Detva, 16. október 2017 – Mesto Detva reaguje nasledovným vyjadrením primátora na dezinformujúce tvrdenia o investorovi a osočenie v letákoch, ktoré boli v uplynulých dňoch anonymne nalepené na bytových domoch v Detve:

„Vážení občania,

ako už viackrát pred voľbami, tak aj teraz boli po meste roznesené letáky a vylepené plagáty, ktoré šíria nepravdivé a zavádzajúce informácie osočujúce primátora.

O tom, že tieto letáky a plagáty sú nepravdivé svedčí aj to, že sú anonymné a ich autor nemá odvahu na nich zverejniť svoje meno. Tieto anonymné letáky a plagáty roznášali zamaskované osoby v nočných hodinách. Ich účelom je očierniť primátora v očiach občanov a takýmito intrigami postaviť Vás občanov nášho mesta proti primátorovi. Je poľutovaniahodné, keď sa niekto pred voľbami dokáže znížiť k takýmto nekalým praktikám.

Mojím prvoradým cieľom ako primátora je obhajovať a presadzovať potreby a záujmy Vás, obyvateľov nášho mesta. Preto aj pri hľadaní investora do priemyselného parku v Detve sme pristupovali zodpovedne a kládli sme dôraz na vytvorenie väčšieho počtu nových pracovných miest pre obyvateľov Detvy, na zníženie nezamestnanosti, aby bol výrobný program ekologicky nezávadný, aby sa Vám obyvateľom nášho mesta nezhoršilo životné prostredie a kvalita života a bývania, aby naše mesto nebolo zaťažené zvýšenou dopravou, hlukom a prašnosťou.

Pred vydaním územného povolenia musí byť vypracovaná štúdia vplyvu nového závodu na životné prostredie (EIA), ktorej súčasťou je rozptylová štúdia posudzujúca znečistenie ovzdušia existujúcimi zdrojmi znečistenia ovzdušia v meste, ako aj predpokladaný vplyv plánovaného závodu a s ním súvisiacej dopravy. Súčasťou štúdie EIA bude aj akustická štúdia, ktorá posúdi vplyvy novej výroby, zariadení a dopravy pre nový závod na hlukové pomery v okolí. Okrem toho investor spracúva dendrologický prieskum územia týkajúci sa existujúcej zelene v lokalite priemyselného parku a dopravnú štúdiu, ktorá posudzuje vplyv novej dopravy na existujúcu dopravnú situáciu v meste.

Podľa údajov investora pre štúdiu EIA budú cestné komunikácie v meste zaťažené denne približne dvadsiatimi nákladnými vozidlami. Nové pracovné miesta budú investorom vytvorené pre našich obyvateľov, pretože máme v okrese Detva približne 1500 nezamestnaných a nie pre občanov Ukrajiny a Rumunska. Primátor nedotiahol do mesta žiadnych utečencov, práve naopak, keď na mestský úrad prišlo oznámenie z cudzineckej polície v Banskej Bystrici o udelení prechodného pobytu cudzincov, upozornil políciu na túto skutočnosť a požiadal o preverenie legálnosti udelenia prechodného pobytu a o trvalý monitoring týchto osôb. Tieto osoby sa však v Detve nenachádzajú.

Vážení občania, chcem Vás ubezpečiť, že ani takéto anonymné a osočujúce letáky a plagáty ma neodradia od toho, aby som obhajoval a presadzoval Vaše požiadavky a záujmy.“

Text: Ján Šufliarský