Písal sa rok 1980, konkrétne 17. november, kedy sa slávnostne prestrihla stuha našej Materskej školy na Ulici A. Bernoláka 19 v Detve. Uplynulo 40 rokov, odkedy nastúpili prvé deti do nových priestorov. Materská škola prešla rôznymi organizačnými zmenami a prestavbou. Jej poslanie ostalo však stále to isté, poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie, prejaviť im lásku a porozumenie, dať všetkým dobré základy do budúceho života a pripraviť ich na školu.

Dnes je čas spomínania a bilancovania rokov minulých. Myšlienky mnohých z nás zablúdia do ďalekej minulosti a priblížia nám zamestnancov, ktorí tu pôsobili dlhé roky. Svedomite si plnili svoje povinnosti a s veľkou láskou, starostlivosťou a trpezlivosťou formovali malých „škôlkarov“. Vznikol nový kolektív učiteliek, detských sestier, prevádzkových zamestnankýň, ktorý pracoval pod vedením pani riaditeľky Vierky Bódiovej dlhých 34 rokov. Pod jej „krídlami“ dosahovala materská škola výborné výchovné výsledky. Všetkým pracovníčkam, ktoré sa v materskej škole vystriedali počas týchto 40-tich rokov patrí nesmierna vďaka a úcta.

Loď, do ktorej sme nastúpili v roku 1980 a pomaličky sa na nej preplavili až po dnešok sa od roku 1996 zamerala na šport a vychovala mnoho úspešných športovcov. Teraz spoločne na nej plávame s kapitánkou, pani riaditeľkou Mgr. Katkou Masárovou, ktorá kormidlo statočne vedie už šiesty rok. Aj jej patrí veľká vďaka za úspechy, ktoré materská škola dosahuje. Veríme, že našu loď  bude dlho viesť a neopustí ju.

Našej materskej škole, jubilantke, k jej 40-temu výročiu prajeme, aby sa vždy úspešne rozvíjala a aby ju naďalej navštevovali len usmiate deti. Želáme jej spolupracujúcich rodičov, učiteľov so zmyslom pre zodpovednosť, flexibilitu, tímovú prácu a naďalej dobrú spoluprácu so zriaďovateľom mestom Detva.

Text: Laďa Ruščáková

Minulý rok v roku 2019 prešla škôlka komplexnou rekonštrukciou. Predmetom stavebných prác bolo zateplenie obvodových stien a striech pavilónov, výmena časti okien a vonkajších dverí, vybudovanie bezbariérového vstupu, rekonštrukcia vykurovania vrátane výmeny radiátorov, rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a bleskozvodov a ďalšie súvisiace stavebné práce.