Zvýšené bezpečnostné opatrenia boli viditeľné na každom kroku. Každý, kto vo štvrtok popoludní vchádzal do Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve, prešiel hneď dvojitou kontrolou. Na prvej si vydezinfikoval ruky, na druhej, pred samotným vstupom do sály, mu zmerali teplotu.

V dvojmetrových odstupoch

Deviate zasadnutie mestského zastupiteľstva v Detve bolo iné, pretože opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu sú stále v platnosti. Už samotné podpisovanie prezenčných listín mesto ošetrilo v duchu opatrení. Každé pero sa použilo iba pre jedného návštevníka, ktorý ho potom odložil do samostatnej krabice.

Pre rokovanie zastupiteľstva nebol dom kultúry vybratý náhodou. Na to, aby boli dodržané opatrenia, potrebovalo mesto viac priestoru. Veď poslanci museli byť od seba v dvojmetrových odstupoch. Počas celého rokovania mali všetci nasadené rúška.

Mesto hospodárilo s prebytkom

Po úvodnom schválení programu a kontrole plnenia uznesení prišiel na rad rozbor hospodárenia mesta a záverečný účet mesta za rok 2019. „Poslanci tieto body schválili takmer bez pripomienok. Treba povedať, že mesto hospodárilo veľmi dobre, skončilo s prebytkom rozpočtu vo výške 1 206 932 eur. A pritom sa nám v roku 2019 podarilo zrealizovať viaceré veľké investičné akcie, ako napríklad rekonštrukciu budovy Materskej školy na Bernolákovej ulici a Materskej školy na Ulici M. R. Štefánika, rekonštrukciu mestského úradu, výstavbu cyklochodníka, rekonštrukciu priestorov vnútrobloku na Ulici A. Hlinku a ďalšie,“ povedal primátor Ján Šufliarský. Detva zároveň patrí medzi najmenej úverovo zaťažené mestá na Slovensku.

Upravený rozpočet

Zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo aj úpravu rozpočtu na rok 2020. Úpravu si vyžiadal výpadok dane z príjmov fyzických osôb. Mesto šetrí na bežných prevádzkových výdavkoch a kráti aj dotácie. „Nebudeme realizovať niektoré rekonštrukčné práce a aj niektoré investičné akcie sa presúvajú do budúceho roku,“ vysvetlil primátor Šufliarský. Len za máj dostalo mesto oproti vlaňajšku o 11 percent nižšie podielové dane. Oproti plánovanému rozpočtu pritom ide dokonca až o 17-percentný pokles.

Okrem aktualizácie rozpočtu mesta poslanci schválili aj aktualizáciu rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií a dotáciu na činnosť športových klubov na rok 2020. Taktiež zobrali na vedomie informatívnu správu o opatreniach prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu.

Zastupiteľstvo tiež vymenovalo Eriku Mojžišovú za riaditeľku Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve a schválilo návrh Všeobecno-záväzného nariadenia mesta Detva o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území mesta. Dôvodom bolo zosúladenie s novelou zákona o pohrebníctve.

Text: Milan Suja