Detva dala svetu viacej veľkých osobností. Jedným z jej veľkých rodákov bol a zostáva námorný kapitán Július Juraj Thurzo. Veľkosť muža je v jeho charaktere, v jeho vernosti v láske, v jeho vytrvalosti pri nepriazni osudu, v jeho súcitnosti k človeku v núdzi a v odvahe, ktorá vie hájiť pravdu a chrániť slabých. Bol hudobne nadaný, hovoril mnohými cudzími jazykmi a predsa bol pokorný. Takýto bol, ako na neho spomínajú, kapitán Thurzo.

Potomkovia námorného kapitána – vnučky Fedora de Veth Thurzová a Ivica Ivanisevic a pravnuk Vladimír Thurzo ako aj ďalší hostia zavítali v piatok 23. októbra do Detvy na vernisáž výstavy Z Detvy na more…Július Juraj Thurzo – prvý slovenský námorný kapitán.

Jeho dve životné lásky

Životné úskalia a prekážky mu pomáhala prekonávať láska, láska v tom najširšom zmysle slova. Bola to predovšetkým láska k vyvolenej svojho srdca a k rodine, láska ku všetkým etickým hodnotám, láska k umeniu, najmä k hudbe a spevu, láska k prírode a vôbec láska k životu.

Toto motto sprevádzalo dobrodružný a strastiplný život detvianskeho rodáka, prvého slovenského námorného kapitána Júliusa Juraja Thurza. Vystihuje jeho dve životné lásky a základné morálne princípy, ktorými sa riadil celý život – lásku k moru a nekonečnú lásku k životu.

Príprava výstavy

Práve tieto hodnoty sa stali námetom a vodiacou niťou pri príprave a realizácii stálej výstavy Z Detvy na more…Július Juraj Thurzo – prvý slovenský námorný kapitán, ktorá sa slávnostne sprístupnila za bohatej účasti širokej verejnosti, predstaviteľov mesta i potomkov námorného kapitána dňa 23. októbra popoludní v priestoroch Podpolianskeho múzea v Detve.

Na vernisáži nechýbali predstavitelia a žiaci Základnej školy J. J. Thurzu.

1 2

Podpolianske múzeum od svojho vzniku venovalo pozornosť menu Júliusa Juraja Thurza. Jeho pracovníci postupne pripravili rad aktivít spojených s menom námorného kapitána. Zároveň počas týchto rokov pracovníci neustále zhromažďovali pramene viažuce sa k životu námorného kapitána.

Výraznou mierou sa na týchto aktivitách podieľal vnuk námorného kapitána architekt Igor Thurzo (1933 – 2014), ktorý od začiatku smeroval spoločné úsilie k vytvoreniu stálej expozície v Podpolianskom múzeu, čo výrazne podporovali aj vnučky Fedora de Veth (1937) a Ivica Ivanisevic (1945) i ďalšia rodina.

Niekoľkoročné úsilie bolo podčiarknuté nepretržitou finančnou i personálnou spoluprácou s vedením a pracovníkmi Slovenskej plavby a prístavy a.s. Bratislava (SPaP).

Predmety do výstavy poskytla aj rodina Thurzová

Výstava predstavuje zozbierané pramene z dobrodružného života Júliusa Juraja Thurza, je prierezom jeho dobrodružného námorníckeho, ale i strastiplného a zároveň bohatého súkromného života. Pred návštevníkom sa vynára tvrdý námorník, ale aj šľachetný človek s veľkým srdcom.

Plošné i trojrozmerné pramene sa podarilo zhromaždiť zo štátnych archívov, svoje súkromné albumy vďačne otvorila a predmety z jeho pozostalosti poskytla aj rodina Thurzová, čo nakoniec poskladalo mozaiku tejto výnimočnej osobnosti s ďaleko nadregionálnym významom.

V príjemnej atmosfére vernisáže podčiarkli jeho hodnoty a prínos svojou prítomnosťou a v živých spomienkach aj potomkovia kapitána – vnučky Fedora a Ivica a sprostredkovane i pravnuk Vladimír. Odbornú, ale aj nesmierne ľudskú pomoc pri príprave a realizácii výstavy zastrešil kpt. Juraj Bohunský, hovorca spoločnosti SPaP.

Práve vďaka sponzorstvu tejto spoločnosti môžu návštevníci obdivovať i autentický ratanový nábytok z pozostalosti námorného kapitána. Získaných predmetov je však viac, ako umožňujú komorné výstavné priestory, preto sa budú počas stálej prezentácie priebežne variovať. Výstava (predovšetkým výtvarné a grafické riešenie plošných posterov) vznikla za finančnej podpory projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Časť predmetov je odkúpená, darovaná, alebo zapožičaná od rodiny Thurzovej. Prípravu a realizáciu výstavy má za sebou tím pracovníkov Podpolianskeho múzea: Renata Babicová, Elena Műhlbergerová a externý spolupracovník, grafik Juraj Figura.

Ostáva veriť, že meno, činy a celý život námorného kapitána budú slúžiť príkladom pri stanovovaní si svojich cieľov a zdolávaní životných prekážok nielen terajším, ale aj budúcim generáciám. A to je aj odkaz tejto výstavy.

1

Text: Renata Babicová
Foto: Zuzana Juhaniaková