Revitalizácia vnútrobloku na Ulici A. Hlinku v Detve je jedným zo siedmich úspešných projektov financovaných z eurofondov. Mesto naň získalo viac ako 468-tisíc eur.

Dvojročné až päťročné deti sa môžu tešiť na duny, preliezačky a hojdačky, ich starší kamaráti tu zasa nájdu lezeckú stenu, preliezačkovú zostavu alebo aj balansovacie kolíky. Na cvičenie s vlastnou váhou bude určené workautové ihrisko. Plocha na oboch ihriskách bude z liateho gumeného povrchu. Na verejnom priestranstve pribudne aj malá fontánka s pitnou vodou.

Súčasťou revitalizácie je aj rekonštrukcia schodiska a vybudovanie spevnenej plochy pre smetné koše, tie budú zastrešené trapézovým plechom a oplotené drevoplastovými doskami.

Trávniky doplnia nízke dreviny a hodnotné stromy. A práve tie sa stali terčom kritiky, konkrétne ich cena.

Od roku 2017

Cieľom projektu bolo vybudovanie estetického, funkčného a moderného medziblokového priestoru určeného na pohybové aktivity, oddych a trávenie voľného času.

„Túto víziu začali pracovníci mesta napĺňať začiatkom roka 2017 na prvých prípravných stretnutiach s poslancami mesta, kde bolo rozhodnuté o výbere lokality a rozsahu úprav,“ vysvetlila Anna Cíbiková z oddelenia rozvoja MsÚ Detva.

Uznesením Mestského zastupiteľstva z 30. augusta 2017 schválili poslanci predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s celkovou výškou oprávnených výdavkov 572 551 eur a spolufinancovaním projektu mestom Detva vo výške 28 627 eur. Taktiež boli schválené navrhované stavebné a inžinierske objekty v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. „Celková výška oprávnených výdavkov vychádzala z rozpočtu spracovaného projektantom,“ upresnila Cíbiková.

„Paradoxne, dnes práve tí, ktorí žiadosť o nenávratný finančný príspevok s celkovou výškou oprávnených výdavkov 572 551 eur a spolufinancovaním mesta schvaľovali a spolurozhodovali o lokalite a rozsahu úprav, niektoré položky kritizujú,“ doplnil prednosta Mestského úradu v Detve Štefan Slemenský. 

Ministerstvo všetko skontrolovalo

Výzva na predkladanie ponúk k verejnej súťaži na stavebné práce bola zverejnená v decembri 2017. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola cena za kompletnú zákazku. Víťazom bola firma Strabag s najnižšou cenou za dielo 467 821 eur. Práce by mala ukončiť do júla tohto roku.

Podľa Anny Cíbikovej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program IROP 2014 – 2020 vykonalo ex-post kontrolu predloženej dokumentácie k procesu verejného obstarávania pričom nezistilo žiadne nedostatky. Doklady k tejto kontrole ako aj k celému verejnému obstarávaniu sú uložené na Mestskom úrade v Detve.

Nová podoba

Dnes už vnútroblok na Ulici Andreja Hlinku nadobúda svoju novú podobu. Za jeho novou tvárou je množstvo práce zamestnancov mesta.

„Administratíva spojená s podaním žiadosti, podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, monitorovaním, kontrolami, žiadosťami o platbu a komunikáciou s riadiacim orgánom. Ďalšia administratíva súvisí s realizáciou diela – verejné obstarávanie, uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, dozorovanie stavby, dodržanie termínov a i. Sú za tým hodiny práce a riešenie problémov, ktoré život vždy prinesie,“ vysvetlila Anna Cíbiková a dodala: „Je veľmi jednoduché a účelové vytrhnúť z celého projektu jednu položku a založiť na jej údajnom predražení obvinenia voči pracovníkom mesta, bez uvedenia všetkých súvislostí.“

Foto: Pôvodný stav

Text:Milan Suja