Redakcia DTinfo.sk požiadala mesto o zverejnenie správ finančných kontrol rôznych subjektov pod správou mesta, ktoré postupne uvádzame. A to na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Prinášame Vám ďalšiu správu a to z následnej finančnej kontroly používania služobného motorového vozidla KC.

 

                                         ZÁZNAM

O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY

Kontrolu vykonal:

Ing. Rastislav GONDA, hlavný kontrolór Mesta Detva

na Mestskom úrade v Detve

Kontrolovaný subjekt: Kultúrne centrum A.Sládkoviča, Detva

Predmet kontroly :

následná finančná kontrola používania služobného motorového vozidla

Kontrolované obdobie : rok 2012

Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: MsÚ Detva od 15.05.2013 do31.05.2013, prerušovane

Zoznam kontrolovaných písomností :

Evidencia prevádzky motorového vozidla

Priebeh kontroly:

Prevádzka motorového vozidla továrenskej značky Citroen Berlingo evidenčného čísla DT-607AY bola evidovaná v zázname o prevádzke motorového vozidla – bez závad. Po skončení každého kalendárneho mesiaca kontrolovaná organizácia spracovala výkaz jázd za mesiac – bez závad. Každá jazda bola vykonávaná na základe žiadanky na prepravu, ktorú schvaľoval riaditeľ organizácie – bez závad.

Uvedený subjekt konal všetko v súlade so zákonom.

Redakcia DTinfo.sk