Tohtoročné jubilejné folklórne slávnosti sú mimoriadnou príležitosťou a určitým míľnikom aj pre históriu mesta Detva.

„Počas ich päťdesiatročnej existencie sa tu vystriedali tisícky kultúrnych pracovníkov z rôznych oblastí, folkloristov, organizátorov a podporovateľov,“ pripomína Ján Šufliarský, primátor mesta Detva.

Kto všetko organizuje jubilejný 50.ročník Folklórnych slávností pod Poľanou? Prinášame Vám zoznam ľudí, ktorí už niekoľko mesiacov pracujú na tomto podujatí:

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA FSP   

Ing. Ján   Š U F L I A R S K Ý, primátor mesta Detva

ORGANIZAČNÝ VÝBOR (OV FSP)

Ing. Margita  G A J D O Š O V Á – predsedníčka OV FSP, VO, objednávky, služby, propagácia, Mestský úrad v Detve

Jozef  K U L I Š I A K –  podpredseda OV FSP, technické a organizačné zabezpečenie, servis, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Detva

PhDr. Anna  O S T R I H O Ň O V Á – predsedníčka PR FSP,  Mestský úrad v Detve

Anna K U C E J O V Á –  tajomníčka OV FSP, administratívne a organizačné činnosti, Mestský úrad v Detve

Bc. Emília S E K E R E Š O V Á – administratívne činnosti, ubytovanie, pokyny pre účinkujúcich, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Detva

Ing. Jana  P Á L K O V Á – povolenia na stánkový predaj a zábavné zariadenia, Mestský úrad v Detve

Ing. Eva  B U D Á Č O V Á – starostlivosť o hostí, Mestský úrad v Detve

Zuzana  L E P I E Š O V Á – VIP hostia,  vstupenky, Mestský úrad v Detve

Ing. Mojmír  C H A L U P S K Ý – ekonomický úsek, reklamy, Mestský úrad v Detve

Ing. Štefan S L E M E N S K Ý – koordinácia a kontrola zabezpečenia, Mestský úrad v Detve

Jaroslav  S T A Š Á K – správa amfiteátra, príprava scény a areálu, napojenie sietí, Mestský úrad v Detve

Štefan Ž I T N I A K – komerčný jarmok, stánkový predaj

Ing. Ladislav S L A H U Č K A – parkovanie, doprava, Mestská polícia Detva

CSILic. Zuzana  J U H A N I A K O V Á – akreditácia novinárov a fotografov, propagácia podujatia, Mestský úrad v Detve

Juraj  B Y S T R I A N S K Y – technické služby, siete, čistenie areálu, Technické služby mesta Detva

Mgr. Lenka  H R I Ň O V Á – zmluvy, Mestský úrad v Detve

Eva  H U B O Ň O V Á  –  miestny rozhlas, Mestský úrad v Detve

Jozef K R N Á Č – čistota a výzdoba mesta, Mestský úrad v Detve

Jozef K U C B E Ľ – dopravný servis, Mestský úrad v Detve

Božena  M A L Í K O V Á – organizačné zabezpečenie aktivít Krajanskej nedele, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava

Božena  Š M Á L O V Á – dohody o vykonaní práce, účtovníctvo, predaj vstupeniek, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Detva

Adela  H L A U K O V Á – informačné stredisko, Detva

Anna  K O N Ô P K O V Á – vyúčtovanie projektov, Mestský úrad v Detve

PROGRAMOVÁ RADA (PR FSP)

PhDr. Anna  O S T R I H O Ň O V Á –  predsedníčka PR FSP, dramaturg, Mestský úrad v Detve, odd. rozvoja

Igor   K O V A Č O V I Č –  podpredseda PR FSP, dramaturg, Banská Bystrica

Bc. Emília  S E K E R E Š O V Á – tajomníčka PR FSP, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Detva

PeaDr. Renáta B A B I C O V Á – Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Detva – Podpolianske múzeum

RSDr. Vlastimil  F A B I Š Í K – FZ Púčik, Brno

Ing. Margita  G A J D O Š O V Á – predsedníčka OV FSP, Mestský úrad v Detve

Doc. Viliam Ján G R U S K A – scénograf, dramaturg, koncepčný garant uplatnenia LED projekcie v programoch 50. FSP, VŠMU Bratislava

Ing. Pavel  H O L Í K, Očová

Eva  C H L E B O V Á, Detva

PhDr. Andrea  J Á G E R O V Á, Podpolianske osvetové stredisko, Zvolen

Mgr. art. Ján  J A M R I Š K A, Dom železničiarov SR, Zvolen

Ing. Elena  J A N K O V I Č O V Á, OZ Podpoľanie

Mgr. Miroslava K U B A N D O V Á, RTVS – Rádio Regina, Banská Bystrica

Jozef  K U L I Š I A K, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Detva

Bc. Roman M A L A T I N E C, Folklórny súbor Podpoľanec, Detva

Milan  M A L Č E K, Detvianska umelecká kolónia, Detva

Božena  M A L Í K O V Á, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava

Akad. mal. Mária  M O L Č A N O V Á, Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina

Peter  P U R D E K, Detva

Iveta  S M I L E K O V Á, Detvianske ľudové umenie, Detva

fsp