Na základe účelového predvolebného šírenia rôznych nepravdivých alebo neúplných informácií a rozdávaní letákov medzi obyvateľmi okresu a obviňovaní mesta a primátora, že súhlasili s ťažbou zlata, dovoľte mi vysvetliť vám doterajší postup a stanovisko k pripravovanej ťažbe.

Mesto Detva do dnešného dňa nedostalo od spoločnosti EMED SLOVAKIA, s.r.o. a ani od žiadnej inej spoločnosti žiadosť o povolenie ťažby zlata, preto ani nevydalo k povoleniu ťažby žiadne stanovisko. Mesto vydalo v januári 2011 stanovisko len k určeniu dobývacieho priestoru nie k povoleniu ťažby zlata, čo je veľký rozdiel. V čase, keď architektka mesta s Oddelením výstavby mestského úradu toto stanovisko pripravovali, tento priestor nemal plánované funkčné využitie, preto mali viacero konzultácií s rôznymi odbornými inštitúciami a orgánmi a na základe vtedy mestu predložených a dostupných dokladov, platných právnych noriem a Zákonov 50/1976 Z.z., 369/1990 Z.z. a 44/1988 Z.z., vydalo kladné stanovisko s podmienkami, ktorého platnosť obmedzilo na jeden rok od jeho vydania. Jeho platnosť skončila v januári 2012 a dnes je neplatné. Neplatnosť tohto stanoviska jednoznačne potvrdili všetky právnické kancelárie zastupujúce v tomto procese schvaľovania dobývacieho priestoru všetky dotknuté organizácie aobčanov. Toto neplatné a upravené stanovisko je účelne rozmnožované a rozdávané obyvateľom, aby sa pred voľbami vyvolával u obyvateľov zmätok, panika a napätie. Bolo roznesené do poštových schránok obyvateľov v noci pred volebným moratóriom a počas volebného moratória, aby primátor počas volebného moratória už nemohol reagovať, lebo by porušil volebný zákon.

V čase prípravy tohto stanoviska a ešte aj niekoľko mesiacov neskôr nemal úplne jasno v tomto procese nikto a ani zástupcovia petičnej iniciatívy, ktorí v texte petície, ktorý sa podpisoval nikde nespomínajú, že sú proti určeniu dobývacieho priestoru, ale sú len proti povoleniu ťažby zlata a proti ťažbe je od začiatku aj mesto, ktoré nikdy s ťažbou zlata nesúhlasilo. Pri procese povoľovania ťažby, čo by bol až prípadný ďalší krok, má v zmysle Banského zákona mesto „právo veta“, teda ak mesto nepovolí ťažbu na svojom území, žiaden iný orgán nemôže toto rozhodnutie zmeniť a ťažba sa nesmie realizovať. Mesto dôrazne sleduje, aby sa toto zákonné právo samosprávam prijatím nového Banského zákona nezrušilo a cez Združenie miest a obcí Slovenska zamieta takéto návrhy.

Mesto však aj naďalej pokračovalo v tomto procese vyjadrovania sa k dobývaciemu priestoru a po ďalších odborných konzultáciách aj napriek dodnes nejasnému a nejednoznačnému výkladu banského zákona 44/1988 Zb. v znení neskorších zákonov 219/2007 Z.z. a 104/2010 Z.z O ochrane a využití nerastného bohatstva, ktorý ukladá vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v procese povoľovania ťažby, o ktorú do dnešného dňa nikto mesto nepožiadal, mesto zmenilo stanovisko a vydalo doplnok, v ktorom požiadalo Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pred vydaním rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie s dôsledným uplatnením §22 odst.2 Zákona, pred vydaním rozhodnutia o dobývacom priestore.

Potom zaslalo mesto ešte niekoľko vyjadrení ku konaniu, že nesúhlasí s určením dobývacieho priestoru a s ťažbou zlata a dňa 20.04.2012  mesto Detva vydalo nové n e s ú h l a s n é záväzné stanovisko k určeniu dobývacieho priestoru.

Po vydaní rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru 22.11.2012 Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici podalo Mesto Detva odvolanie proti tomuto rozhodnutiu 6.12.2012 na Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici, aby toto rozhodnutie zrušil.

Potom som sa ako primátor mesta zúčastnil viacerých rokovaní k pripravovanej ťažbe zlata, na ktorých som jednoznačne vyjadril nesúhlasné stanovisko mesta k pripravovanej ťažbe. Boli to rokovania s predsedom Vlády SR Róbertom Ficom, ministrom životného prostredia SR Petrom Žigom, ministrom hospodárstva SR Tomášom Malatinským, predsedom BBSK Vladimírom Maňkom a s poslancami Národnej rady SR z Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorí tu urobili poslanecký prieskum, ale aj s ďalšími poslancami NR SR a vedúcimi príslušných úradov.

Banský úrad v Banskej Štiavnici svojím rozhodnutím z 27.5.2013 vyhovel odvolaniam účastníkov konania proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o určení dobývacieho priestoru Detva a toto rozhodnutie zrušil a vec vrátil Obvodnému banskému úradu v Banskej Bystrici na nové prejednanie a rozhodnutie.

Obvodný banský úrad Banská Bystrica verejnou vyhláškou zo dňa 7.10.2013 vydal oznámenie ozačatí konania, nariadenia miestnej obhliadky aústneho pojednávania vo veci určenia dobývacieho priestoru, na deň 7.11.2013.

Na tomto pojednávaní mesto uplatnilo svoje pripomienky a odovzdalo dve nesúhlasné záväzné stanoviská kurčeniu dobývacieho priestoru. Jedno nesúhlasné záväzné stanovisko ako príslušný stavebný úrad vzmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a druhé ako účastník konania v zmysle Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Tento legislatívny proces je zložitý a dlhodobý, ktorý trvá niekoľko rokov. Väčšina obyvateľov mu nerozumie a ovláda ho len málo ľudí, ktorí si ho museli zplatnej legislatívy dôkladne naštudovať, preto mu mesto venuje a bude venovať veľkú pozornosť pod kontrolou verejnosti, aby sa v ňom predišlo chybám a aby ste Vy obyvatelia boli s jeho výsledkom spokojní, pretože ani obyvatelia a ani primátor mesta nechce, aby sa v Detve ťažilo zlato a mesto využije všetky možnosti proti určeniu dobývacieho priestoru a schváleniu ťažby.

Vážim si všetkých občanov, ktorí tento proces sledujú a objektívne a pravdivo sa k nemu vyjadrujú. Je však smutné, že namiesto zjednotenia sa

niektorí ľudia, zástupcovia politických strán, organizácií, „aktivisti“ a kandidáti na poslancov do VÚC účelne zneužívajú zámer ťažby zlata na účelové politikárčenie a svoje osobné alebo politické zámery a šírením klamstiev, zavádzajúcich alebo neúplných informácií, zámerne vytvárajú napätie a zavádzajú občanov, ktorí nemajú o tomto zákonnom procese a legislatívnych postupoch dostatok vedomostí a informácií.

Všetci máte možnosť sledovať moje vystupovanie v komunikačných a informačných médiách, kde som sa jednoznačne vyjadroval a budem vyjadrovať, že mesto nesúhlasí s ťažbou zlata a že mesto nebude nikdy súhlasiť s ťažbou, ktorá by mala negatívny vplyv na životné prostredie alebo na zdravie obyvateľov.

Ing. Ján Šufliarský primátor mesta