Dňa 12. mája 2015 sa na Mestskom úrade v Detve za účasti primátora mesta Jána Šufliarského, prednostu Štefana Slemenského, vedúcej oddelenia školstva kultúry a sociálnych vecí Margity Gajdošovej, vedúcej oddelenia správy majetku Janky Pálkovej a vedúceho ekonomického oddelenia Mojmíra Chalupského konala pravidelná pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení.

Zúčastnili sa na nej riaditelia Zuzana Slemenská, Andrea Ďuricová, Katarína Masárová, Miroslava Chalupská, Vladimír Marko, Ján Gabľas, Bohuslav Ilavský, Andrea Ľalíková, Yveta Unterfrancová, Gabriela Fuňáková, Mariana Kureková-Ostrihoňová, Pavel Lalík, Ján Melich, Daniela Gajdošechová, Mária Gibaľová.

Témami rokovania bola sumarizácia novozapísaných detí a žiakov do materských a základných škôl a predpokladaný počet k 1. 9. 2015, súčinnosť škôl a zriaďovateľa pri výkone verejného obstarávania pri čerpaní rezervy na údržbu v rámci preneseného výkonu a originálnych kompetencií, príprava novelizácie VZN č. 10/2012, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a rôzne.

Materské školy by nový školský rok mali zahájiť s počtom detí 483, čo znamená nárast 13 detí, v základných školách očakávajú stabilnú situáciu v počte žiakov.

Zriaďovateľ prišiel s novým návrhom súčinnosti výkonu verejného obstarávania pri čerpaní rezervy na údržbu v rámci preneseného výkonu a originálnych kompetencií.

V rámci rôzneho riaditelia informovali o pripravovaných akciách, napr. o pripravovanom nábore detí Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v dňoch 25. – 29. mája 2015 formou rozprávkovej cesty, Dňa bryndze na Základnej škole s materskou školou Alexandra Vagača dňa 15. mája 2015, Thurzo’s Hamlet na Základnej škole J. J. Thurzu dňa 21. mája 2015. Riaditeľka CVČ Trend vyhodnotila výsledky olympiád a iných súťaží za celý školský rok.

Vedúca oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí bude na porady riaditeľov prizývať aj riaditeľov stredných škôl, aby sa zvýšila vzájomná informovanosť a spolupráca základných a stredných škôl. Detva má kvalitné školstvo, ktoré chce mesto podporovať a rozvíjať.

msu2

Text: Margita Gajdošová