V úvode mimoriadneho zastupiteľstva dňa 28. decembra 2016 zložila poslanecký sľub nová poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Detve, Katarína Krekáňová.

Magistra Katarína Krekáňová nastúpila na uvoľnený mandát poslanca v treťom volebnom obvode mesta Detva na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Detva zo dňa 15. novembra 2014. Katarína Krekáňová bola podľa počtu získaných hlasov prvou náhradníčkou v obvode, do ktorého patrí historická časť Detvy.

Nová poslankyňa nastúpila na uprázdnené miesto po tom, ako poslancovi Jozefovi Kulišiakovi zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva.

Dňa 23. decembra 2016 bolo mestu Detva zo strany Okresného súdu Zvolen doručené právoplatné rozhodnutie, z ktorého vyplýva, že menovaný poslanec bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

Nová poslankyňa Katarína Krekáňová pred verejnosťou v obradnej sieni zložila, a podpisom potvrdila, nasledovný sľub poslanca:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Text a foto: Zuzana Juhaniaková