Mesto Detva začalo s rozšírením miestnej komunikácie, vybudovaním chodníka pre peších a spevnenej plochy pre uloženie kontajnerov na Sládkovičovej ulici v historickej časti Detvy.

Po odstránení zástavby sa vytvoril priestor pre rozšírenie komunikácie s vylepšením rozhľadu v smerovom oblúku.

Začiatok úseku sa nachádza na križovatke Sládkovičovej ulice s cestou III/2455 smer Detva – Dúbravy. Koniec úseku sa nachádza na Sládkovičovej ulici za kaplnkou. Vzhľadom na blízkosť zástavby sa ľavý okraj vozovky zachováva v pôvodnom stave.

Pozdĺž komunikácie je na pravej strane navrhnutý chodník pre peších so spevnenou plochou o šírke 2,25m, z ktorého sa prejde na ľavú stranu komunikácie. Ukončený je bezbariérovým priechodom. Na začiatku úseku je navrhnutá ďalšia časť chodníka pre peších, t.j. od jestvujúceho cyklochodníka po napojenie na spevnenú plochu pred objektom Jednota COOP. Na ceste sa osadí nový obrubník a chodník bude lemovaný betónovým obrubníkom.

Rozšírenie miestnej komunikácie je navrhnuté s povrchom z asfaltového betónu, chodníky a spevnená plocha budú z betónovej zámkovej dlažby.

Súčasťou rozšírenia komunikácie bude aj preložka NN nadzemného vedenia, ktoré je majetkom Stredoslovenskej distribučnej a výmena oplotenia.

Stavbu bude realizovať spoločnosť Strabag, ukončená by mala byť do zimného obdobia.

„Rozšírenie miestnej komunikácie, vybudovanie chodníka pre peších a spevnenej plochy pre kontajnery na Sládkovičovej ulici zvýši bezpečnosť cestnej premávky v tejto lokalite ako aj ochranu chodcov a občanov využívajúcich služby blízkej predajne potravín,“ priblížil Ján Šufliarský.

Text: Štefan Slemenský, prednosta MsÚ

Foto: Milan Suja