V dňoch 28.3.2013 až 24.4.2013 bola vykonávaná finančná kontrola hlavným kontrolórom mesta Detva  v Centre voľného času Trend so zameraním na používanie motorového vozidla, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a hospodárenie so zvereným majetkom mesta.

Pri kontrole bolo zistené:

nedodržiavanie predbežnej finančnej kontroly na pokladničných dokladoch zo strany Centra voľného času Trend,

vyplatenie sumy 5.941 € externým pracovníkom Centra voľného času Trend v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce a uzatvorenými dohodami /porušenie Zákonníka práce súviselo s vyplatením mzdy externým pracovníkom vopred – boli vyplatené finančné prostriedky za prácu, ktorá sa len bude vykonávať/,

externý pracovník v Centre voľného času Trend odpracoval na dohody o vykonaní práce v roku 2012 533 hodín, pričom v zmysle Zákonníka práce môže odpracovať len 350 hodín, čím tento pracovník vykonával pracovnú činnosť v rozpore so Zákonníkom práce,

poverená osoba vedením Centra voľného času Trend uzatvárala v čase od 13.2.2012 do 16.11.2012 Dohody o vykonaní práce v rozpore so svojím poverením, čím uvedené Dohody neboli platné a finančné prostriedky vyplatené na základe týchto Dohôd nemali byť vyplatené,

bola vyplatená Centrom voľného času Trend suma 10.018,5 €  spoločnosti HC 07 Detva s.r.o. v rozpore s uzatvorenou zmluvou, nakoľko 6.842,5 € bolo vyplatených za prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Detve, pričom HC O7 Detva nemal na tieto priestory žiadne užívacie práva a suma 3.176 € bola uhradená za organizovanie športových a spoločenských podujatí HC 07 Detva s.r.o. v rozpore s uzavretou zmluvou,

majetok Centra voľného času Trend v celkovej hodnote 699,96 € zakúpený v roku 2012 nebol riadne zaevidovaný /v inventúre odovzdanej mestu nebol uvedený majetok zaevidovaný/

Centrum voľného času Trend v roku 2012 uzatvorilo nájomnú zmluvu so súkromný centrom voľného času, kde v rozpore s právnymi predpismi mesta Detva znížilo cenu nájmu o 993,6 €,

Centrum voľného času Trend v roku 2012 pri prevádzkovaní svojho motorového vozidla neurčilo komu je zverené vozidlo, nekontrolovalo vedenie mesačného vyúčtovania spotreby motorového vozidla, neviedlo úplne mesačné vyúčtovanie spotreby mot. vozidla, nesprávne uvádzalo chybné údaje do mesačného vyúčtovania spotreby, neevidovalo v niektorých prípadoch jazdy služobného mot. vozidla, neevidovalo v niektorých prípadoch časy vykonávania jázd služobným mot. vozidlom,

pohľadávky v celkovej výške 1.390,5 € za úhradu čiastočných nákladov spojených s činnosťou CVČ v roku 2012 /poplatky od rodičov za deti navštevujúce CVČ/ si nevymáhalo priebežne za každý mesiac, ale o uvedený nedoplatok sa začalo zaujímať až v priebehu kontroly.

Celkovú škodu zistenú pri kontrole je možné vyčísliť do výšky 16.953,1 € /neoprávnene vyplatené mzdy 5941 € + vyplatenie 10018,5 € v rozpore s uzatvorenou zmluvou + znížený nájom o 993,6 €/. Za uvedenú škodu je zodpovedný v plnom rozsahu štatutár Centra voľného času Trend v roku 2012, ktorý podpisoval uvedené zmluvy a taktiež vykonával kontrolu preplatenia uvedených finančných prostriedkov /štatutár Centra voľného času Trend od 13.82011 do 28.12.2012 Bc. Miroslava Lenďáková, od 29.12.2012  Mgr. Dana Rusínová/.

Z tohto dôvodu je pre zriaďovateľa Centra voľného času Trend a tým je Mesto Detva, náležité si položiť otázky:

Má morálne právo /ale aj v zmysle Zákonníka práce/ táto osoba ešte pracovať v Centre voľného času Trend?

Prečo boli vyplatené finančné prostriedky na mzdy vopred /na konci roka 2012/, keď CVČ Trend v roku 2013 nemá ani na bežnú prevádzku?

Bude škoda spôsobená Centru voľného času Trend, Detva niekým vymáhaná?

Kto ponesie trestnoprávnu zodpovednosť za spôsobenú škodu?

Kedy bude aktualizovaný rozpočet Centra voľného času Trend o pohľadávku 1.390,5 €, vzniknutú v roku 2012?

Uvedené otázky musí vyriešiť štatutár Centra voľného času Trend /Mgr. Dana Rusínová/ konkrétnymi krokmi v čo najkratšom čase, aby Mesto Detva ako zriaďovateľ mohol zachovať vo funkčnom stave  Centrum voľného času Trend, ktoré bude môcť aj naďalej poskytovať mimo školskú záujmovú činnosť detí a mládeže v zmysle platnej legislatívy.

 

Redakcia DTinfo.sk