Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Detve 29. decembra 2016 napokon poslanci neschválili odstúpenie od zmluvy s firmou Bytes s.r.o., čím mesto Detva definitívne prišlo o svoj strategický majetok, rozvody tepla.

Primátor mesta využil v plnom rozsahu všetky svoje možnosti a kompetencie k tomu, aby strategický majetok mesta „rozvody tepla“ boli vždy majetkom mesta Detva.

Primátor k tomuto vydal nasledovné stanovisko:

Mesto Detva 24. júna 2009 odpredalo spoločnosti Bytes s.r.o. tepelné rozvody mesta za symbolickú sumu 1165€ za podmienky, že ich Bytes s.r.o. do 31. decembra 2012 zrekonštruuje na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti mesta. Spoločnosť Bytes s.r.o. tento svoj záväzok nedodržala a do dnešného dňa tepelné rozvody nezrekonštruovala.

Za nesplnenie tohto záväzku mohlo mesto Detva v zmysle kúpnej zmluvy a Obchodného zákonníka do 30. decembra 2016 od kúpnej zmluvy odstúpiť a prevziať si tepelné rozvody späť do majetku mesta. Ak by tak ale mesto neurobilo, došlo by k premlčaniu jeho nároku a spoločnosť Bytes s.r.o. by zostala vlastníkom tepelných rozvodov bez povinnosti vykonať ich rekonštrukciu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy na tepelné rozvody uzavretej medzi mestom Detva a spoločnosťou Bytes s.r.o. som zaraďoval do programu rokovania mestského zastupiteľstva opakovane a to 24. novembra, 16. decembra, 28. decembra a v poslednom možnom dátume 29. decembra 2016.

Prijatím uznesenia mestského zastupiteľstva, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje odstúpenie mesta Detva od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. by mesto odstúpilo od zmluvy a opäť by sa stalo vlastníkom tepelných rozvodov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. by bolo pre naše mesto najlepšie riešenie, lebo rozvody tepla by boli opäť majetkom mesta.

Mestské zastupiteľstvo 24. novembra a ani 16. decembra 2016 takéto uznesenie neprijalo, preto som na mestskom zastupiteľstve 16. decembra predložil návrh uznesenia, aby sa dodatkom kúpna zmluva predĺžila do 28. februára 2017 s možnosťou po tomto termíne od zmluvy odstúpiť. 

Do tohto termínu už budú známe podmienky pre získanie dotácií na rekonštrukciu teplovodov z fondov EÚ. Vysvetlil som poslancom, že tento návrh vyrieši ponechanie teplovodov spoločnosti Bytes s.r.o. do doby, keď mesto bude mať istotu, že môže samé žiadať dotáciu alebo či dotáciu bude môcť žiadať len Bytes s.r.o. Vtedy už mesto bude vedieť, či je nutné spoločnosti Bytes s.r.o. rozvody tepla predať alebo stačí uzavrieť s Bytesom len nájomnú zmluvu. Pre mesto by bolo jednoznačne výhodnejšie, aby s Bytesom uzatvorilo len nájomnú zmluvu, pretože rozvody tepla by boli majetkom mesta a aj Bytes s.r.o. by na ich rekonštrukciu mohol žiadať dotáciu z fondov EÚ.

Poslanci ani s týmto návrhom nesúhlasili a schválili uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve, ktorým sa čl. IV., ods. 4 mení: „V prípade ak najneskôr do 31.10.2017 nebude môcť spoločnosť Bytes s.r.o. preukázať úspešné schválenie financovania z fondov EÚ, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu kúpy.“

Uzavretie dodatku tak, ako ho schválilo mestské zastupiteľstvo, bolo pre mesto nevýhodné, pretože ním mesto stratí možnosť akokoľvek kupujúceho donútiť k rekonštrukcii rozvodov. Ak Bytes s.r.o. nezrekonštruuje tepelné rozvody, tak už z tohto dôvodu nebude môcť mesto od zmluvy odstúpiť a získať naspäť svoj majetok.

Ďalej uzavretie takéhoto dodatku neumožňuje mestu žiadať dotácie z fondov EÚ a neumožňuje mestu ani uzavrieť s Bytesom s.r.o. nájomnú zmluvu na teplovody, ktorá by bola pre mesto výhodnejšia, pretože teplovody by zostali majetkom mesta a nie spoločnosti Bytes s.r.o. Tento dodatok neukladá ani povinnosť Bytesu získať finančné prostriedky z fondov EÚ konkrétne na rekonštrukciu teplovodov.

Toto pre mesto nevýhodné uznesenie mestského zastupiteľstva som nepodpísal a na 28. decembra 2016 som zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sme opäť rokovali o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. decembra 2016 sa zo 17-tich poslancov zúčastnili len 10-ti a z nich sa jeden nezaprezentoval, takže rokovalo len 9 poslancov.

Na tomto zasadnutí, ako kompromisné riešenie, sme predložili návrh uznesenia, ktorý som predložil aj na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve, aby sme dodatkom súčasnú zmluvu predĺžili do 28. februára 2017 s možnosťou odstúpenia od tejto kúpnej zmluvy. Tento návrh prerokovala aj mestská rada, ktorá súhlasila s týmto kompromisným návrhom.

Pred hlasovaním o tomto uznesení odišli z rokovacej miestnosti dvaja poslanci a tak urobili obštrukciu, aby nebolo mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné, pretože nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Pre neprítomnosť poslancov sa nemohlo hlasovať a musel som toto zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončiť.

Ihneď som zvolal ďalšie mestské zastupiteľstvo na 29. decembra 2016, čo bol posledný možný termín k prijatiu uznesenia na odstúpenie mesta od kúpnej zmluvy alebo schválenie dodatku ku kúpnej zmluve s možnosťou mesta odstúpiť od tejto zmluvy, ak Bytes nevykoná rekonštrukciu rozvodov alebo ak bude chcieť mesto uzavrieť so spoločnosťou Bytes s.r.o.  len nájomnú zmluvu, ktorá je pre mesto výhodnejšia, pretože rozvody tepla budú stále majetkom mesta. Mestské zastupiteľstvo však neschválilo ani jeden z predložených návrhov uznesenia.

Neschválením uznesenia o odstúpení od kúpnej zmluvy poslancami mestského zastupiteľstva, mesto nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Bytes s.r.o. a preto od 31.12.2016 rozvody tepla zostávajú navždy v majetku spoločnosti Bytes s.r.o. a Bytes už nebude mať ani povinnosť tieto rozvody tepla zrekonštruovať. Mesto tak definitívne prišlo  o tento svoj strategický majetokpretože nevyužilo svoje právo vziať si späť tepelné rozvody do majetku mesta a rozhodovať o ich ďalšom využívaní. Nechalo rozvody tepla spoločnosti Bytes s.r.o. bez akejkoľvek zmluvnej povinnosti voči mestu Detva.

S majetkom mesta by sme mali hospodáriť v prospech rozvoja mesta a jeho občanov. Týmto vyjadrujem moju nespokojnosť s rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva, pretože rozhodli, aby mesto prišlo o svoj strategický majetok akým sú tepelné rozvody. 

V zmysle mojich kompetencií primátora mesta a podľa mojich možností som urobil všetko preto, aby rozvody tepla zostali majetkom mesta a  jeho obyvateľov a aby o nich vždy rozhodovalo mesto, ktoré je najväčším garantom pre všetkých jeho obyvateľov.“ 

Text: Ján Šufliarský, primátor mesta Detva
Foto: Zuzana Juhaniaková