Mesto Detva v boji proti ťažbe zlata neprestáva a najnovšie požaduje zmeniť záväznú časť textu územného plánu BBSK, aby už nebolo v Detve vôbec možné ťažiť zlato.

Redakcia DTinfo.sk

Mesto Detva zaslalo Banskobystrickému samosprávnemu kraju požiadavku na zapracovanie do „Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj – zmeny a doplnky 2014“ návrh zmeny závaznej časti územného plánu BBSK, aby nebolo možné povoliť banskú činnosť v okrese Detva a v celom banskobystrickom kraji, ktorá by negatívne mohla ovplyvniť životné prostredie alebo zdravie obyvateľov.

Mesto Detva požaduje zmeniť text závaznej časti ÚPN BBSK doplnením nasledovne:

Podporovať ťažbu nerastov len v územiach, kde sa pri realizácii ťažby a spracovania nepreukážu negatívne vplyvy na životné prostredie, zdravie obyvateľov, vznik enviromentálnych záťaží, záujmy ochrany prírody a krajiny, terénny reliéf a súčasnú krajinnú štruktúru. Nepripustiť na území Banskobystrického kraja ťažbu a spracovanie nerastov s použitím kyanidovej metódy. Na území Banskobystrického kraja neumiestňovať prevádzky na spracovanie nerastov a rúd s použitím kyanidovej metódy.

Ing. Ján Šufliarský

Primátor mesta

Snímka obrazovky 2014-02-28 o 19.43.02

Snímka obrazovky 2014-02-28 o 19.43.05

https://www.dtinfo.sk/mesto-detva-svoj-boj-proti-tazbe-zlata-nevzdava/