Za osobitý podiel na formovaní Folklórnych slávností pod Poľanou, v 51. roku ich nepretržitej histórie, udelilo mesto Detva čestné občianstvo Viliamovi Jánovi Gruskovi. 

Viliam Ján Gruska je autorom architektonického návrhu prírodného amfiteátra v Detve. Pôsobivá stavba je umelecky zladená s koloritom podpolianskej krajiny a slúži už 41 rokov.

Slávnosť udelenia čestného občianstva mesto pripravuje na jesenné obdobie tohto roka. V septembri 2016 si totiž docent Gruska pripomenie aj vzácne životné jubileum 80 rokov.

Oddelenie školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v spolupráci s Kultúrnym centrom A. Sládkoviča v Detve v dôvodovej správe podčiarkujú nasledovné míľniky jeho profesionálneho pôsobenia:

Doc. Ing. Viliam Ján Gruska je scénarista, dramaturg, režisér, scénograf, pedagóg, etnograf, choreograf ocenený prezidentom SR Pribinovým krížom III. triedy za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti ľudovej kultúry a umenia.

Docent Gruska je takmer 50 rokov spätý s Detvou ako scénograf Detvianskej zlatej ruže – Československého festivalu populárnej piesne, ale predovšetkým sa podstatnou mierou zaslúžil o rozvoj, dramaturgické smerovanie, profilovanie a autentickosť Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP).

Významnou mierou sa pričinil o zachovanie kontinuity FSP, po rekonštrukcii areálu amfiteátra nastal ďalší rozvoj festivalu.

Dá sa povedať, že aj ďalšia generácia pripravovateľov slávností nadviazala na prácu pána Grusku, osvojila si jeho myšlienky, návrhy, tézy, čím sa Folklórne slávnosti pod Poľanou stali jedinečným, možno jediným festivalom na Slovensku, kde sa ľudové umenie prezentuje v čistej autentickej podobe, mierne upravené pre javiskovú prezentáciu.

Obidva festivaly preslávili mesto Detva nielen v Československu, ale aj vo svete, na čom má veľkú zásluhu aj pán Gruska, ktorý oslávi v tomto roku svoje 80. narodeniny.

V správe ďalej spomínajú členitú výtvarnú, architektonickú a scénografickú tvorbu, autorstvo koncepcií podujatí a jeho koncepčné a organizačné pôsobenie.

Text: Zuzana Juhaniaková
Foto: Fotografia z pôvodnej výstavby amfiteátra v Detve