Dňa 19.5.2014 sa v internetových novinách J. Pavlova objavil článok, ktorého autorom je pán Ing. Roman Vrťo, poslanec Mestského zastupiteľstva v Detve. Pán poslanec spochybňuje výsledok hospodárenia mesta Detva a to tým, že prebytok mesta nebol vo výške 1 261 961 € , ale len vo výške 95 837 €, pretože podľa jeho výkladu zákona o rozpočtových pravidlách finančné operácie nepatria do rozpočtu mesta.

 

V rámci uvedeného zákona je definované:

§ 10 odst. 3

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa vnútorne člení na

a, bežné príjmy a bežné výdavky /ďalej len bežný rozpočet/

b, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky /ďalej len kapitálový rozpočet/

c, finančné operácie

§ 10 odst. 7

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

 

Rozpočet na rok 2013 schválený v decembri 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Po vynechaní finančných operácií však bol zostavený ako schodkový. V prípade ako tvrdí pán poslanec, že finančné operácie nepatria do rozpočtu mesta by sa aj on podieľal na porušení zákona nakoľko za tento rozpočet hlasoval. K porušeniu zákona však nedošlo pretože finančné operácie sú jednoznačne súčasťou rozpočtu mesta.

Iná situácia ale nastáva v prípade záverečného účtu. Tu má pán poslanec čiastočnú pravdu v tom, že výsledok hospodárenia sa počíta bez finančných operácií v metodike platnej v Európskej únii. Takto dosiahnutý výsledok predstavoval sumu 95 837 €. Toto mu nikto nechce vyvrátiť a tento údaj je súčasťou záverečnej správy o hospodárení Mesta Detva. Z celkového pohľadu rozpočtového hospodárenia je však pre samotné mesto dôležitejší údaj a to celkové hospodárenie ktorým je zostatok finančných prostriedkov v rámci účtovného okruhu na bežných účtoch a ten je vo výške 1 261 961 €. Toto je číslo, ktoré ovplyvní aj hospodárenie mesta v ďalšom roku.

Zákon ďalej definuje skutočnosť, že o prebytku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Aj pán poslanec Roman Vrťo hlasoval o následnom použití celkového prebytku vo výške 1 261 961 €.

Ďalej pán poslanec uvádza, že celkový prebytok Mesto Detva dosiahlo len vďaka tomu, že si zobralo úver na KC Detva a ten nestihlo minúť. Úver mesto minulo a vybudovalo moderný kultúrny dom. Tento úver bol súčasťou pôvodného vyrovnaného rozpočtu. To znamená, že dosiahnutý prebytok nie je neminutý úver, ale výsledok rôznych iných ekonomických opatrení v oblasti príjmov a výdavkov.

Pán poslanec ďalej uvádza, že pohľadávky mesta za komunálny odpad sú vo výške 127 858 €. Toto nie je úplná pravda nakoľko pohľadávky sú vo výške 108 614 € a zvyšná časť je už exekučne riešená. Uvedené pohľadávky sú narátané za obdobie od roku 2002. Tento dlh na celkovom predpise od roku 2002 predstavuje 4,44 %. Prepočítaný výber vo výške 95,56 % je ďaleko vyšší ako celoslovenský priemer.

Výborné hospodárenie Mesta Detva za posledný rok ale aj zvládnutie ťažkých krízových rokov je dôkazom o tom, že ekonomické postupy boli stanovené správne a ich plnenie bolo dôsledné.

Ing. Mojmír Chalupský, Ekonomické oddelenie Mestského úradu v Detve

 

Poznámka autora: Na záver chcem poprosiť redakciu Dtonline, aby v budúcnosti nezneužívala moju rodinu k podpore takých tendenčných článkov ako bol článok z 15.5.2014 pod názvom „Mesto Detva už roky vymiera.“ Fotografiu mojej rodiny použitú ako ilustračný obrázok pri takomto článku považujem za vrchol arogancie. Máme s manželkou tri deti a všetko čo robíme, robíme pre ne. Nikde vo vašich novinách som sa nedočítal, že naše deti boli majstrami Slovenska a boli alebo aj sú vo svojich športoch členmi reprezentačných výberov. To ako hlboko ste urazili najmä ich matku si pán Pavlov uvedomíte azda až vtedy, keď budete mať vlastné deti, ktoré vám budú prinášať takú radosť, ako tie naše nám.

Mojmír Chalupský, manžel, otec a občan