Mesto Detva pripomienkuje „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrického kraja“.

Boj proti zlatu pokračuje. Aj keď sa bojovníci proti zlatu z predvolebných bilbordov stiahli, kompetentní riešia tento problém naďalej.

Ing. Ján Šufliarský primátor mesta: „Mesto Detva zaslalo na Banskobystrický kraj pripomienky, ktoré požaduje dopracovať v pripomienkovej zmene územného plánu vyššieho územného celku BBSK.

Mesto Detva požaduje:

– Zákaz akejkoľvek banskej činnosti v zadefinovanom území chráneného ložiskového územia Detva – Biely vrch.

– Zákaz ťažby a spracovania rúd s obsahom zlata alebo iných zlatonosných rúd na celom území mesta Detva.

Pri spracovaní návrhu územného plánu vyššieho územného celku, Banskobystrický samosprávny kraj čiastočne akceptoval pripomienky Mesta Detva, ktoré boli opať predložené na verejnom prerokovaní Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2014, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.2 2014 v Banskej Bystrici a mesto trvalo na ich zapracovaní do územného plánu.“

Redakcia DTinfo.sk