Poľana, symbol Slovenska – tajomná a známa ako vrchársky kraj s malebnými políčkami a zachovanými tradíciami, slávi tento rok 25. výročie od zaradenia do Programu UNESCO Človek a biosféra.

Dňa 29. októbra, pod záštitou Ministra životného prostredia Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana (CHKO BR) slávnostne zahájila oslavu výročia pri Hrochotskom mlyne, odkiaľ pokračovala obhliadka prírodných krás územia.

BR Poľana ako jedna z najlepších

Jeden z cieľov terénnej exkurzie bol Raticov vrch, z ktorého predstavili Hriňovské lazy ako modelovú ukážku tradičného obhospodarovania územia. Hriňovské lazy sú v súčasnosti navrhované na začlenenie do prechodnej zóny BR Poľana.

Konečný verdikt nad ich zaradením vynesie Medzinárodná koordinačná rada Programu Človek a biosféra UNESCO v marci 2016 na Svetovom kongrese biosférických rezervácií v Lime (Peru). BR Poľana by podľa odporúčania riaditeľa divízie ekologických vied UNESCO Qunliho Hana, ktorý BR Poľanu navštívil v novembri 2014, mala byť prezentovaná ako jedna z najlepších na svete.

Čím to je? Niečím, čo je na Slovensku unikátne. Veľkým prírodným bohatstvom (Poľana je slovenské najvyššie sopečné pohorie), ale predovšetkým ľuďmi. Poľana spojila viaceré subjekty, ktoré vytvorili Koordinačnú radu. Prostredníctvom nej tak dokážu spoločne manažovať územie, robiť kompromisy a zveľaďovať územie na báze transparentnosti a spoločnej dohody všetci, ktorí v nej pôsobia.

Uctili si vzájomné partnerstvá

Podvečer Dňa otvorených dverí sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie členov Koordinačnej rady BR Poľana s udeľovaním pamätných listov pre osobnosti, ktoré sa zaslúžili o ochranu a rozvoj hodnôt územia.

Poslanci Národnej rady SR, odborná verejnosť, majitelia a užívatelia pozemkov, zástupcovia obcí a miest si tak uctili vzájomné partnerstvá a spoluprácu, ktorou pomáhajú rozvíjať záujmy a ciele Biosférickej rezervácie Poľana. Podujatie opäť potvrdilo nepísané pravidlo, že Poľana spája ľudí.

Podujatím si pripomenuli aj 70. výročie Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá je patrónom biosférických rezervácií.

1