Spojená škola v Detve sa zapojila do projektu „Európske cesty v odbornom vzdelávaní“, ktorý sa organizoval pod záštitou 1. Slovenského strojárskeho klastra. Projekt sa realizuje v rámci programu Erasmus + (Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP) a trvá do konca augusta 2015.

Účastníkmi projektu sú vedúci zamestnanci stredných odborných škôl združených v klastri ako aj zástupcovia strojárskych firiem v regióne. Hlavným partnerom je nemecká organizácia Jenaer Bildungszentrum gGmbH Schott Carl Zeiss Jenoptik. Jenaer Bildungszetrum je vzdelávacou organizáciou fungujúcou v rámci duálneho vzdelávania. Pripravuje žiakov priamo pre firmy, poskytuje im praktickú prípravu vo svojich priestoroch, o ktorých materiálne a technické zabezpečenie sa do výraznej miery starajú práve firmy.

Nosnou témou projektu je duálne vzdelávanie v Nemecku a možnosť jeho implementácie v podmienkach Slovenska. Význam tejto problematiky sa ešte zvýšil príchodom zákona o odbornom vzdelávaní, ktorého dôležitou súčasťou je práve duálne vzdelávanie.

Posledný februárový týždeň sa 12 zástupcov členských organizácií klastra zúčastnilo týždňovej mobility v nemeckej Jene. Mobilita zahŕňala spoločné diskusie a workshopy so zástupcami organizácií, ktoré majú dôležité slovo v odbornom vzdelávaní v Nemecku. Išlo o prijímajúcu organizáciu Jenaer Bildungszentrum, ktorá má osobitné postavenie v duálnom vzdelávaní a zastupuje podniky pri základnej praktickej príprave. Samotné firmy majú v systéme odborného vzdelávania najdôležitejšie postavenie. Firmy si vyhľadávajú žiakov, uzatvárajú s nimi zmluvy a pripravujú budúcich zamestnancov „šitých“ na mieru. Zo širokého portfólia strojárskych firiem v regióne sme navštívili podniky Carl Zeiss Jena a Schuler-Pressen v Erfurte. Ďalším dôležitým partnerom bola štátna stredná odborná škola Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena – Göschwitz poskytujúca teoretické vzdelávanie. Monitoring a ukončovanie odbornej prípravy zastrešuje v regióne priemyselná a obchodná komora Industrie- und Handelskammer Gera. Popri týchto najvýznamnejších partneroch absolvovali slovenskí zástupcovia zaujímavé rozhovory aj s profesijným združením pre strojárske a elektrotechnické profesie ako aj s dlhoročným partnerom Internationaler Bund BZ Jena, ktorý poskytuje vzdelávanie pre znevýhodnené cieľové skupiny.

Obsahom jednotlivých aktivít bola predovšetkým vzájomná prezentácia vzdelávacích systémov v Nemecku a na Slovensku  a výmena informácií o školských vzdelávacích programoch, štruktúre odborného vzdelávania a jeho ukončovaní. Účastníci sa oboznámili s teoretickou i praktickou prípravou, procesom vyhľadávania a prijímania žiakov, priebehom záverečnej skúšky a predovšetkým zákonom o duálnom vzdelávaní.

Na základe uskutočnených rozhovorov získali veľmi cenné poznatky o štruktúre vzdelávacieho systému v Nemecku a mieste duálneho vzdelávania v ňom. Najdôležitejším poznatkom bola skutočnosť, že dopyt a podnet prichádza zo strany podnikov a je v ich záujme získať žiakov a pripraviť z nich budúcich vlastných zamestnancov. Nemecké podniky v minimálnej miere hľadajú voľné pracovné sily na trhu práce, väčšinu zamestnancov si pripravia sami. Absolventi duálneho vzdelávania sú na trhu práce vysoko cenení a ich šance sú oveľa väčšie ako v prípade žiakov, ktorí ukončili tradičné školské vzdelávanie. Napriek tejto skutočnosti a napriek prepracovanému systému aj v Nemecku začínajú pociťovať nedostatok záujmu mladých ľudí o odbornú prípravu a následne prácu v tradičných remeselných a technických profesiách.

S podobnými problémami bojujú aj školy na Slovensku. Veríme však, že práve zmeny v legislatívnom zabezpečení odborného vzdelávania prinesú zlepšenie a podporu tradičných technických profesií.

clanok2_foto3 clanok2_foto2 clanok2_foto1

Spojená škola v Detve