Výstavba bude prebiehať v starej časti mesta Detva na ulici Kpt. Nálepku medzi ulicou Jesenského a ulicou J. Kráľa. Navrhnutá je rekonštrukcia vozovky a chodníkov v celej ulici. Pred objektom Poliklinika je navrhnutá pravostranná autobusová zastávka. Odvodnenie je riešené cez navrhnuté uličné vpusty, ktoré sa zaústia do jestvujúcej jednotnej kanalizácie, ktorá prechádza súkromnými pozemkami rodinných domov. Potrebné je preložiť stĺp telekomunikačného vedenia, ktorý zasahuje do navrhovanej trasy miestnej komunikácie. Zruší sa vzdušné vedenie mestského rozhlasu a vybuduje sa podzemný káblový rozvod mestského rozhlasu

Stavebný objekt  Komunikácia rieši návrh miestnej obslužnej komunikácie a obojstranného chodníka pre peších, vjazdy ku bránam rodinných domov a pravostrannú autobusovú zastávku pred LDCH. Kryt miestnej komunikácie je navrhnutý z asfaltového betónu a chodníky spolu s autobusovou zastávkou majú navrhnutý kryt zo zámkovej dlažby. Ulica Kpt. Nálepku bude v čase výstavby uzatvorená po úsekoch. I. etapa výstavby bude prebiehať od ulice Jesenského po LDCH a II. etapa výstavby bude od LDCH po ulicu J. Kráľa. Automobilová doprava sa usmerní dočasným dopravným značením.

Dodatok k projektovej dokumentácii  bol vypracovaný  06/2014.

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky na 197 020,00 EUR a preto musela byť výzva na verejné obstarávanie zverejnená cez vestník ÚVO, dňa 17.7.2014.

Otváranie obálok bolo verejné a konalo sa 7.08.2014. Výberové konanie verejného obstarávania bolo ukončené 2.09.2014 a bol vybratý zhotoviteľ s najnižšou cenovou ponukou STRABAG s.r.o., Zvolen v hodnote 152 866,30 EUR.

Dňa 16.09.2014 bola podpísaná zmluva o dielo , 17.09.2014 sa odovzdalo stavenisko a 23.9.2014 má zhotoviteľ začať s realizáciou stavebných prác.

Fotografia3510[1] Fotografia3513[1]