Ministerstvo životného prostredia navrhlo zaradiť viaceré pozemky (lúky Poľany) do národného zoznamu území európskeho významu. Dôvodom má byť ochrana biotopov vyskytujúcich sa na týchto pozemkoch. Časť z týchto pozemkov sa nachádza aj v katastrálnom území mesta Detva.

„So zamýšľaným návrhom mesto nesúhlasí, a preto navrhujeme konanie zastaviť. Naše stanovisko sme už zaslali Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,“ informoval primátor Ján Šufliarský. Podľa neho nesúhlas s postupom ministerstva už vyslovila aj Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana, ktorej členmi sú mestá Detva a Hriňová, dotknuté obce a najdôležitejšie skupiny reprezentujúce ľudí žijúcich a podnikajúcich v oblasti Podpoľania.

Spôsob zverejnenia zámeru s takým rozsahom dopadov na vlastnícke práva formou verejnej vyhlášky považuje primátor za neprimeraný, pretože sa dotýka približne 1500 vlastníkov pozemkov a navyše zasiahne aj do rozvojových zámerov obcí a miest.

„Takýto zásah do územia by mal byť vopred prerokovaný a odkomunikovaný tak, aby nemal nepriaznivé sociálno-ekonomické dopady na občanov,“ doplnil Ján Šufliarský.

Dotknuté pozemky sú súčasťou CHKO Poľana, a taktiež sú zahrnuté do sústavy chránených území členských krajín EÚ (NATURA 2000). V súčasnosti sú zaradené do 2. stupňa ochrany prírody a vzťahujú sa na ne zákazy a obmedzenia, čo pre vlastníkov pozemkov znamená istú ťarchu pri disponovaní so svojim vlastníctvom. Súčasná dotačná politika a podpora zo strany štátu je nedostatočná. Zaradením pozemkov do zoznamu území európskeho významu sa požiadavky na zákonnú ochranu zvýšia, čo pre nich znamená ďalšiu záťaž.

Mesto Detva nechce vytvárať prekážky pri posilňovaní ochrany prírody a krajiny. „Obmedzenia a zaťaženie vlastníckych práv však musia byť primerané a vlastníci pozemkov musia mať vopred dostatočné podklady a informácie o tom, ako sa pripravované obmedzenia dotknú ich vlastníctva a aké dotácie im štát poskytne ako kompenzáciu,“ vysvetlil detviansky primátor.

Text: ms