Dnes 18.10.2018 sa malo konať posledné Mestské zastupiteľstvo v tomto funkčnom období. Neúčasť poslancov však spôsobila, že zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Zo 17 poslancov sa na rokovanie dostavili len šiesti!

Dňa 15.10.2018 priniesli poslanci na mesto žiadosť o zvolanie zastupiteľstva, a tak primátor podľa zákona zvolal zastupiteľstvo na 18.10.2018. Občania a zamestnanci prišli. Poslanci však neprišli.

Takáto nevídaná arogancia a neúcta voči občanom, ktorú poslanci predviedli na tomto poslednom zastupiteľstve je tak mementom a zrkadlom celého ich štvorročného ne/pôsobenia.

Takto arogantne sa správali počas celého funkčného obdobia:

  • dňa 25.6 2015 neprišli na zastupiteľstvo a ich neúčasť spôsobila, že zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Zo 17 poslancov sa vtedy na rokovanie dostavili tiež len šiesti.
  • dňa 28.11.2016 zablokovali uznášaniaschopnosť zastupiteľsva vo chvíli, keď sa malo rozhodnúť o odstúpení mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a o prevzatí rozvodov tepla späť do majetku mesta.
  • dňa 29.12.2016  útekmi a obštrukciami znovu zablokovali hlasovanie o vrátení teplovodov do vlastníctva mesta.
  • dňa 26.01.2018 poslanci v polovici rokovania bezdôvodne a arogantne opustili zastupiteľstvo.
  • dňa 18.10.2018 neprišiel na posledné zastupiteľstvo potrebný počet poslancov.

Prezenčná listina posledného zastupiteľstva: 

Majú takýto poslanci ešte vôbec morálne právo znovu kandidovať?

Text: Občianski aktivisti, ktorí na rozdiel od poslancov na toto zastupiteľstvo prišli, tak ako vždy –  Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Dušan Vepřek, Pavel Golian, Pavel Kuzma, Ján Parobek, Ján Šiandor