 12/012, 12/013, 12/014, 12/015, 12/018, 12/028, 12/029, 12/032, 12/033, 12/034, 12/035, 12/051, 12/056, 12/057, 12/058, 12/065, 12/066, 12/068, 12/069, 12/070, 12/082, 12/083, 12/084, 12/126, 12/148, 12/149, 12/158, 12/173, 12/174, 12/175, 112/112, 12/180, 12/186, 12/187, 12/188 Kontrolou bolo zistené, že na dokladoch súvisiacich s pripravovanou finančnou operáciou, po novele zákona č. 502/2001 Z. z. platnej od 01.03.2012, chýbalo vyjadrenie, či pripravovaná finančná operácia bola alebo nebola v súlade s

a)  rozpočtom orgánu verejnej správy,

b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisul8ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,

c)   osobitnými predpismi,

d)   medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,

e)   uzatvorenými zmluvami,

f)  rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a

g)   internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Tým, že na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou chýbalo vyššie uvedené vyjadrenie CVČ Detva nekonalo v súlade s § 9, ods. 1 zák. č. 502/2001 Z.z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri kontrole fa 12/014, 12/015, 12/032, 12/033, 12/056, 12/057, 12/068, 12/070, 12/082, 12/083 /nájom za nebytové priestory Zimný štadión Detva za 01/2012 až 05/2012/, bolo zistené, že CVČ Detva uhrádzalo celkovú sumu 5.108,50 € v rozpore s čl. IV ods. 2 Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o. uzavretej dňa 22.11.2011, nakoľko suma 1.021,7 €/mesačne mala byť vyplatená za prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Detve, ktoré užíva HC 07 Detva s.r.o. na základe Zmluvy o podnájme s Technickými službami Detva. HC 07 Detva s.r.o. do dnešného dňa nemá uzavretú platnú Zmluvu o podnájme s Technickými službami Detva, čím CVČ Detva uhrádzalo nájom spoločnosti, ktorá nemala žiadne užívacie práva na nebytové priestory na Zimnom štadióne v Detve a vyplatením sumy 5.108,5 € CVČ Detva v rozpore s platným znením Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o., porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Pri kontrole fa 12/126 /nájom za nebytové priestory Zimný štadión Detva za 08/2012/, bolo zistené, že CVČ Detva uhrádzalo sumu 1.734 € v rozpore s čl. IV ods. 2 Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o. uzavretej dňa 22.11.2011, nakoľko len suma 1.021,7 €/mesačne mala byť vyplatená za prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Detve, ktoré užíva HC 07 Detva s.r.o. na základe Zmluvy o podnájme s Technickými službami Detva. A opätovne možno konštatovať, že HC 07 Detva s.r.o. do dnešného dňa nemá uzavretú platnú Zmluvu o podnájme s Technickými službami Detva, čím CVČ Detva uhrádzalo nájom spoločnosti, ktorá nemala žiadne užívacie práva na nebytové priestory na Zimnom štadióne v Detve a vyplatením sumy 1.734 € CVČ Detva v rozpore s platným znením Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o., porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

V znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Pri kontrole fa 12/148, 12/149, 12/158, 12/173 /organizovanie kultúrnych a športových podujatí za 09/2012 až 12/2012/, bolo zistené, že CVČ Detva uhrádzalo sumu 3.176 €/ 6.936 € uhradená suma – 3.760 (940×4) suma za organizovanie športových a kultúrnych podujatí/ v rozpore s čl. IV ods. 3 Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o. uzavretej dňa 22.11.2011, nakoľko len suma 940 €/mesačne mala byť vyplatená za organizovanie kultúrnych a športových podujatí spol. HC 07 Detva s.r.o. Vyplatením sumy 3.176 € CVČ Detva v rozpore s platným znením Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o., porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.

Na základe požiadavky kontrolovaného subjektu uvádzam, že na príprave Zmluvy o vzájomnej spolupráci s HC 07 Detva s.r.o. uzavretej dňa 22.11.2011 sa podieľal zamestnanec MsU Detva, ktorý prípravu zmluvy potvrdil.

Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel

Pri kontrole čerpania rozpočtu 2012 sa vychádzalo z počítačových zostáv účtovníctva za mesiace marec, jún, september a december roku 2012.

Z predloženej zostavy za mesiace január až december 2012 vyplýva, že CVČ hospodárilo v zmysle schváleného a aktualizovaného rozpočtu.

Správa majetku mesta

Zmluva o prevode správy majetku mesta č.5/02 medzi Mestom Detva a CVČ TREND, Obrancov mieru 7, Detva bola podpísaná riaditeľom CVČ TREND a primátorom Mesta Detva dňa 01.12.2002.

Pri kontrole vykonávanie inventarizácie majetku v CVČ Detva k 31.12.2012 bolo zistené, že majetok obstaraný na základe fa 12/188 v celkovej sume 290 € /krojové súčiastka/, fa 12/186 v celkovej výške 144 € /fitlopty/ afa 12/174 v celkovej výške 265,96 € / boxeristické rukavice/ nebol zaevidovaný v operatívnej evidencii CVČ Detva, čim CVČ Detva porušilo čl.

VI     VZN mesta Detva č. 2/2005 o inventarizácii majetku mesta Detva, nakoľko ostatný majetok v hodnote nadobudnutia od O – 66,39 € za kus budú jednotlivé zariadenia mesta viesť osobitne v operatívnej evidencii.

Pri kontrole Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi CVČ Detva a Súkromným centrom voľného Quo vadis dňa 30.11.2012 bolo zistené, že za prenájom malej tanečnej sály a klubovne v čase Pondelok od 13.00 – 18.15 hod.. Streda od 14.00 do 17.00 hod.. Piatok od 14.00 do 16.00 hod. bola určená výška nájmu 100 € /mesiac na obdobie 1.12.2012 – 30.6.2013, čím CVČ Detva porušilo VZN mesta Detva č. 5/2006 o hospodárení s majetkom mesta Detva, nakoľko v zmysle uvedeného VZN je minimálna hodinová sadzba za prenájom nebytových priestorov školskými zariadeniami pri klasickej učebni 3,32 €/hod. (zistený rozdiel; 40 hod. prenájmu mesačne x 3,32 € x 2 prenájom tanečná sála, prenájom klubovňa – 100 € dohodnutá cena prenájmu = 165,6 €/mesačne x 6 = 993,6 €)

Používanie služobného motorového vozidla

Pri kontrole používania služobného motorového vozidla v CVČ Detva za rok 2012 bolo zistené:

 1. Za mesiace 02/2012 a 03/2012 chýba podpis vodiča Eduarda Baláža na zúčtovaní spotreby v zmysle čl. 4 Vnútorného predpisu CVČ č. 6/20011, za mesiace 04/2012 až 12/2012 chýba meno a priezvisko vodiča a taktiež podpis vodiča na vyššie uvedenom vyúčtovaní.
 2. Za mesiac 02/2012 je rozdiel medzi začiatočným a koncovým stavom tachometra vo vyúčtovaní spotreby 338 km, pričom vykázané ubehnuté km v tom istom vyúčtovaní sú len 328 km.
 3. Dňa 20.2.2012 je vykázaná jazda v zmysle záznamu o jazde od 11.15 – 11.30 hod. a tankovanie v zmysle priloženého pokladničného dokladu bolo vykonané o 10.48 hod.
 4. Dňa 29.2.2012 je vykázaná jazda v zmysle záznamu o jazde od 12.50 – 13.00 hod. a tankovanie v zmysle priloženého pokladničného dokladu bolo vykonané o 13.21 hod.
 5. Vo vyúčtovaní spotreby mot. vozidla za 03/2012 nie je zaznamenané tankovanie v príslušnej kolónke /vykonané dňa 16.3.2012/, tankovanie je vykázané za mesiac v celkovej výške 14,1 1 /tankované v zmysle príslušných dokladov len 12,79 1/, normovaná spotreba bola vykázaná 40,1 1 /podľa výkazu bolo ubehnutých 352 km=29,04 1/, skutočný zostatok PHM bol vykázaný v nádrži 21,71 /podľa výkazu: prenos paliva z min. mes. 39,04 + tankovanie za mes. 14,1 – norm, spotreba 40,1 = 13,04/, dňa 16.3.2012 nebola vykázaná jazda aj keď bolo vykonané tankovanie podľa pokladničného dokladu, nie sú očíslované str. záznamu o jazde vykonané na základe žiadanky č. 147/12 až 149/12, žiadanky 151/12 až 153/12 (13.3.2012,6.3.2012,14.3.2012) a jazdy vykonané na základe nich boli vykonané dátumovo skôr ako žiadanka č. 150/12 a súvisiaca jazda/19.3.2012/, stav tachometra na konci mesiaca 03/2012 vo vyúčtovaní spotreby je 121154 a v poslednom zázname 0 jazde v mesiaci 03/12 je 120982.
 6. Vo vyúčtovaní spotreby mot. vozidla za 04/2012 je stav tachometra na začiatku mesiaca 121169, aj keď posledný záznam o jazde v mesiaci 03/12 je 120982, nie je zaznamenané tankované množstvo PHM v príslušnej kolónke /vykonané dňa 18.4.2012 – 12,42 1 a 19.4.2012 – 24,85 1/, je vykázané tankovanie za mesiac v celkovej výške 40,11   /tankované v zmysle príslušných dokladov len 37,27 1/, bola vykázaná normovaná spotreba 56,3 1 /podľa výkazu bolo ubehnutých 696 km=57,42 1/, bol vykázaný skutočný zostatok PHM v nádrži 7,12 1 /podľa výkazu: prenos paliva z min. mes. 21,7 + tankovanie za mes. 40,1 – norm, spotreba 56,3 1 = 5,5 1/, dňa 18.4.2012 bola vykázaná jazda od 12.00 – 12.05 hod. aj keď bolo vykonané tankovanie podľa pokladničného dokladu o 12.32 hod., dňa 19.4.2012 bola vykázaná jazda od 18.00 -20.15 hod. /Šaľa- Detva/ a podľa pokladničného dokladu bolo vykonané tankovanie o 14.10 hod. čerpacia stanica Detva, v zázname o jazde č. 163/12 je rozdiel v počte ubehnutých km /Detva – Šaľa a späť 360 km/ a v cestovnom príkaze č. 6/2012 na Michala Purdeka je uvedený počet km. 328, stav tachometra na konci mesiaca 04/2012 vo vyúčtovaní spotreby je 121865 a v poslednom zázname o jazde v mesiaci 04/12 je 121847.
 7. Vo vyúčtovaní spotreby mot. vozidla za 05/2012 je stav tachometra na začiatku mesiaca 121865, aj keď posledný záznam o jazde v mesiaci 04/12 je 121847, tankované množstvo PHM je zaznamenané v príslušnej kolónke vykonané dňa 1.5.2012 – 13,3 1 v skutočnosti tankované 12,5 1, 3.5.2012 – 13,36 1 v skutočnosti tankované 12,53 1, 12.5.2012 – 13,3 1 v skutočnosti tankované 12,6 1, tankovanie je vykázané za mesiac v celkovej výške 39,96 1 /tankované v zmysle príslušných dokladov len 37,63 1/, skutočný zostatok PHM bol vykázaný v nádrži 20,74 1 /podľa výkazu: prenos paliva zrnin. mes. 7,12 + tankovanie za mes. 39,96 – norm, spotreba 27,5 1 = 19,58 1/, dňa 1.5.2012 bola vykázaná jazda od 14.00 -14.40 hod. aj keď bolo vykonané tankovanie podľa pokladničného dokladu o 08.32 hod., dňa 3.5.2012 nebola vykázaná jazda keď do vozidla bolo tankované PHM v zmysle pokladničného dokladu, dňa 12.5.2012 bola vykázaná jazda od 12.00 -12.15 hod. keď bolo vykonané tankovanie podľa pokladničného dokladu o 14.31 hod., stav tachometra na konci mesiaca 05/2012 vo vyúčtovaní spotreby je 122199 a v poslednom zázname o jazde v mesiaci 05/12 je 122177.
 8. Vo vyúčtovaní spotreby mot. vozidla za 07/2012 je prenos paliva 6,2 1 keď zostatok paliva v na konci mesiaca 06/2012 bol 7,6 L, skutočný zostatok PHM bol vykázaný v nádrži 6,2 1 /podľa výkazu; prenos paliva z min. mes. 6,2 + tankovanie za mes. 18,2 – norm, spotreba 47,06 1 = – 22,56 1/, nebol vykázaný čas jazdy na záznamoch o jazdách č. 195/12 až 202/12/8 jázd/.
 9. Vo vyúčtovaní spotreby mot. vozidla za 08/2012 je stav tachometra na konci mesiaca 123873 – stav na začiatku mesiaca 123130 = 743 km keď ubehnuté km. za mesiac sú vykázané 769 km, vo vyúčtovaní je vykázaný stav tachometra na konci mesiaca 123873 aj keď podľa posledného záznamu o jazde bol stav tachometra 123905, skutočný zostatok PHM v nádrži bol vykázaný 16,7 1 /podľa výkazu: prenos paliva z min. mes. 6,2 + tankovanie za mes. 50,2 – norm, spotreba 63 1 = – 6,6 1/, nebol vykázaný čas jazdy na záznamoch o jazdách č. 203/12 až 215/12 /13 jázd/.
 10. Vo vyúčtovaní spotreby mot. vozidla za 09/2012 je stav tachometra na začiatku mesiaca 123761, aj keď posledný záznam o jazde v mesiaci 04/12 je 123905, vo vyúčtovaní je vykázaný prenos paliva 10,9 1 aj keď zostatok paliva v zmysle vyúčtovania 08/12 bol 16,7 1, skutočný zostatok PHM v nádrži bol vykázaný 18,612 1 /podľa výkazu; prenos paliva z min. mes. 10,9 + tankovanie za mes. 43,3 – norm, spotreba 50,348 1 = 3,852 1/, nebol vykázaný čas jazdy na záznamoch o jazdách č. 216/12 až 225/12 /lO jázd/,
 11. Tankovanie za mesiac 10/2012 je vykázané v celkovej výške 53,5 1 /tankované v zmysle príslušných dokladov len 50,5 1/, nebol vykázaný čas jazdy na záznamoch o jazdách č. 226/12 až 236/12/n jázd/.
 12. Skutočný zostatok PHM v nádrži bol vykázaný za 11/2012 9,06 1 /podľa výkazu; prenos paliva z min. mes. 20,2 + tankovanie za mes. 26,06 – norm, spotreba 107,42 1 = – 61,16 1/, počet ubehnutých km. na trase Detva – Bratislava a späť v zmysle záznamu o jazde č. 238/12 bol 660 km. /optimálny počet km na uvedenej trase 440 km./, nebol vykázaný čas jazdy na záznamoch o jazdách č. 237/12 až 247/12 /11 jázd/
 13. Vo vyúčtovaní spotreby mot. vozidla za 12/2012 je stav tachometra na konci mesiaca 127087, aj keď posledný záznam o jazde v mesiaci 12/12 je 127027, nebol vykázaný čas jazdy na záznamoch o jazdách č. 248/12 až 257/12 /lO jázd/,
 14. Kontrole nebolo predložené komu bola odovzdávaná evidencia prevádzky mot. vozidla CVČ v zmysle čl. 4 smernice CVČ č. 6/2011 za mesiace 01/2012 až 12/2012
 15. Kontrole nebolo predložené komu bolo zverené motorové vozidlo CVČ Detva zmysle čl. 4 smernice CVČ č. 6/2011 za rok 2012

Uvedené zistenia poukazujú, že CVČ Detva pri prevádzkovaní motorového vozidla nedodržiavalo vlastnú smernicu o používaní motorového vozidla č. 6/2011 a tým porušilo § 7 ods. 2 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov /nebolo určené komu je zverené vozidlo, nikto nekontroloval vedenie mesačného vyúčtovania spotreby motorového vozidla, neúplné sa viedlo mesačné vyúčtovanie spotreby mot. vozidla, uvádzali sa chybné údaje do mesačného vyúčtovania spotreby, neevidovali sa v niektorých prípadoch jazdy služobného mot. vozidla, neevidovali sa v niektorých prípadoch časy vykonávania jázd služobným mot. vozidlom/.

Čiastočná úhrada nákladov spojených s činnosťou CVC Detva

Pri kontrole náhodne vybratých čiastočných úhrad nákladov spojených s činnosťou CVČ Detva v zmysle VZN mesta Detva za rok 2012 bolo zistené, že CVČ Detva nebola uhradená suma 1.390,5 € od zákonných zástupcov detí navštevujúcich CVČ Detva, čím CVČ Detva porušilo § 19 ods. 3 VZN mesta Detva č. 6/2006 o hospodárení s majetkom mesta Detva, nakoľko si svoje pohľadávky včas nevymáhalo.

Záver kontroly;

 1. Na pokladničných dokladoch CVČ Detva nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola od 01.03.2012 v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
 2. Kontrolou Dohôd o vykonaní práce za rok 2012 bolo zistené, že CVČ Detva vo viacerých prípadoch nedodržalo ustanovenia Zákonníka práce a vyplatením sumy 5.941 € v rozpore so Zákonníkom práce a uzatvorenými zmluvami porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
 3. Za CVČ Detva od 13.2.2012 do 16.11.2012 uzatvárala Dohody o vykonávaní práce osoba, ktorá na to nemala poverenie, čím opätovne CVČ Detva vyplatením odmien vyplývajúcich z týchto dohôd, ktoré sú neplatné, porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
 4. Kontrolou náhodne vybratých faktúr CVČ Detva za rok 2012 bolo zistené, že CVČ Detva vyplatením sumy 10.018,5 € v rozpore s uzatvorenými zmluvami porušilo finančnú disciplínu v zmysle § 31 písm. 1 ods. k Zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, nakoľko nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
 5. CVČ Detva si neviedlo majetok v operatívnej evidencii obstaraný v roku 2012 v celkovej výške 699,96 €, čim došlo k porušeniu čl. VI VZN mesta Detva č. 2/2005 o inventarizácii majetku mesta Detva.
 6. CVČ Detva porušilo VZN mesta Detva č. 5/2006 o hospodárení s majetkom mesta Detva, nakoľko znížili minimálnu cenu nájmu za prenájom nebytových priestorov v zmysle uvedeného VZN o 993,6 €.
 7. CVČ Detva pri prevádzkovaní motorového vozidla nedodržiavalo vlastnú smernicu o používaní motorového vozidla č. 6/2011 a tým porušilo § 7 ods. 2 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.
 8. CVČ Detva porušilo § 19 ods. 3 VZN mesta Detva č. 6/2006 o hospodárení s majetkom mesta Detva, nakoľko si svoje pohľadávky vo výške 1.390,5 € za úhradu čiastočných nákladov spojených s činnosťou CVČ v roku 2012 včas nevymáhalo.