Biosférická rezervácia Poľana, jedna z najlepších na svete, oslavuje významné výročie.

Poľana symbol Slovenska – tajomná a známa ako vrchársky kraj s malebnými políčkami a zachovanými tradíciami, slávi tento rok 25. výročie od zaradenia do Programu UNESCO Človek a biosféra.

Dňa 29. októbra 2015 pod záštitou Ministra životného prostredia Slovenskej republiky Správa Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana (CHKO BR) slávnostne zaháji oslavu výročia pri Hrochotskom mlyne, odkiaľ bude pokračovať obhliadka prírodných krás územia.

Jeden z cieľov terénnej exkurzie je Raticov vrch, kde budú predstavené Hriňovské lazy ako modelová ukážka tradičného obhospodarovania územia. Hriňovské lazy sú v súčasnosti navrhované na začlenenie do prechodnej zóny BR Poľana. Končený verdikt nad ich zaradením vynesie Medzinárodná koordinačná rada Programu Človek a biosféra UNESCO v marci 2016 na Svetovom kongrese biosférických rezervácií v Lime (Peru). BR Poľana by podľa odporúčania riaditeľa divízie ekologických vied UNESCO Qunliho Hana, ktorý BR Poľanu navštívil v novembri 2014,  mala byť prezentovaná ako jedna z najlepších na svete.

Čím to je? Niečím, čo je na Slovensku unikátne. Veľkým prírodným bohatstvom (Poľana je slovenské najvyššie sopečné pohorie), ale predovšetkým ľuďmi.

Poľana spojila viaceré subjekty, ktoré vytvorili Koordinačnú radu. Prostredníctvom nej tak dokážu spoločne manažovať územie, robiť kompromisy a zveľaďovať územie na báze transparentnosti a spoločnej dohody všetci, ktorí v nej pôsobia.

Podvečer Dňa otvorených dverí sa uskutoční slávnostné zasadnutie členov Koordinačnej rady BR Poľana s udeľovaním pamätných listov pre osobnosti, ktoré sa zaslúžili o ochranu a rozvoj hodnôt územia. Poslanci Národnej rady SR, odborná verejnosť, majitelia a užívatelia pozemkov, zástupcovia obcí a miest si tak uctia vzájomné partnerstvá a spoluprácu, ktorou pomáhajú rozvíjať záujmy a ciele Biosférickej rezervácie Poľana. Podujatie opäť potvrdí nepísané pravidlo, že Poľana spája ľudí.

Podujatím si pripomenieme i 70. výročie Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá je patrónom biosférických rezervácií.

foto

Text: Vladimíra Fabriciusová

Foto: Zuzana Juhaniaková