Po prevrate v roku 1991 prešli všetky tepelné zariadenia z majetku štátu do majetku mesta. V roku 1993 bola založená obchodná spoločnosť Bytes s.r.o, ktorá mala spravovať tieto enegetické zariadenia v Detve.  Do tejto spoločnosti vložilo šesť spoločníkov peňažný vklad po ⅙ teda po 35 000,-Sk spolu vo výške 210 000,-Sk.

V roku 1996 Bola uzavretá s firmou Bytes s.r.o “Zmluva o prenájme energetických zariadení.” Táto zmluva bola uzavretá na dobu určitú a to až na 15rokov tj. do 31.03.2011.  V roku 2007 sa začalo rozprávať o potrebe zefektívnenia a skvalitnenia tepelného hospodárstva novými technológiami. A tak sa v roku 2007 dali urobiť 2 štúdie na základe nového Energetického programu mesta Detva.

V roku 2008 mala byť vyhlásená výzva o poskytnutí nenávratnej dotácie pre zdroj tepla na biomasu. A teraz sa začali diať veci! To bol moment, keď sa mestskí poslanci rozhodli obrať obyvateľov o tepelné hospodárstvo a doslova ho darovať do súkromných rúk. A to na čele s vtedajším a terajším poslancom Jurajom Bódim, ktorý vystupoval ako koordinátor tohto projektu či ako externý manežér. Bol tu však jeden problém. Museli vymyslieť ako sa dostať k mestskému tepelnému hospodárstvu, keď firma Bytes s.r.o mala podľa zmluvy nájom na dobu určitú a to do 31. 3. 2011, ale žiadosť na nenávratnú dotáciu mala byť vyhlásená už v roku 2008.

Predaj tepelného hospodárstva

Aby sa k tomuto celému dostali, museli títo páni vymyslieť aj skrátenie nájmu firmy Bytes o 3 roky.  A tak prišlo k obchodu storočia, keď za 210 000,- Sk dostalo 5 ľudí ako odstupné 20 miliónov slovenských korún z rozpočtu mesta. Pán Bódi s poslancami bol ochotný vyplatiť neuveriteľných 20 miliónov slovenských korún z rozpočtu mesta len aby skrátili nájom a mohli to následne predať do súkromných rúk.

A tak dňa 03.01.2008 poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve schválili odkúpenie obchodných podielov od firmy Bytes s.r.o a to za sumu 20 000 000,-Sk . To nie je všetko.

Nakoľko mesto nemalo tieto peniaze v rozpočte, tak na tom istom zastupiteľstve ešte schválili páni poslanci na čele s J. Bódim pôžičku, podržte sa… od súkromnej osoby a to 12 miliónov Sk a to za podmienok, že pôžička sa musí vrátiť do 29.2 2008 s 10% úrokom a ak nie automaticky celé tepelné hospodárstvo tj. 66% prejde do vlastníctva súkromnej osoby.

Čuduj sa svete už 04.01. 2008 boli peniaze teda 12miliónov na “meste” a poistené aj zmluvou o uzatvorení budúcej zmluvy. Tieto peniaze  obrazne v igelitke doniesol len 20 ročný mladík.

Dňa 29.1. 2008 sa konalo ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo a páni poslanci na čele s poslancom J. Bódim schválili predaj obchodných podielov 66% pre firmu Biomass-energy, ale už len za 16milónov tj. čistá strata mesta minimálne 4 milióny Sk. Pritom to bol majetok v hodnote 10-tok miliónov Slovenských korún veď len do racionalizácie išlo cca 56miliónov Sk. Takže takto sa daroval do rúk majetok súkromnej osobe. A to stále nie je všetko. Celý tento prevod bol urobený bez verejnej súťaže s tým, že cena tepla bude pre obyvateľa zaručená 550 – 600Sk/GJ. Realitu už dnes všetci poznáme.

Takže takýmto podivným spôsobom bolo predané mestské tepelné hospodárstvo firme s mesačnou históriou a vlastníkom dvadsať ročným mladíkom Biomass Energy s.r.o, ktorý podľa ORSR figuroval vo firme necelý mesiac od 09.01.2008 do 05.02.2008. A 06.02.2008 sa stal vlastníkom Martin Malatinec. Všetko podstatné o tom nájdete na stránke Obchodného registra SR.

V roku 2008 sa konalo ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom schválili aj Spoločenskú zmluvu. Samozrejme mimoriadne nevýhodnú pre mesto Detva. Negatívne dôsledky tejto Spoločenskej zmluvy pretrvávajú dodnes. To je tá spoločenská zmluva, o ktorej poslanec J. Bódi rozpráva aká je úžasná. Mohli sme sa o tom presvedčiť na vlastnej koži len nedávno, keď konateľ Bytesu retroaktívne za rok 2015 doúčtoval občanom cenu tepla o 107 815 eur naviac a to bez súhlasu Valnej hromady – To znamená, že mesto ako menšinový vlastník je bezbranné a nemohlo s tým nič urobiť aj keď bolo proti tomuto zvýšeniu. To isté platí aj o nákupe predraženého odpadového tepla z Bioplynovej stanice súkromníka a to znovu bez súhlasu mesta ako menšinového vlastníka. Už aj malé deti na základnej škole vedia, že o veciach rozhoduje vačšinový vlastník a menšinový vlastník sa tak môže na to celé akurát z dialky prizerať. A to stále nie je všetko.

Po tom ako poslanci previedli do súkromných rúk tepelné hospodárstvo mesta dostal tento súkromník dvakrát nenávratné finančné prostriedky (dotácie) a to na výstavbu  Centrálneho tepelného zdroja CTZ vo výške 3 458 011,- euro tj. 104 176 055 Sk a na  Bioplynovú stanicu 2 800 502,- euro tj. 84 367 923 Sk.

Predaj teplovodov

V roku 2009 sa konalo ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom poslanci s terajším lídrom poslaneckého zboru Romanom Vrťom predali do súkromných rúk aj tak strategickú vec ako sú technologické zariadenia a to výmenníkové stanice kotlov a rozvodov tepla (teplovody) za škandalóznu kúpnu cenu 1165 EUR. Takže poslednú časť skládačky. Najskôr tepelné hospodárstvo, neskôr aj teplovody.

Samozrejme vyhovorili to tým, že do konca roku 2012 ich súkromník zrekonštruuje a to bez spolufinancovania mesta Detva. Na konci roka 2016 keď poslanci mali rozhodnúť o vrátení teplovodov do vlastníctva mesta, pretože spoločnosť Bytes s.r.o. nedisponovala a dodnes nedisponuje rozhodnutím o kolaudácii vyššie uvedenej stavby teda teplovodov a dokonca ani stavbu nevykonala. Poslanci sa však zachovali rovnako a dokončili svoju úlohu.

Dodnes nie sú teplovody zrekonštruované a to čo sa zrekonštruovalo v konečnom dôsledku aj tak zaplatili obyvatelia v cene tepla. Tak ako občania platia všetky opravy a údržbu vo forme oprávnených nákladov tejto firmy.  O to ako ide tejto firme o občanov ukázala len nedávno, keď skončilo celé sídlisko na niekoľko dlhých hodín bez tepla a teplej vody a táto firma ani len nedokázala informovať mesto či občanov o tom čo sa vlastne deje a do kedy má táto sitúacia trvať. 

Napriek tomu, že podľa článku IV. ods. 3 kúpnej zmluvy sa spoločnosť Bytes s.r.o. zaviazala po prevode predmetu kúpy podľa zmluvy zrealizovať stavbu „Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva“ na svoje náklady bez finančnej spoluúčasti Mesta Detva ako jedného zo spoločníkov spoločnosti BYTES s.r.o..

Podľa článku IV. ods. 4 zmluvy sa mesto Detva so spoločnosťou Bytes s.r.o. dohodli, že v prípade, ak najneskôr do 30.12.2012 nebude vykonaná kolaudácia vyššie uvedenej stavby, mesto Detva bolo oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy. Poslanci však nakoniec rozhodli v porospech firmy Bytes s.r.o a nechali jej teplovody a to dokonca bez akejkoľvek možnosti mesta zasahovať alebo vyžadovať túto rekonštrukciu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy požadoval primátor a rovnako občania mesta Detva, ktorí dňa 10.06.2016 doručili na MsÚ “Petíciu proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla pre obyvateľov za rok 2015 a za vrátenie teplovodov do vlastníctva mesta Detva”. Uvedenú Petíciu podpísalo vyše 1900 obyvateľov mesta a občania v Petícii okrem iného žiadali poslancov MsZ v Detve, aby dali súhlas s odstúpením od kúpnej zmluvy zo dňa 24.06.2009 a žiadali tepelné rozvody previesť späť do majetku mesta Detva. Žiaľ poslanci nerešpektovali vôľu občanov.

Ďalšími dôvodmi na odstúpenie od kúpnej zmluvy bola nedôvera obyvateľov mesta Detva  k spoločnosti Bytes s.r.o. vyplývajúca z jej konania – retroaktívne doúčtovanie ceny tepla, zvýšenie ceny tepla bez súhlasu valného zhromaždenia, vysoká kúpna cena odpadového tepla z Bioplynovej stanice, konanie konateľa spoločnosti Bytes s.r.o., ktoré je v rozpore so spoločenskou zmluvou a mnohé iné. Dôležitým faktorom bola aj skutočnosť, že v 11/2016 bol plánovaný termín na vyhlásenie výzvy „ Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla „  ktorej žiadateľom môže byť aj mesto Detva. 

Celá táto zvrátenosť spočíva v tom, že obyvatelia v cene tepla splácajú majetok súkromnej osobe. Majetok, ktorý splatia bude mať obrovskú hodnotu. Pre predstavu, bavíme sa o sume viac ako 3 milióny eur len za teplovody. Je teda normálne, aby súkromná firma kúpila teplovody za tisíc eur a dostala sa tak k niekoľko miliónovému majetku na úkor občanov? Veď ak si to občania splácajú v cene tepla má to ostať im v správe mesta, ktoré je pre nich zároveň väčším garantom ako súkromná spoločnosť.

Vrátime sa ešte chvíľu do roku 2008, kedy boli odsúhlasené dva nenávratné finančné prostriedky (dotácie) na výstabu CTZ vo výške 3 458 011,- euro tj. 104 176 055 Sk a na Bioplynovú stanicu 2 800 502,- euro tj. 84 367 923 Sk.

A teraz sa pýtajme spolu

Čo je príčinou sústavnej snahy zvyšovať cenu tepla pre obyvateľov, keď pán Malatinec dostal nenávratnú dotáciu v miliónoch euro, keď mu poslanci k tomu ešte doslova darovali celé tepelné hospodárstvo za 533 000,-eur, keď mu dovolili stavať predraženú CTZ vedľa jeho Bioplynovej stanice, čo znamenalo znovu len vyššie investície, ktoré platia občania v cene tepla, keď odpadové teplo z jeho Bioplynovej stanice už viac ako 5 rokov kupujeme drahšie asi o 2eurá za GJ ako sa dá vyrobiť na slamovom kotly v CTZke, keď len rúra medzi CTZ a “Kapustami” stála 665 000,-euro čo by v prípade vybudovania CTZ na “Učňovke” musel zaplatiť pán Malatinec zo svojho vrecka, ale teraz sa kôli pánovi Bódimu a poslancom na ňu skladáme všetci v cene tepla.

Ďalšou zaujímavou informáciou je, že pán Malatinec v Bioplynovej stanici vyrába elektrickú energiu pri ktorej vzniká odpadové teplo. Toto odpadové teplo by však za normálnych okolností išlo do “komína” on nám ho však predáva do sieti. Jeho príjem len za toto odpadové teplo činí od roku 2011 viac ako milión euro a teda cca 1 200 000,-euro.

V roku 2015 tento štát sprísnil zákon o energetike, kde už nie je možné odpojiť sa od centrálneho dodávateľa tepla bez jeho súhlasu. Stali sme sa tak  otrokmi v rukách energetickej loby. Pýtame sa preto poslancov v Detve, ktorí sa vôbec nezaujímajú o obyčajných ľudí, kto ich má potom chrániť keď nie oni? Do kedy sa dajú ľudia takto vyciciavať?

Vieme, že verejne vystúpovať a poukazovať na tieto špinavosti nám prináša problémy a musíme zaplatiť daň vo forme neustálych osobných útokov na naše osoby. Nemôžeme však mlčať a budeme naďalej robiť všetko preto, aby sme sa nestali otrokmi a dojnou kravou takýchto ľudí vo svojom vlastnom meste a štáte.  

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor