„Tento rok bude bohatý na investičné akcie, pretože sa v meste realizujú schválené projekty z fondov Európskej únie v hodnote takmer tri milióny eur,“ uviedol primátor Ján Šufliarský v súvislosti s plánovanými investičnými akciami na rok 2019.

Patrí sem rekonštrukcia Materskej školy na ulici M. R. Štefánika a Materskej školy na ulici A. Bernoláka, rekonštrukcia budovy mestského úradu, revitalizácia vnútrobloku na ulici A. Hlinku, cyklocesta v starej časti mesta od areálu poľnohospodárskeho družstva po prírodný amfiteáter a vybudovanie odborných učební s vybavením na Základnej škole, Kukučínova a na Základnej škole J. J. Thurzu.

Vo schválenom pláne investičných akcií mesta Detva na rok 2019 je zaradená aj rekonštrukcia budovy centra voľného času, ktorá, ako uviedol primátor Ján Šufliarský, bude slúžiť deťom a mládeži na ich krúžkové a voľnočasové aktivity, budú tam priestory denného centra seniorov a denný stacionár.

Na rekonštrukciu a modernizáciu je pripravená budova historickej hasičskej zbrojnice, na ktorú mesto získalo finančný príspevok z Ministerstva vnútra. Na cestnej komunikácii v mestskej časti Piešť I a Piešť II prebieha výstavba troch ďalších cestných priepustov, prebieha výstavba inžinierskych sietí k priemyselnému parku Detva Trstená a v meste pribudne aj jedna skateboardová a jedna pumptracková dráha.

V pláne je tiež chodník na železničnú zastávku, spevnené plochy pri materskej škole na ulici A. Bernoláka. V tomto roku by mala byť začatá aj rekonštrukcia spevnených plôch, chodníkov a ciest na Námestí mieru.

Pripravuje sa projekt cestných komunikácií a odvodnenia medzi garážami na Záhradnej ulici a výstavba nájomného bytového domu č. 4 Dolinky, kde pribudne 41 nájomných bytov.

Bezpečnosť pre chodcov by mali zvýšiť osvetlené priechody pre chodcov na ulici M. R. Štefánika pri Sironi, pri Základnej škole, Obrancov mieru a pri farskom kostole.

Ako dodal primátor, tento rok by sa tiež mali opravovať detské ihriská, verejné osvetlenie, mestský rozhlas a mestské komunikácie. Na osadách sa budú spevňovať mestské komunikácie penetračným makadamom a asfaltovaním. 

Text: Zuzana Vrťová