Dňa 20. júna 2013 (štvrtok) o 14.00 h. sa uskutoční pätnáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Detve.

Program
1. Otvorenie, kontrola účasti, schválenie pracovného predsedníctva,
návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

 
2. Schválenie programu 15. zasadnutia MsZ
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

 
3. Kontrola plnenia zročných uznesení
Predkladá : I. Murín, spravodajca MsZ
– písomný materiál

 
4. Informácia o kontrolnej činnosti
Predkladá : Ing. Gonda, hlavný kontrolór
– písomný materiál

 
5. Informácia o činnosti MsR a MsÚ
Predkladá : Ing. Šufliarský, primátor mesta

 
6. Aktuálny stav v zabezpečovaní investičných akcií mesta v roku 2013
Predkladá : Ing. Jamnický, vedúci OVaŽP
– písomný materiál

 
7. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách mesta Detva
Predkladá : Ing. Chalupský, vedúci EO
– písomný materiál
8. Návrh na mimoriadnu dotáciu pre CVČTrend v Detve
Predkladá : Ing. Chalupský, vedúci EO
– písomný materiál

 
9. Správa o komunitnej a sociálnej práci
Predkladá : Ing. Gajdošová, vedúca OŠKaSV
– písomný materiál

 
10. a/ Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2013
b/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
Predkladá : Ing. Slemenský, prednosta MsÚ
Ing. Gonda, hlavný kontrolór
– písomný materiál

 
11. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR v meste Detva
Predkladá : Ing. Slemenský, prednosta MsÚ
– písomný materiál

 
12. R ô z n e
a/ Odpredaj a odkúpenie nehnuteľností
Predkladá : Ing. Pálková, vedúca OSM
– písomný materiál
b/ Schválenie prenájmu areálu kúpaliska v Detve
Predkladá : Ing. Pálková, vedúca OSM
– písomný materiál
c/ Zrušenie uznesení
Predkladá : Ing. Pálková, vedúca OSM
– písomný materiál
d/ Schválenie dotácie pre Folklórny súbor Detva
Predkladá : Ing. Gajdošová, vedúcaOŠKaSV
– písomný materiál

 
13. Interpelácie
14. Diskusia
15. Záver

 

Celú pozvánku nájdete na stránke mesta:
http://www.detva.sk/download_file_f.php?id=386576

 

Zdroj: www.detva.sk
Redakcia DTinfo.sk