Po príchode takmer jarného počasia sa aj v našom meste začalo s čistením verejných priestranstiev, zelených plôch a odstraňovaním posypov z komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe.

Jarné čistenie majú na starosti pracovníci zaradení do aktivačných činností v súčinnosti s Technickými službami Detva.

Do čistenia okolia svojho bydliska sa môžu zapojiť aj obyvatelia mesta, samozrejme za dodržania všetkých protipandemických opatrení a nariadení.

V priebehu marca, v rámci pravidelného odvozu objemného odpadu, budú po meste rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery (VOK) podľa rozpisu v jednotlivých častiach mesta tak, aby do Veľkej noci bolo mesto upratané. Samozrejme, ak nám to počasie a prípadné ďalšie opatrenia dovolia.

V tejto súvislosti dôrazne žiadame obyvateľov mesta o dodržiavanie pravidiel pri triedení odpadu a rešpektovanie zákazov a usmernení pri stanovištiach VOK. Veľmi dôležité je, aby zbytočne neprepĺňali kontajnery a taktiež, aby udržovali poriadok v ich okolí.

Niektoré odpady, ktoré ja zakázané vhadzovať do kontajnerov (elektrospotrebiče, elektroniku, autobatérie, iný nebezpečný odpad, ľahký šrot, veľké plasty), je možné odovzdať na zbernom dvore Technických služieb Detva na Bottovej ulici.

Mesto Detva na jar a na jeseň zabezpečuje mobilných zber nebezpečných častí komunálneho odpadu. Termín zberu nebezpečného odpadu je 24. apríl, spôsob bude upresnený na webstránke mesta.

Text: jk

(221.6 kB)Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov – jar 2021