Mesto Detva hospodári dobre, majetok nepredávalo a dosiahlo rekordný prebytok.

Mesto Detva hospodári s pozitívnym účtovným výsledkom, vyplýva to zo správy o záverečnom účte mesta na mestskom zastupiteľstve 21. apríla 2014. Ako uviedol Mojmír Chalupský, vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu, rozpočtové hospodárenie Mesta Detva v roku 2013 skončilo s prebytkom vo výške 1 261 961 € pričom príjmy dosiahli výšku 11 399 236 € a výdavky 10 137 275 €. Rozbor hospodárenia mesta Detva za rok 2013, záverečný účet mesta a príslušné stanoviská hlavného kontrolóra Rastislava Gondu schválilo mestské zastupiteľstvo.

 Chalupský upresňuje, že pôvodný rozpočet na rok 2013 schválený mestským zastupiteľstvom v decembri 2012 s prebytkom vôbec nerátal. Vďaka postupnému zapracovaniu ekonomických opatrení, ktoré viedli k rastu príjmov a konsolidácii výdavkov, sa rozpočet aktualizoval do prebytkového.

 Uvedený rekordný prebytok mesto dosiahlo napriek opätovnému výpadku jeho rozhodujúceho príjmu a to výnosu dane z príjmov fyzických osôb. „Zaznamenali sme však nárast bežných príjmov oproti predchádzajúcim rokom čo môžeme pripísať veľmi kvalitnej práci súvisiacej s využívaním vlastného majetku, a nie jeho predajom, ako aj správou miestnych daní,“ pokračuje vedúci ekonomického oddelenia.  Chalupský ďalej uvádza: „Vynikajúce plnenie výberu daní a miestnych poplatkov – u poplatku za komunálne odpady vo výške 97,4 % a dane z nehnuteľnosti dokonca vo výške 102,4 % nám môžu závidieť mestá v rámci celého Slovenska, kde priemer týchto výberov sa pohybuje okolo 90 %.“

Vedúci ekonomického oddelenia zastáva názor, že opäť sa potvrdzuje, že politika mesta v oblasti miestnych poplatkov a daní, ktorá je založená na čo najmenšom zaťažení jeho obyvateľov, je správna. Výška jednotlivých daní a poplatkov ani zďaleka totiž nedosahuje priemer porovnateľných miest. Detva je na Slovensku jedným z miest s najnižšími daňami.

Veľmi dôležitá z pohľadu úspešného hospodárenia v roku 2013 bola práca v oblasti bežných výdavkov, ktorá bola založená na minimalizácii výdavkov pri zachovaní kvality jednotlivých samosprávnych úloh mesta. Mesto Detva dokázalo výraznou mierou ponížiť bežné výdavky pričom toto sa určite nedotklo kvality života v Detve a mesto dokázalo zabezpečiť jednotlivé úlohy či už v oblasti školstva, bezpečnosti obyvateľstva, verejného osvetlenia, komunálneho odpadu, údržby ciest a chodníkov, cestovného ruchu a v mnohých ďalších oblastiach.

Ďalej Chalupský uvádza: „O veľmi dobrej finančnej kondícii mesta svedčia ja ostatné ekonomické ukazovatele ako napríklad pokles záväzkov oproti roku 2012 na 19 % či pokles pohľadávok oproti roku 2012 na úroveň 73%. Nezávislá organizácia INEKO hodnotiaca hospodárenie miest ohodnotila ekonomiku Mesta Detva v roku 2012 známkou 4,5 /6 je max./ čo znamená dobré finančné zdravie. Sme veľmi spokojní, že tieto parametre sa podarilo v roku 2013 ešte vylepšiť a to výrazným spôsobom.“

Prebytok hospodárenia dosiahnutý v roku 2013 však nezostane nevyužitý. Ako uvádza vedúci ekonomického oddelenia, „už v roku 2014 nám umožní napríklad všetkým školským a predškolským zariadeniam v meste prefinancovať zvýšené, ale štátom nekryté zvýšenie miezd. A zaradiť do plánu nové investície.“ Podstatná časť dosiahnutého prebytku bude využitá na financovanie rozvojových zámerov mesta.

Mestské zastupiteľstvo sa venovalo početným bodom. Patrí sem aj téma Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 2014-2020. Jeho časový harmonogram, ale i štatistiku plnenia úloh z uplynulého obdobia 2008 – 2013 predniesla Anna Golianová, vedúca oddelenia rozvoja na mestskom úrade.

Medzi schválené body z aprílového Mestského zastupiteľstva patrí aj prenájom prvého poschodia budovy bývalého mestského úradu na Nám. SNP v Detve pre Podpolianske múzeum. V dohľadnej dobe by malo Podpolianske múzeum do novozískaných priestorov presťahovať najskôr jednu stálu expozíciu s názvom Ovce moje, ovce… Valaská kultúra na Podpoľaní. Potom dve stále výstavy, jednu historickú s názvom Detva v kontexte Vígľašského panstva a druhú s názvom Fotoaparátom Jána Lassovszkého. Neskôr by mali presťahovať aj časť depozitára a kancelárie.

msz

Ing. Mojmír Chalupský, Ekonomické oddelenie MsÚ v Detve

Spracovala: CSILic. Zuzana Juhaniaková