Prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta je spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD). Tá je zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu. V prípade potreby je oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.

SSD upozorňuje, že podľa zákona o energetike je pod elektrickým vedením zakázané:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny, vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení považuje SSD za spoločný záujem obce, ako aj všetkých občanov, pretože prípadné poruchy a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú všetkých.

Aktívny prístup majiteľov, užívateľov a správcov pozemkov pri dodržiavaní uvedených legislatívnych predpisov by mal byť samozrejmosťou. Prispel by k vyššej spokojnosti s dodávkou elektrickej energie.

Preto je dôležité, aby vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami umožnili zamestnancom SSD vstup na ich pozemky. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní pilčíckych prác, ostane vlastníkovi pozemku.

Kontrola a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov je v decembri naplánované v Piešti.

(ms)

(119.3 kB)Upozornenie Stredoslovenská distribučná