V stredu 14. mája 2014 sa v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve stretli členovia autorského kolektívu, ktorí pracujú na novej monografii Detva.

Jej prípravu a vydanie zastrešuje Mesto Detva. Do realizácie je zapojených 36 autorov a  spolupracovníkov, medzi ktorými sú významní externí odborníci z oblasti prírodných a spoločenských vied ako aj miestni koordinátori a aktivisti. Ide o populárno-náučné dielo, ktoré by malo byť prezentáciou novších poznatkov o Detve ako aj doterajších výsledkov bádania a poznania. Jeho základom bude 600 strán rukopisov v kapitolách z  oblastí prírody, histórie a súčasnosti, tradičnej ľudovej kultúry.

Detva, typický reprezentant lazníckeho osídlenia, kedysi patrila veľkosťou územia medzi najrozsiahlejšie chotáre na Slovensku. Z pohľadu regionálnych dejín bude história spracovaná do roku 1990, nakoľko súčasnosť mesta je živý proces; historicky však ešte nie dostatočne zhodnotený a zrelý na knižné publikovanie. Čitateľ sa však dozvie mnoho aj z nedávnej minulosti aj zo súčasnosti mesta. Do rozvoja Detvy sa výrazne zapísal strojársky priemysel, kolektivizácia poľnohospodárstva a  družstevníctvo, ktoré poskytujú jedinečnú príležitosť ukázať aj na často kontroverzné dimenzie spoločenského vývoja Detvy.

Monografie si vyžadujú dlhodobú, cieľavedomú prácu v oblasti základného alebo doplňujúceho výskumu, prístupnosť archívnych dokumentov a publikovaných diel a pod., čo je náročná bádateľská práca. Aj toto dielo, podobne ako iné, bude otvorené pre ďalšie pokračovanie. Autori odovzdajú svoje príspevky do konca marca 2015, tie potom posúdia a skompletizujú hlavní zostavovatelia, odborník na jazykovú úpravu, následne odborní recenzenti a nakoniec grafickí spracovatelia.Monografia by mala uzrieť svetlo sveta v prvej polovici 2016 a bude určená širokej verejnosti, zároveň bude plniť aj reprezentačno-propagačné poslanie.

mono

Autor: Dr. A.Ostrihoňová