V školskom roku 2020/2021 si pripomína 65 rokov Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača v Detve. 

Od prvého zvonenia prekročili jej prach stovky detí, z ktorých vyrástli osobnosti podieľajúce sa na rozvoji a prosperovaní našej krajiny. Čím bola a čím je dnes nám ukazujú fotky a články ukryté v jej kronike. Pre dieťa ponúkame vzdelávanie v dobrej škole – „vagačovskej rodine“ žiakov a pedagógov, ktorá spája rodinný a ľudský prístup k deťom, kvalitu výchovy a vzdelávania a komplexný systém služieb žiakom a rodičom pod jednou strechou. 

Kam smeruje škola v súčasnosti? 

Žiakom sa už v primárnom veku otvára brána do sveta prostredníctvom štúdia cudzích jazykov. V rámci svojho jazykového programu vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka, nemecký jazyk od 2. ročníka a aktívne pritom využívame metódu Jolly Phonics a metódu CLIL. Výučbu cudzích jazykov stavia na ešte vyššiu kvalitatívnu úroveň to, že sa škola stala prípravným centrom E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre pre skúšky Cambridge English. Do vyučovania jazykov je zapracovaná príprava na jazykové skúšky Cambridge a žiaci školy budú mať možnosť vykonať tieto skúšky.

K našej škole už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí detský spevácky zbor Superar, ktorý dáva šancu na úspech všetkým deťom, bez rozdielu úrovne talentu, farby pleti, či vierovyznania. Okrem spevu učí deti k ľudským hodnotám, rešpektovaniu iných v zbore, v skupine i v triede. Vďaka Superaru môžu deti spievať piesne od skladateľov rôznych národností v rôznych jazykoch napr. slovenskom, nemeckom, anglickom, hebrejskom, albánskom a iných.

V rámci environmentálneho programu Vráťme deti do prírody realizujeme vyučovanie aj v záhrade školy – Vagačovom dvore, ktorý si do veľkej miery zveľadili deti samé. V rámci prírodných vied spolupracujeme s Technickou univerzitou vo Zvolene a Národným lesníckym centom vo Zvolene aj v rámci projektu Detská lesnícka univerzita. 

Súčasťou environmentálneho programu školy nie je len vzťah človeka k prírode, ale aj k jeho fyzickému a duševnému zdraviu. Všeobecná športová príprava je základom pre kvalitný život. Formuje osobnosť dieťaťa, jeho vytrvalosť, disciplínu, dôslednosť, ktoré ho sprevádzajú po celý život. Preto od 1. septembra 2020 pod vedením skúsených trénerov dostáva na našej škole priestor Klub detskej atletiky. „Atleťáci“ prijímajú medzi seba nadšencov z celého okolia vo veku od 5 do 11 rokov. 

Vieme, čo jedia naše deti a sme nesmierne šťastní, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s malými regionálnymi producentmi a skladové regály v školskej jedálni zaplnili hodnotné produkty priamo z fariem. Vieme, že zdravá výživa je dlhodobý, respektíve celoživotný štýl stravovania a preferencie potravín so zameraním na vysokú nutričnú kvalitu, pestrosť a plnú výživovú hodnotu, preto naše pani kuchárky zostavujú jedálne lístky tak, aby deti už od útleho veku vnímali dôležitosť kvality potravín. 

Na podporu a zdokonaľovanie výsledkov žiakov sme sa ako jedna z 25 škôl Slovenska prihlásili do pilotného overovania upravených rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov, ktorý pozostáva z troch cyklov. Od 1. septembra 2020 spúšťame prvý cyklus pre žiakov 1. – 3. ročníka. Kvalitný tím pedagógov, ktorý spoločne kooperuje, vytvára učebný plán šitý na mieru pre žiakov našej školy tak, aby každý žiak mohol plynulo a v súlade so svojim tempom a schopnosťami pokračovať vo vzdelávaní v ročníku, do ktorého nastúpi. Jedným z hlavných cieľov je, aby žiak odchádzal zo školy šťastný a prichádzal s nadšením a záujmom sa niečo nové, dôležité pre jeho rozvoj naučiť. 

Pre úspešnú implementáciu meníme organizáciu vyučovania a prechádzame na blokové vyučovanie. Rozvrh je v tomto modeli rozdelený na párny a nepárny týždeň, pričom žiak má v jeden deň len dva, maximálne tri predmety, čo mu umožňuje, aby sa na daný deň pripravil dôslednejšie, bez veľkej psychickej záťaže a nechuti, a taktiež mu vytvára priestor na poobedné športové aktivity, umelecké krúžky alebo čas strávený s rodičmi. V praxi to potom vyzerá tak, že ak má žiak šesť hodín neabsolvuje šesť rôznych predmetov, ale len tri. Našim cieľom je zefektívniť prípravu žiakov a znížiť tak záťaž domácej prípravy kladenú na rodičov a deti. 
Nech už naše brány opustí ktokoľvek, dôležité pre nás je, aby odišiel ako celistvá bytosť, kvalitne pripravená na stredoškolské štúdium, no najmä, aby prekvital srdečnosťou, ľudskosťou a poctivosťou. Pretože ako hovoril sám pán Vagač: „S poctivosťou najďalej zájdeš.“

Text: Margita Gajdošová, Patrícia Zliechovská
Foto: Maroš Bauer