Životné úskalia a prekážky pomáhala mu prekonávať láska, láska v tom najširšom zmysle slova. Bola to predovšetkým láska k vyvolenej svojho srdca a k rodine, láska ku všetkým etickým hodnotám, láska k umeniu, najmä k hudbe a spevu, láska k prírode  a vôbec – láska k životu…

Toto motto sprevádzalo dobrodružný a strastiplný život detvianskeho rodáka, prvého slovenského námorného kapitána, Júliusa Juraja Thurzu. Vystihuje jeho dve životné lásky a základné morálne princípy, ktorými sa riadil celý život: lásku k moru a nekonečnú lásku k životu.

Práve tieto hodnoty sa stali námetom a vodiacou niťou pri príprave a realizácii stálej výstavy Z Detvy na more…Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán, ktorá sa slávnostne sprístupnila za bohatej účasti širokej verejnosti, predstaviteľov mesta i potomkov námorného kapitána dňa 23. 10. 2015 o 16, 00 hod. v priestoroch Podpolianskeho múzea v Detve.

Podpolianske múzeum od svojho vzniku venovalo pozornosť menu Júliusa Juraja Thurzu – jeho pracovníci pripravili postupne rad aktivít  spojených s menom námorného kapitána. Zároveň počas týchto rokov pracovníci neustále zhromažďovali pramene viažuce sa k životu námorného kapitána. Výraznou mierou sa na týchto aktivitách podieľal vnuk námorného kapitána Ing. arch. Igor Thurzo (1933 – 2014), ktorý od začiatku smeroval spoločné úsilie k vytvoreniu stálej expozície v Podpolianskom múzeu, čo výrazne podporovali aj vnučky  Fedora de Veth (1937) a Ivica Ivanisevic (1945) i ďalšia rodina. Niekoľkoročné úsilie bolo podčiarknuté nepretržitou finančnou i personálnou spoluprácou s vedením a pracovníkmi Slovenskej plavby a prístavy a.s. Bratislava (SPaP).

Výstava predstavuje zozbierané pramene z dobrodružného života Júliusa Juraja Thurzu – je prierezom jeho dobrodružného námorníckeho, ale i strastiplného a zároveň bohatého súkromného života. Pred nami sa vynára tvrdý námorník, ale aj šľachetný človek s veľkým srdcom. Plošné i trojrozmerné pramene  sa podarilo zhromaždiť zo štátnych archívov, svoje súkromné albumy vďačne otvorila a predmety z jeho pozostalosti poskytla aj rodina Thurzová, čo nakoniec poskladalo mozaiku tejto výnimočnej osobnosti s ďaleko nadregionálnym významom. V príjemnej atmosfére vernisáže podčiarkli jeho hodnoty a prínos svojou prítomnosťou a v živých spomienkach aj potomkovia kapitána – vnučky Fedora a Ivica a sprostredkovane i pravnuk Vladimír. Odbornú, ale aj nesmierne ľudskú pomoc  pri príprave a realizácii výstavy zastrešil kpt. Juraj Bohunský, hovorca spoločnosti SPaP, a.s. – vďaka sponzorstvu tejto spoločnosti môžeme obdivovať i autentický  ratanový nábytok z pozostalosti námorného kapitána. Získaných predmetov je však viac, ako umožňujú komorné výstavné priestory, preto sa budú počas stálej prezentácie priebežne variovať.

Výstava (predovšetkým výtvarné a grafické riešenie plošných posterov) vznikla za finančnej podpory projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Časť predmetov je odkúpená, darovaná alebo zapožičaná od rodiny Thurzovej. Prípravu a realizáciu výstavy má za sebou tím pracovníkov Podpolianskeho múzea: PaedDr. Renata Babicová, Mgr. Elena Műhlbergerová a externý spolupracovník, grafik Ing. Juraj Figura.

Ostáva veriť, že meno, činy a celý život námorného kapitána budú slúžiť príkladom pri stanovovaní si svojich cieľov a zdolávaní životných prekážok nielen terajším, ale aj budúcim generáciám. A to je aj odkaz tejto výstavy.

1 2

Text: Renata Babicová, vedúca múzea