Nadobudnutím platnosti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a vypracovaním Školského vzdelávacieho programu „Malý objaviteľ“ sa Materská škola Námestie SNP 17 v Detve rozhodla zapojiť od septembra 2016 do programu Zelená škola.

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený aj pre materské školy. Jeho certifikačné obdobie je dva roky, čiže Materská škola ho bude realizovať do júna 2018.

Deti s pomocou učiteľov, zamestnancov materskej školy a rodičov, budú riešiť reálne potreby školy a okolia, čím budú viesť školu k pozitívnej zmene, týkajúcej sa zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole a spoločnosti. Budú podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa detí, rodičov a zamestnancov svojej materskej školy.

Problematika ochrany životného prostredia sa bytostne dotýka každého, podmieňuje život na Zemi v akejkoľvek forme a ovplyvňuje aj jeho kvalitu. Súčasná doba je charakteristická rýchlosťou, dynamickosťou a uponáhľaným životom. Nahromadenie problémov v životnom prostredí ľudí vedie k stále väčšiemu uvedomeniu si potreby ich riešenia. Jedným z dôležitých nástrojov na riešenie problémov životného prostredia je zvyšovanie environmentálneho povedomia a environmentálnej výchovy. Nestačí sa len učiť, ale je potrebné zmeniť osobné konanie.

Zelená škola ponúka jedinečnú metodiku 7 krokov. Tá bude sprevádzať školu programom a vedie k praktickým riešeniam potrieb školy i okolia. Na základe potrieb a výsledkov environmentálneho auditu sa prioritnou témou, ktorej sa Materská škola Námestie SNP 17 v Detve chce venovať toto certifikačné obdobie, stal odpad.

Materská škola verí, že sa im v tejto téme bude dariť a deti sa naučia nielen odpad separovať, ale hlavne minimalizovať jeho tvorenie. Ak spoločne naplnia stanovené ciele, na konci obdobia Materská škola získa certifikát aj vlajku Zelenej školy.

Text a foto: Lucia Zlatoňová