Vyjadrenie Mesta Detva, Stavebného úradu
k zverejnenému článku v internetových novinách DTonline.sk, dňa 22.01.2014 pod názvom „Stavebný úrad zrušil plánovanú optickú sieť DTnetu, zákazníci môžu prísť o internet a TV.“

Na základe zavádzajúcich informácií, uvedených v internetových novinách DTonline.sk, týkajúcich sa územného rozhodnutia pre stavbu „ Detva, optická sieť DTnet“, uvádzame nasledovné:

Územné rozhodnutie pre predmetnú stavbu „ Detva, optická sieť DTnet“ bolo Okresným úradom Banská Bystrica zrušené a vrátené prvostupňovému orgánu – stavebnému úradu  na nové prejednanie a rozhodnutie. Stavebný úrad bude v predmetnej veci konať v nasledujúcich dňoch a v zákonom stanovenej lehote.

Mesto Detva, Stavebný úrad ďalej oznamuje, že jestvujúca optická sieť DTnet – u, vedená  vzduchom nie je stavbou nelegálnou v intenciách stavebného zákona, nakoľko pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí sa podľa § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.

Nové potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce už umiestňujú pod povrch zeme. Pre takéto podzemné vedenia, ktorým je aj predmetná stavba „ Detva, optická sieť DTnet“ je potrebné územné rozhodnutie.

V Detve, dňa: 24.01.2014
Zdroj: Mesto Detva, Stavebný úrad