Zaujímali sme sa ako pokračujú stavebné práce na rekonštrukcii Kultúrneho domu A. Sládkoviča a prinášame vám komplexný článok spolu s vizualizáciami celého diela. Redakcia DTinfo.

Mesto Detva zahájilo projektovú prípravu stavby rekonštrukcie DK A.Sládkoviča Detva v mesiaci 02/2011 pod pracovným názvom projektu Modernizácia a stavebné úpravy Kultúrneho domu A.Sládkoviča – Detva“. V rámci projektovej prípravy stavby sa hľadali a riešili  nové možnosti a nové formy využitia objektu KC, tak aby bol vypracovaný zámer modernizácie objektu podľa reálnych potrieb a požiadaviek všetkých subjektov, ktoré sa podieľajú na tvorbe kultúrneho a spoločenského života v meste Detva.

Prijala sa myšlienka vytvorenia viacerých multifunkčných priestorov. Samotný objekt vzhľadom na svoje kapacitné možnosti takýto priestor bol schopný poskytnúť po konkrétnych stavebných úpravách. Preto je v projekte uvažované  s dostavbou pravej časti hlavnej sály  pre  rozšírenie podlahových plôch multifunkčnej sály. Dispozičná úprava na I.NP zabezpečila vybudovanie konferenčnej sály s banketovou miestnosťou a vlastnou kuchynkou. Ďalej je tu malá sála pre malé javiskové formy s malým javiskom a zázemím pre účinkujúcich resp.  pre činnosť záujmových krúžkov a folklórnych skupín. Priestory  III.NP tvoria  administratívna časť vedenia KC Detva, archívne priestory FSP Detva a stredne veľká sála pre činnosť záujmových klubov , súborov a ostatnej záujmovej činnosti. Suterén objektu poskytol priestor na vybudovanie dielne pre výrobu divadelných rekvizít a  skladové priestory .

Novinkou v projekte modernizácie objektu je zabudovanie zásuvného modulu šikmého sedenia hlavnej sály pre zabezpečenie vyššieho štandardu sedenia návštevníkov pre divadelné a kino predstavenia. Jedná sa o modernú formu využitia priestorov hlavnej sály, ktorá sa v priebehu pár minút zmení na tanečný parket alebo moderné kino. Moderné kino preto, lebo súčasťou modernizácie objektu je aj digitalizácia kina s potrebným technickým vybavením, nové ozvučenie, nové plátno. Súčasťou technického vybavenia hlavnej sály a jej bočných lodí je nové kvalitné ozvučenie priestorov, efektové osvetlenie s kvalitným zázemím zvukovej a svetelnej réžie a zabudovanie videotechniky pre zabezpečenie vyššej technickej a kvalitatívnej úrovne programov.

V javiskovej časti objektu sa v rámci modernizácie rieši kompletná výmena javiskového oblečenia, scénického a efektového osvetlenia, kompletná oprava a revízia javiskových ťahov. Súčasťou javiska je aj modernizácia šatní pre účinkujúcich, t.j kompletná prestavba šatní so samostatnými sprchami a WC. Šatne sú vybavené potrebným nábytkom a novou modernou videotechnikou pre kontakt s javiskom a režisérom jednotlivých produkcií.

Ďalej sa v celom objekte rieši kompletná výmena rozvodov a vykurovacích telies ústredného kúrenia, kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodu, kanalizácie, výmena zariaďovacích predmetov,  nové rozvody slaboprúdu, PC siete, vnútorného domového hlásnika. Súčasťou stavebných úprav je ďalej kompletná výmena okien, vnútorných dverí, vchodových dverí, zateplenie strešného a obvodového plášťa budovy.

Ďalšou plánovanou etapou úprav okolia KD Detva, ktorá je zahrnutá v rozpočte mesta Detva  je dobudovanie pešej zóny II.etapa, parkovacích plôch z ulice Štúrová a dobudovanie prístupových a parkovacích plôch pre zázemie KD Detva.

Ostatné údaje k stavbe:

Výber zhotoviteľa stavby:          – elektronickou aukciou

Vybratí zhotoviteľ stavby –  skupina  dodávateľov:           DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, Montin s.r.o, Žriedlová 28, 040 01 Košice

Cena za dielo:                           1 300 000,00 €

Spôsob financovania:                – rozpočet mesta Detva / úverové zdroje /

Čas plnenia:                               – 10 mesiacov / podľa podmienok ZoD/

– zahájenie prác:                       02/2013

– ukončenie prác:                      12/2013

Údaje v číslach:             

Celkom rekonštruovaná plocha:

Suterén spolu:                           375,13 m²

Prízemie spolu:                      1 177,67 m²

I.Poschodie spolu:                    515,02 m²

II.Poschodie spolu:                    462,15 m²

Celkom:                                2 529,97 m² plochy

Kapacita sedenia hlavnej sály pre kino, divadlo – šikmé sedenie: 280 miest

Kapacita sedenia hlavnej sály – spoločenské udalosti plesy, maturitné plesy, svadby a ostatné – sedenie+ stoly: 250 miest

Kapacita sedenia kongresová sála I.NP: 100 miest

Kapacita sedenia malá sála – malé javiskové formy I.NP: 72 miest

Kapacita sedenia malá sála,  II.NP: 120 miest

Vypracoval:   Jaroslav Stašák, oddelenie výstavby a ŽP, MsÚ Detva

KD DETVA objket 3D KD Detva_pešia zóna 3D