Predstavitelia športových klubov v Detve, primátor mesta, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí a členovia Komisie mládeže, vzdelávania a športu pri Mestskom zastupiteľstve sa 14. mája 2014 zišli v zasadačke Mestského úradu. Hovorili o spolupráci mesta so športovými klubmi, o finančnej podpore športových klubov zo strany mesta a  celkovom rozvoji športu v Detve.

Primátor športové kluby povzbudil k stále efektívnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov. Zástupcovia športových organizácií si vypočuli informácie potrebné k vyúčtovaniu dotácií ale i propagácii svojej činnosti v médiách, ktoré im sprostredkovali pracovníci Mestského úradu. Na rok 2014 Mesto Detva zo svojho rozpočtu vyčlenilo na podporu činnosti športových klubov 52.661 Eur. Na prevádzku športových objektov mesto vyčlenilo sumu 96.000 Eur. Na opravy a rekonštrukcie športových areálov a zariadení sumu 59.000 Eur, do tejto sumy nie je započítaná prebiehajúca rekonštrukcia letného kúpaliska v Detve, ktorá bude stáť približne 12.000 Eur.

Finančné prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu a údržbu boli zamerané na hospodárenie s teplom, výmenu okien, zateplenie budov, rekonštrukciu kúrenia. Vyčlenené finančné prostriedky sa prerozdeľujú s prihliadnutím na udržiavanie dobrého stavu a zároveň striedavo pre všetky športové subjekty. Pretože, ako zdôraznil primátor Šufliarský, mesto má záujem, aby čo najviac detí, mládeže i dospelých mohlo byť zapojených do športových aktivít a využívali čo najviac všetky športové areály, telocvične a športoviská v meste. Mesto tiež ponúklo klubom športoviská školských zariadení s cieľom, aby sa tieto čím viac a efektívne využívali.

Zástupcovia športových klubov prerokovali spoluprácu s mestom a prideľovanie finančných príspevkov podľa stanovených kritérií. Niektoré športové kluby navrhli prehodnotenie a dopracovanie kritérií na prideľovanie finančných prostriedkov.

Komisia mládeže, vzdelávania a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Detve v blízkom období zváži všetky pripomienky, ktoré na stretnutí predniesli zástupcovia športových klubov. Komisia zváži taktiež prideľovanie finančných prostriedkov na podujatia a akcie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.

IMG_7133

Autor: CSILic. Zuzana Juhaniaková