Dňa 26. mája 2015 polícia odpečatila pol roka zapečatený archív Mestského úradu v Detve.

Archív, v ktorom boli medzi materiálmi z oddelení dočasne uložené aj volebné urny, polícia zapečatila po nahlásení od občana Miroslava Suju dňa 18. novembra 2014.

Následne podal občan Roman Vrťo dňa 19. novembra 2014 na Národnej protikorupčnej jednotke trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Keďže mesto Detva nebolo informované o priebehu a stave vyšetrovania, v máji 2015 si vyžiadalo písomné vyjadrenie vyšetrovacích orgánov k stavu vyšetrovania.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene doručilo dňa 25. mája 2015 písomné vyjadrenie mestu Detva. Ako vyplýva z písomného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru, bola „vec podozrenia zo zločinu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods.1 písm. b) Trestného zákona a z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm. b) Trestného zákona odmietnutá, pretože nie je dôvod na začatie trestného stíhania.“ Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 25. februára 2015, čo bolo doručené aj oznamovateľovi občanovi Romanovi Vrťovi. Mesto nebolo informované o tomto rozhodnutí, pretože nebolo účastníkom konania.

Ako ďalej vyplýva z písomného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene, „vzhľadom k uvedenému pre účely trestného stíhania nie sú potrebné volebné lístky z komunálnych volieb.“ Volebné lístky boli uložené v urnách v zapečatenom archíve a mesto trvalo na odpečatení archívu až keď bude vyšetrovanie ukončené, aby nedošlo k mareniu dôkazových materiálov. Mestu záležalo na objektívnom vyšetrení ohláseného podozrenia a vedenie mesta s potešením prijíma správu vyšetrovateľov, že nahlásené podozrenia neboli pravdivé.

 

Chronologický popis udalostí vo veci zapečateného archívu:

26. mája 2015 – Príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru v Detve na základe výsledku šetrenia a vyjadrenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene odpečatili archív.

25. mája 2015 – Obdržalo mesto Detva oznámenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, že bola „vec podozrenia zo zločinu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods.1 písm. b) Trestného zákona a z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm. b) Trestného zákona odmietnutá, pretože nie je dôvod na začatie trestného stíhania.“

25. februára 2015 – Vypršal dôvod na zapečatenie archívu v priestoroch mestského úradu v Detve tým, že nadobudlo platnosť rozhodnutie vyšetrovateľov.

10. februára 2015 – Odmietnutá vec podozrenia zo zločinu marenia spravodlivosti a z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, pretože nie je dôvod na začatie trestného stíhania. Informovaný bol oznamovateľ.

19. novembra 2014 – Občan Roman Vrťo podal na Národnej protikorupčnej jednotke, expozitúra Stred v Banskej Bystrici, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa a trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Následne sa v médiách objavil článok „Polícia rieši volebný škandál v Detve. Manipuloval prednosta s urnami?„

18. novembra 2014 – Na základe podnetu občana Miroslava Suju bolo na Mestskom úrade v Detve vykonané šetrenie, ktorého účelom malo byť overenie, či došlo k otvoreniu zapečatenej urny z komunálnych volieb. Uvedené šetrenie vykonali príslušníci Obvodného oddelenia PZ v Detve. V dokumente, ktorý vydalo Obvodné oddelenie PZ v Detve sa uvádza, že vykonaným preverením oznámenia bolo zistené, že toto sa nezakladá na pravde, že urny a kartónové škatule boli uzamknuté v sklade a s týmito materiálmi nikto nemanipuloval. Na podnet prítomných bol sklad úradne zapečatený. Šetrením bolo potvrdené, že prednosta MsÚ ani iní zamestnanci MsÚ nemanipulovali s volebnými lístkami v zapečatených urnách ktoré boli uložené v archíve.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková