Na svojom poslednom zasadnutí 2. októbra 2014 zvolilo Mestské zastupiteľstvo v Detve do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Detva na 6 rokov Ing. Rastislava Gondu.

Nové funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 1. november 2014. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo, pričom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Kandidáti, ktorí prejavili záujem a splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra boli traja, súčasný hlavný kontrolór Ing. Gonda, ďalej Ing. Imrich Gužmer a Mgr. Erika Dolňanová.

Rastislav Gonda je vo funkcii hlavného kontrolóra od roku 2008. „Mojim cieľom je nadviazať na pozitívne trendy z predchádzajúceho obdobia, aby bolo zabezpečené dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a zákonnosti pri nakladaní s finančnými zdrojmi mesta,“ uviedol Ing. Gonda. Taktiež by sa v novom funkčnom období chcel podieľať na procese zlepšovania vnútorného kontrolného systému, ktorý je veľmi dôležitý z pohľadu predchádzania pochybení pri nakladaní s verejnými zdrojmi.

Súčasný hlavný kontrolór Ing. Gonda získal podporu v podobe 12 odovzdaných hlasov, Ing. Imrich Gužmer 4 a Mgr. Erika Dolňanová 0.

msz msz2