Ministerstvo životného prostredia navrhovalo zaradiť viaceré pozemky (lúky Poľany) do národného zoznamu území európskeho významu. Dôvodom mala byť ochrana biotopov vyskytujúcich sa na týchto pozemkoch. Takáto zmena by však mala výrazný vplyv na doterajší spôsob užívania pozemkov.

Spôsob zverejnenia zámeru s takým rozsahom dopadov na vlastnícke práva formou verejnej vyhlášky majitelia pozemkov považovali za neprimeraný zásah. Dotýkal sa približne 1500 vlastníkov pozemkov, pričom by mohol zasahovať aj do rozvojových zámerov obcí a miest, preto mesto Detva navrhlo toto konanie zastaviť a svoje stanovisko zaslalo Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

Mesto Detva nesúhlasilo s návrhom Ministerstva životného prostredia

S takýmto zaradením lúk do národného zoznamu území európskeho významu mesto Detva nesúhlasilo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré samospráva zverejnila ešte vlani v septembri, keď sa o tejto téme hovorilo. Mesto upozorňovalo, že časť z pozemkov sa nachádza aj v katastrálnom území Detvy. Nesúhlas s postupom ministerstva vyslovila aj Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana, ktorej členmi sú mestá Detva a Hriňová, dotknuté obce a najdôležitejšie skupiny reprezentujúce ľudí žijúcich a podnikajúcich pod Poľanou. Spôsob zverejnenia zámeru s takým rozsahom dosahov na vlastnícke práva formou verejnej vyhlášky považoval primátor Detvy Ján Šufliarský za neprimeraný, pretože sa dotýka približne 1500 vlastníkov pozemkov a navyše zasiahuje aj do rozvojových zámerov obcí a miest na Podpoľaní.

Mesto Detva nechce vytvárať prekážky pri posilňovaní ochrany prírody a krajiny. „Obmedzenia a zaťaženie vlastníckych práv však musia byť primerané a vlastníci pozemkov musia mať vopred dostatočné podklady a informácie o tom, ako sa pripravované obmedzenia dotknú ich vlastníctva a aké dotácie im štát poskytne ako prípadnú kompenzáciu,“ vysvetlil detviansky primátor.

Foto: Jozef Marko – Lúky pod Poľanou