O súčasnosti školstva v Detve sa 10. februára 2016 radili riaditelia škôl a školských zariadení v zasadačke Mestského úradu v Detve.

Pracovnú poradu otvorila Margita Gajdošová ako vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve. Privítala primátora Jána Šufliarského, vedúceho ekonomického oddelenia Mojmíra Chalupského, zástupcu primátora Ladislava Bódiho.

Primátor riaditeľov informoval o jeho hlavných zámeroch pre skvalitňovanie školstva v meste. Šufliarský okrem iného požiadal riaditeľov všetkých štyroch základných škôl, aby povzbudzovali žiakov k využitiu kvalitných študijných ponúk na oboch stredných školách v Detve.

Margita Gajdošová pozvala pedagógov na Deň učiteľov, ktorý pripravujú na 31. marca 2016 o 16.00 h. v Dome kultúry Andrea Sládkoviča v Detve. Na program, ktorého súčasťou bude aj divadelné predstavenie „Všetko o ženách,“ pozvala všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov všetkých škôl a školských zariadení v meste.

Súčasťou Dňa učiteľov bude oceňovanie. Riaditelia škôl majú oddeleniu školstva, sociálnych vecí a rodiny poslať návrh svojho kandidáta, teda učiteľa na ocenenie.

Anna Budáčová z oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí informovala o ukončení funkčného obdobia rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a požiadala riaditeľov o zabezpečenie voľby do rady školy za pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov.

Medzi organizačné informácie patril aj oznam o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Zápis bude v dňoch 19. a 20. apríla 2016 od 14.00 do 17.00 hod., teda v utorok a v stredu. Zápis do materských škôl bude v termíne od 30. apríla 2016 do 31. mája 2016.

Riaditeľ Gymnázia Detva Pavel Lalík poďakoval ostatným riaditeľom za spoluprácu a pozval ich a ich žiakov 9. ročníka na deň otvorených dverí v Gymnáziu dňa 25. februára 2016 v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková