Začiatkom októbra 2022 sme zhotoviteľovi spoločnosti R-Stav SK s.r.o. odovzdali stavenisko a začali sme s opravami a údržbou chodníkov v Detve,“ uviedol Ján Šufliarský.

Kompletne zrekonštruované budú chodníky v nasledovných lokalitách: Chodník na Vimperskej ulici vrátane troch plôch na sušenie bielizne, schodiska k miestnej komunikácii a odtokového žľabu, chodník na Záhradnej ulici od VÚB po Pioniersku ulicu, chodník pred hotelom Detva od Pionierskej ulice až k OC Lipa Park, chodník na ulici M. R. Štefánika od ulice Obrancov mieru po Štúrovu ulicu, chodník na ulici M. R. Štefánika od Štúrovej ulice po Záhradnú ulicu, vrátane výmeny dvoch autobusových zastávok, chodník na ulici M. R. Štefánika pred VÚB.

Pôvodný asfaltový kryt chodníkov bude odstránený, naň sa nanesie štrková vrstva a nakoniec sa položí betónová zámková dlažba s hrúbkou 60 mm. Existujúce parkové obrubníky sa vybúrajú a vymenia sa za nové parkové obrubníky, v miestach v styku s parkoviskom za nové cestné obrubníky.  

Počas rekonštrukcie bude zhotoviteľ dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, zároveň musí vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia aplikovať príslušné ustanovenia predpisov a vyhlášok. Počas realizácie opráv a údržby chodníkov bude stavenisko označené dopravnými značkami „práce v blízkosti miestnej komunikácie“. Rekonštrukcia chodníkov bude ukončená najneskôr do konca tohto roka.

Text: Štefan Slemenský, prednosta MsÚ

Foto: Milan Suja