Detva 20. januára 2017 – Vychádzajúc z verejnosti známych faktov o rekonštrukcii Materskej školy na ulici Obrancov mieru 876/5 je nutné upozorniť na nepravdivé, zavádzajúce a klamlivé informácie v článku s názvom „Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!“, a v reportáži pod článkom, kde autorom vyjadrení je poslanec Mestského zastupiteľstva v Detve Roman Vrťo.

Poslanec Mestského zastupiteľstva svojimi vyjadreniami čitateľovi či divákovi podsúva zavádzajúcu interpretáciu faktov, keď uvádza „rok sme s poslancami bojovali za rekonštrukciu tejto škôlky,“ pretože mesto Detva práve z dôvodu, že v rozpočte mesta Detva v roku 2016 nebol poslancami schválený dostatočný objem finančných prostriedkov, nemohlo začať verejné obstarávanie na rozšírenie Materskej školy Obrancov mieru a realizovalo sa tak až v auguste 2016.

Následné administratívne úkony verejného obstarávania mohli byť uzavreté v najskoršom možnom termíne 22. decembra 2016 podpisom zmluvy o dielo s víťazným dodávateľom.

Mesto Detva ani neuvažovalo o krajnej možnosti zastaviť činnosť Materskej školy Obrancov mieru v bežiacom školskom roku.

Pracovníci Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve, pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene a riaditeľky materských škôl v Detve zvážili ako najvýhodnejšie dočasné riešenie umiestniť deti do v súlade s legislatívou dočasne vytvorených troch tried pod strechou Materskej školy A. Bernoláka v Detve.

Deti tak môžu pokračovať v začatom školskom roku so svojimi osobnými vecami, so svojimi spolužiakmi a so svojimi učiteľkami, na ktoré sú deti zvyknuté.

Mesto Detva chce zároveň vyzdvihnúť a oceniť ústretovú ochotnú spoluprácu zamestnancov a rodičov oboch materských škôl, ktorí na vytvorení dočasných funkčných priestorov spolupracovali.

Realizácia rekonštrukčných prác a prevádzky Materskej školy v dočasných priestoroch bola prerokovaná na rade školy a na rodičovskom združení. Do dnešného dňa mesto Detva neeviduje žiadnu sťažnosť ani zo strany rodičov ani zo strany kompetentných inštitúcií.

Mesto Detva túto rekonštrukciu začalo v januári 2017 z nasledovných dôvodov. Prvým je, že Štátna školská inšpekcia určila termín 31. augusta 2016, dokedy musí byť rozšírená kapacita tejto materskej školy. Ďalším dôvodom je príprava nového školského roka 2017/2018. Dňa 1. mája 2017 začína zápis detí do materskej školy a k tomuto dátumu už musí byť stanovená kapacita materskej školy, ktorú určuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v prevádzkovom poriadku školy.

Stavba Materskej školy na ulici Obrancov mieru je projekčne navrhnutá ako drevostavba, čo znamená, že stavebné práce môžu byť vykonávané aj v zimných mesiacoch. Obvodové steny sú navrhnuté z drevených nosných hranolov obojstranne obložené s vnútorným zateplením. Vonkajšia časť objektu bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Interiérová časť bude tvorená sadrokartónom. Práce na nadstavbe objektu budú koordinované tak, aby bol dodržaný stanovený harmonogram prác a aby boli dodržané podmienky zmluvy o dielo.

Týmto v zmysle § 7 o práve na opravu, zákona č. 167/2008 Z. z. (tlačového zákona), žiadame o zverejnenie tohto textu na www.dtonline.sk ako reakciu na článok „Rekonštruovať sa má cez leto a nie v zime!“ zo dňa 17. januára 2017.

Text: Zuzana Juhaniaková, referentka pre styk s verejnosťou, Margita Gajdošová, vedúca Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí, Peter Jamnický, vedúci Oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve