Mesto Detva sa podujalo pripraviť novú ( v poradí už tretiu) monografiu o Detve, v ktorej bude  komplexne spracovaný pohľad na prírodu, históriu a súčasnosť ako aj ľudové tradície a umenie mesta.

Na jej realizácii sa bude podieľať vyše tridsať autorov a spolupracovníkov, odborníkov  z oblastí prírodných a humanitných vied z viacerých významných vedeckých a spoločenských inštitúcií, múzeí, univerzít, vysokých škôl. Zámerom monografie bude osloviť širokú čitateľskú verejnosť, všetky generácie obyvateľov Detvy, aby lepšie spoznali minulosť a tradície  mesta, v ktorom žijú, a tiež aby boli hrdí na jeho postavenie v historickom povedomí Slovenska. Doteraz boli vydané o Detve dve monografie. Prvú napísal a vydal v roku 1905 tunajší katolícky kňaz Karol Anton Medvecký, druhá vyšla v roku 1988, ktorú spracoval kolektív autorov pod vedením Jána Zemka.

Pripravovaná  publikácia o Detve  by mala prehľadným populárno-vedeckým  spôsobom prezentovať nielen doterajšie poznatky o Detve , ale priniesť aj množstvo nových informácií na základe  výskumov  v archívoch, v knižniciach i na základe  archeologického bádania, ako i  odbornej argumentácie autorov  a znalosti prameňov i literatúry. Vo forme samostatných kapitol podá fundovaný, jedinečný pohľad na prírodné pomery,  ľudové tradície a na regionálne dejiny Detvy od praveku až po rok 1990. Čitateľa isto zaujmú aj osobitné kapitoly venované hospodárskemu, kultúrnemu,  spoločenskému životu, ako aj demografickému a cirkevnému vývoju, ktoré budú spracované až do súčasnosti.

Podľa nového projektu a časového harmonogramu  monografie Detva by autori mali odovzdať svoje napísané kapitoly do konca marca 2015, tie potom posúdia  jazykoví korektori a  odborní recenzenti a nakoniec odborníci – grafici pripravia dielo z hľadiska grafickej úpravy. Spolu by monografia mala zahŕňať približne 600 rukopisných strán vrátane obrazového materiálu, máp, grafov, tabuliek a pod.  Hotové dielo by sa malo dostať do rúk čitateľskej verejnosti asi v prvej polovici roku 2016, kedy uplynie 380 rokov od prvej  písomnej zmienky o Detve.

monografia

Text: PhDr. Mária Ďurková